«Назначене справец мытных на всих коморах у Вел(иком) к(ня)з(стве) Лит(ов)ском. То есть справа мытная»: митна реформа 1536 р. королеви Бони у Великому князівстві Литовському (дипломатичний і джерелознавчий аналіз)

Лариса Жеребцова
кандидат історичних наук, доцент,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, Дніпропетровськ), 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.313 

Завантажити PDF

 

Анотація

Устатті проведено дипломатичний і джерелознавчий аналіз документа, який висвіт­лює основний зміст митної реформи королеви Бони 1536 р. у результаті якої на землях Ве­ликого князівства Литовського впроваджувалось завідування митними зборами через дові­рених осіб. Дипломатичний аналіз дозволив встановити видову приналежність документа, що має нетипову структуру, оскільки складається із двох окремих частин, об’єднаних да­туванням. Урезультаті джерелознавчого аналізу були висвітленні основні відмінності у практиці збору мит на умовах завідування і оренди.

 

Ключові слова

Митна реформа, королева Бона, мита, завідування, Велике князівство Литовське.

 

Aрхіви

Российский государственный архив древних актов.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.
Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie.

 

Бібліографія 

 1. Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI ст. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / підготовка до друку А. Блануци, Д. Ващука, Д. Вирського (латиномовні документи). Київ, 2014.
 2. Бершадский С. А. Аврам Езофович Ребичкович, подскарбий земский, Член Рады Великого княжества Литовского. Отрывок из историй внутренних отношений Литвы в начале XVI века. Киев, 1888.
 3. Бершадский С. А. Литовские евреи. История их юридического и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии. 1388–1569 г. – Санкт-Петербург, 1883.
 4. Блануца А. Господарська політики королеви Бони у Великому князівстві Литов­ському (за матеріалами 32 книги записів Литовської метрики). Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Київ, 2011. Вип. 11. С. 191–206.
 5. Ващук Д. Дипломатичний аналіз українських актових джерел кінця XV – першої половини XVI ст. Спеціальні історичні дисципліни. Збірка наукових праць. Київ, Інститут історії України НАНУ, 2013. Число 22–23. С. 238–258.
 6. Ващук Д., Жеребцова Л. Митні привілеї як джерело до вивчення правового стано­вища євреїв-митників на території Великого князівства Литовського (кінець XV– середина XVI ст.). Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Зб.наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2011. Вип. 2. С. 59–66.
 7. Довнар-Запольский М. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901. Т. 1.
 8. Дячок О. О. Мережа митниць на українських землях середини XIV – середини XVІІ ст. Зб. наук. праць: «Історія торгівлі, податків та мита», № 1 (1). С. 65–90.
 9. Жеребцова Л. Влияние великокняжеской канцелярии на первичную бюрократизацию таможенной системы Великого княжества Литовского. Dzieje biurokracji. Lublin – Siedlice, 2011. IV. Cz. 1. S. 111–124.
 10. Жеребцова Л. Деятельность евреев-мытников Великого княжества Литовского в конце XV – середине XVI века (на материалах Литовской Метрики). Acta Historica Universitatis Klaipedensis. – XIV. – History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social history, cultural sciences. Klaipeda, 2007.  9–23.
 11. Жеребцова Л. Классификация документов по истории таможенной системы Великого княжества Литовского (по материалам Литовской Метрики). Материалы XXIV Межд.научн.конф. «Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии», Москва, 2 – 3 февраля 2012 г. Москва, 2012. C. 293–296.
 12. Жеребцова Л. Деякі аспекти практичної роботи митної служби на землях Великого князівства Литовського. Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2013. Т. ІІ. С. 209–227.
 13. Жеребцова Л. Організація митної служби Великого князівства Литовського наприкінці XV – в середині XVI ст. (до 1569 р.). Історія торгівлі, податків та мита. Дніпропетровськ, 2007. С. 52–57.
 14. Жеребцова Л. Орендні угоди та їх роль в управлінні митними округами на укра­їнських землях в кінці XV – другій половині XVI ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства». Дніпропетровськ, 24–25 листопада 2005р. Дніпропетровськ, 2006. С. 33–34.
 15. Жеребцова Л. Особливості підзвітності митників підскарбію земському у Великому князівстві Литовському. П’ята міжн. школа-семінар «Історія торгівлі, податків та мита», Дніпропетровськ, 27–28 жовтня 2011р. Київ, 2011. С. 39–41.
 16. Жеребцова Л. Штат митної служби Великого князівства Литовського. Всеукраїнська наук.-практ.конф. «І Міждисциплінарні гуманітарні читання» 3 жовтня 2013 р. Київ, 2013. С, 23–24.
 17. Полищук В. Ревизия волынских мыт и особенности документального состава книги Литовской Метрики № 22 (1547 г.). Istorijos šaltinių tyrimai. Vilnius: LII leidykla, 2010. T. 2. С. 129–160.
 18. Святець Ю. Дипломатичний аналіз як методологічна підстава проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Руська (Волинська) Метрика (1569–1573 рр.)» Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2001. Вип. 2. С. 278–302.
 19. Торгівля на Україні XIV – середини XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина / [упор. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко]. Київ, 1998.
 20. Хорошкевич А. Л. Жалованные грамоты Литовской Метрики конца XV века и их классификация. Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 1970. С. 47–74.
 21. Хорошкевич А., Каштанов С. Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской метрики. Вильнюс, 1985.
 22. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547). / parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius: LII Leidykla, 2010.
 23. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 15. (1528–1538) / parengė A. Dubonis. Vilnius, 2002.
 24. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 224. (1522–1530) / parengė S. Lazutka, I. Valikonyte etc]. Vilnius, 1997.
 25. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 4 (1499–1514) / parengė L. Anužytė. Vilnius, 2004.
 26. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 5 (1547–1506) / parengė E. Banionis. Vilnius, 2003. – № 179.
 27. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 567 (1567–1571) / parengė A. Baliulis. Vilnius, 2006.
 28. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 8 (1499–1514) / parengė A. Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius]. Vilnius, 1995.
 29. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32. (1548–1549) / parengė A.Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius, E. Deveikytė. Vilnius, 2012.
 30. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553–15670) / parengė A. Vilnius, 1996.
 31. Łowmiański H. Polityka Jagiellonów. Poznań, 2006.
 32. Pociecha W. Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie odrodzenia. Poznań, 1958. Tom III.