Дослідження литовських статутів сучасними українськими правознавцями

Олег Дячок
кандидат історичних наук, доцент,
Академія митної служби України (Україна, Дніпропетровськ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.243

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті з’ясовано основні напрацювання сучасних українських істориків пра­ва в дослідженні Литовських Статутів.

 

Ключові слова

Литовські статути, правознавці, дослідження.

 

Бібліографія

 1. Аракелян М. Р. Развитие института судебного представительства в Великом княжестве Литовском // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса: Юридична література, 2009. Т. VIII. С. 104–107.
 2. Бачур Б. С. Правове регулювання земельних відносин в Україні (XIV – XVI ст.) // Правова держава. Одеса: ОНУ, 2002. № 4. С. 196–199.
 3. Бедрій М. Стадія судового розгляду в українському копному судочинстві (XIV–XVIII ст.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів:, 2010. Вип. 51.
 4. Бедрій М. М. Державний нагляд за здійсненням копного судочинства на українських землях у XIV–XVIII ст. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 2. С. 26–34. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2010_2/bmmzus.pdf
 5. Бедрій М. М. Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях XIV–XVIII ст. // Держава і право. К., 2010. Вип. 47. С. 110–111.
 6. Бедрій М. М. Суспільно-правові передумови становлення копних судів на українських землях // Актуальні проблеми політики. 2009. Вип. 38. С. 546–553.
 7. Блануца А. В. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга половина XVI ст.). К., 2005.
 8. Блануца А. В. Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566–1599 рр.). Автореф. дис. … канд. іст. наук (07.00.01 – Історія України). К., 2005.
 9. Бойко І. Й. Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529–1588 рр.) // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 34–38.
 10. Вангородська Н. А. Третейські суди в Україні в X–XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2009. № 2. С. 112–124.
 11. Вовк О. Й. Джерельна база дослідження литовсько-руського права // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 64–70.
 12. Гавловська А. В. Інститут опіки і піклування в українському праві за Статутами Великого князівства Литовського: історико-правові аспекти // Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Юридична література, 2005. Вип. 24. С. 264–268.
 13. Грищук О. Становлення права людини на відшкодування моральної шкоди (ХІ – початок ХХ ст.ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Чернівці: ЧДУ, 1999. Вип. 55: Правознавство.
 14. Гураль П. Волосна громада в період входження українських земель до Великого князівства Литовського // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. Вип. 37. С. 84–85.
 15. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 54–58.
 16. Долматова Н. І. Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Одеса: Юридична література, 2009. Вип. С. 39–44.
 17. Дячок О. Право Великого князівства Литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. К., 2009. Т. І. С. 176–196.
 18. Дячок О. Право ВКЛ и украинских земель в его составе на страницах украинских юридических изданий (1991–2007 гг.) // Міжнародна наукова конференція “Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі”. Кам’янець-Подільський, 27–29 вересня 2007 р. Тези доповідей. К., 2007. С. 40–42
 19. Дячок О. О. Теоретичні аспекти джерелознавства історії держави і права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2008. № 2 (38). С. 17–23.
 20. Єпур М. В. Руська правова традиція як фактор формування інституту покарання в законодавстві Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Юридична література, 2009. Вип. 48.
 21. Єпур М. В. Руська правова традиція як фактор формування інституту покарання в законодавстві Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 48. С. 120.
 22. Ісманицька Т. І. Заставні правовідносини за Першим Литовським статутом // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 92–99. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2010_1/itistr.pdf
 23. Кваша О. О., Мартіросян А. Г. Історія становлення незалежності судової влади у вітчизняному законодавстві // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 1.
 24. Киндюк Б. В. Правові засади охорони лісів у Лісовому Уставі 1567 р. Великого князівства Литовського // Держава і право. Вип. 45. С. 126–130.
 25. Ківалов С. Передмова // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Одеса: Юридична література, 2009. Вип. С. 3–4.
 26. Ковальова С. Г. Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського. Автореф. … канд. юр. наук. Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеса, 2004. Електронний ресурс: http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_606.html
 27. Ковальова С. Г. Судоустрій і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008.
 28. Крумленко М. В. Залежність правового становища населення на українських землях Великого князівства Литовського у XIV–XVI ст. від релігійної політики держави // Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Юридична література, 2004. Вип. 22. С. 154–155.
 29. Крумленко М. В. Правовий статус циган у Великому князівстві Литовському // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. Одеса: Фенікс, 2010. Вип. 40. С. 481–482.
 30. Крумленко М. В. Судові права іновірців на українських землях Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Юридична література, 2003. Вип. 21. С. 113–114.
 31. Кудін С. В. Дослідження історії вітчизняного кримінального права XІ–XVIII ст. у працях А. І. Яковліва // Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 1. С. 52–55.
 32. Кудін С. В. Кримінальне право Київської Русі та українських земель, що входили до складу Литовсько-Руської держави і Речі Посполитої, у працях М. Д. Іванішева // Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 2. С. 79–85.
 33. Лановенко К. Є. Історичний досвід використання оціночних понять у кримінальному законодавстві України // Митна справа. 2011. № 1 (73). Ч. 2.
 34. Лизогуб В. А. Формування станових прав шляхти на українських землях у ХVІ-XVIII ст. // Форум права. Електронне наукове фахове видання. № 3. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10lvauzc.pdf
 35. Литвиненко Т. М. Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 74–77.
 36. Майкут Х. В. Інститут забезпечення зобов’язань на українських землях за Литовськими статутами // Часопис Київського університету права. 2009. № 3. С. 68–73.
 37. Майкут Х. В. Литовські статути та їх застосування в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Електронне наукове фахове видання. 2008. № 2. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_2/08mkvzvu.pdf
 38. Майкут Х. В. Розвиток інституту речових прав на українських землях за Литовськими статутами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 1. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_1/09mkvzls.pdf
 39. Мандюк Т. С. Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 61–62.
 40. Марисюк К. Майнові покарання за Правами, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 2011. Вип. 52. С. 77–83.
 41. Марисюк К. Б. Нав’язка як вид майнового покарання за Литовськими статутами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 3. С. 30–36. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2010_3/mkbzls.pdf
 42. Мартьянова С. М. Правові джерела та нормативно-правове забезпечення діяльності судів Війська Запорозького Козацько-Гетьманської доби // Митна справа. 2011. № 1 (73). Ч. 2.
 43. Микитин Ю. І. Історичний розвиток примирення і посередництва в джерелах права, що діяли на українських землях у XVI–XIX століттях // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вип. 21. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/apvchzu/2009_21/autors/mykytyn.pdf
 44. Музиченко П. П. “Руська мова” як об’єднавчий фактор державної та правовї діяльності у Великому князівстві Литовському // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Одеса: Юридична література, 2006. Вип. 29. С. 127–132.
 45. Музиченко П. П. Соціальний зміст головщини і нав’язки в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса: Юридична література, 2009. Т. VIII. С. 110–117.
 46. Музиченко П. П. Статут Великого князівства Литовського: від права усного до права писаного // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Одеса: Юридична література, 2009. Вип. 45. С. 136–139.
 47. Музиченко П. П. Статути Великого князівства Литовського – видатна пам’ятка права слов’янських народів // Там само. – С. 7–14.
 48. Музиченко П. П. Судова система за Статутом Великого князівства Литовського 1529 р. // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 48. С. 105–108.
 49. Нестор Н. В. Правове регулювання примирення: історичний огляд // Держава та регіони. Серія: Право. 2010. № 2..
 50. Паламарчук Н. І. Функціонування соціальної структури і соціальних відносин у польсько-литовську добу української історії // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія “Політологія. Соціологія. Право”: Зб. наук. праць. Вип. 2. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009_2/Palamar.pdf
 51. Панова-Стрюк Н. В. Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у ХІХ ст. // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 71–72.
 52. Первый Литовский Статут 1529 года (Материалы республиканской научной конференции, посвящённой 450-летию Первого Статута). Вильнюс, 1982.
 53. Пожар В. Г. Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України // Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Юридична література, 2011. Вип. 60.
 54. Савченко А. С. Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: Зб. наук. праць. 2009. Вип. 45. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2009_45/VV-45/VV-45_9.pdf
 55. Саленко В. І. Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Одеса: Юридична література, 2009. Вип. С. 78–82.
 56. Сеньків Ю. Вина у кримінальному праві Великого князівства Литовського // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIV регіонал. наук.-практ. конф. 6 лютого 2008 р. Львів, 2008. С. 76–79.
 57. Сеньків Ю. Злочини проти правосуддя на українських землях за Литовськими статутами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіонал. наук.-практ. конф. 8–9 лютого 2010 р. Львів, 2010. С. 86–87.
 58. Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти майна на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіонал. наук.-практ. конф. 4–5 лютого 2009 р. Львів:, 2009. С. 89–91.
 59. Сеньків Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи на українських землях у законодавстві Великого князівства Литовського // Юридична Україна. 2009. № 5 (77). С. 15–20.
 60. Сеньків Ю. Регулювання кримінально-правових відносин у єврейських громадах на українських землях у складі Великого князівства Литовського // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. К., 2009. Вип. 45. С. 174–175.
 61. Сердюк В. Найвищий судовий орган в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (XIV – середина XVII ст.) // Право України. 2006. № 3. С. 125–126.
 62. Сіманчук М. В. Види злочинів в українському та російському кримінальному праві (середина XVII – кінець XVIII ст.) // Порівняльно-правові дослідження: українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. 2009. № 1. С. 143–145.
 63. Сіманчук М. В. Мета покарань в українському і російському кримінальному праві (середина XVII – кінець XVIII ст.) // Порівняльно-правові дослідження: українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. 2009. № 2. С. 149–155.
 64. Сокальська О. В. Ґенеза інстанційних відносин між судовими установами українських земель у XVI ст. // Південноукраїнський правничий часопис. 2010. № 2. С. 251–253.
 65. Сокальська О. В. Інститут судового представництва у Великому князівстві Литовському // Південноукраїнський правничий часопис. 2008. № 4. С. 236–238.
 66. Сокальська О. В. Нариси з історії українського судочинства (XVI – початок XVII ст.). Одеса: ІНТЕРПРІНТ, 2010.
 67. Сокальська О. В. Провадження досудових розшукових та слідчих заходів в українському судочинстві в XVI ст. // Південноукраїнський правничий часопис. 2009. № 3. С. 195–197.
 68. Сокальська О. В. Уряд возного в українському судовому процесі XVI ст. // Південноукраїнський правничий часопис. 2008. № 2. С. 193–195.
 69. Сокальська О. В. Учасники судового процесу литовсько-польської доби // Південноукраїнський правничий часопис. 2008. № 1. С. 177–179.
 70. Статут Велікага княства Літоўскага 1566 года / Т. І. Доўнар, У. М. Сатолін, Я. А. Юхо. – Мінск, 2003.
 71. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 / Пер. на бел. мову А. С. Шагун. – Мінск, 2002.
 72. Тищенко Ю. В. Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 82–87.
 73. Тищик Б., Бедрій М. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV–XVIII ст.) // Право України. 2010. № 1. С. 68–75.
 74. Усенко І. Б. Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії наук // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 25–32.
 75. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Рецепція римського права у Статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 49. С. 14–24.
 76. Хоменко Н. А. Історичне підґрунтя виникнення та формування поняття контрабанди як негативного соціально-правового явища // Митна справа. 2009. № 5 (65).
 77. Чайковський С. А. Нормативно-правове регулювання розшуково-слідчої діяльності в ХІ – першій половині ХІХ століття // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 263–265.
 78. Шаломєєв Є. В. Джерела права України другої половини XVII–XVIII століть // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Чернівці: Рута, 2002. Вип. 161: Правознавство.
 79. Шаталюк С. Д. Історичний аспект розвитку та становлення системи безоплатної правової допомоги // Митна справа. 2010. № 2 (68).
 80. Ясінська Л. Окремі аспекти виникнення та розвитку нотаріальної діяльності в Україні (X–XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХI регіонал. наук.-практ. конф. 3–4 лютого 2005 р. – Львів, 2005. С. 74
 81. Ясінська Л. Правове регулювання нотаріальної діяльності в кодифікаціях українського права XVIII – перша половина XIX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХII регіонал. наук.-практ. конф. 9–10 лютого 2006 р. Львів, 2006.
 82. Ясінська Л. Розвиток нотаріальної діяльності в Україні XIV–XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 2006. Вип. 43. С. 105–108.
 83. Godek S. Elementy prawa rzymskiego w prawie spadkowym I Statutu litewskiego // Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys / Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 107–131.
 84. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys / Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.