The Research of the Lithuanian Statutes by the Modern Ukrainian Legalists

Oleg Dіachok
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History),
Senior Lecturer, Customs Academy of Ukraine (Ukraine, Dnipropetrovs’k),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.243

Download PDF

 

Abstract

The historical-legal researches have considerably become more active and have risen to a much higher level lately in Ukraine. The legalists mostly show interest in the Lithuanian Statutes studies. We can allocate 5 groups dedicated to these outstanding sources.

The first group is composed from the researches which contain main characteristic of the Statutes, the history of their creation, the receptions of the standards of the traditional law, Roman and Old Rus’ law.

The second group is represented by the historiographical works.

The third group includes the researches of the civil law of the Statutes (ma­terial law, land relations, guardianship and care).

The criminal-legal aspects (guilt, crimes, responsibility, and punishment) compose the fourth group.

The legalists pay great attention to the formation and the activity of the judicial institutes, legal procedure, and the trial participants’ rights and permissions. It is the fifth group of the science studies.

 

Keywords

Lithuanian Statutes, legalists, studies.

 

References

 1. Diachok, O. (2007). Pravo VKL y ukraynskykh zemel v eho sostave na stranytsakh ukraynskykh yurydycheskykh yzdanyi (1991–2007 hh.). Mizhnarodna naukova konferentsiia "Ukraina i Velyke kniazivstvo Lytovske v XIVXVIII st.: politychni, ekonomichni, mizhnatsionalni ta sotsiokulturni vidnosyny u zahalnoievropeiskomu vymiri". Kamianets-Podilskyi, 27–29 veresnia 2007 r. Tezy dopovidei. Kyiv, 40–42. [in Ukrainian].
 2. Diachok, O. (2009). Pravo Velykoho kniazivstva Lytovskoho ta ukrainskykh zemel u yoho skladi na storinkakh ukrainskykh yurydychnykh vydan (1991–2007 rr.). Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho, (I), Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 176–196. [in Ukrainian].
 3. Diachok, O. O. (2008). Teoretychni aspekty dzhereloznavstva istorii derzhavy i prava. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: Zb. nauk. prats, (2(38)), Dnipropetrovsk, 17–23. [in Ukrainian].
 4. Dolmatova, N. I. (2009). Volynskyi statut yak dzherelo Statutu Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 39–44. [in Ukrainian].
 5. Dzeiko, Zh. O. (2009). Zakonodavcha tekhnika u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 54–58. [in Ukrainian].
 6. Lytvynenko, T. M. (2009). Struktura Statutu Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 74–77. [in Ukrainian].
 7. Muzychenko, P. P. (2006). "Ruska mova" yak obiednavchyi faktor derzhavnoi ta pravovi diialnosti u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (29), Odesa: Yurydychna literatura, 127–132. [in Ukrainian].
 8. Muzychenko, P. P. (2009). Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho: vid prava usnoho do prava pysanoho. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (45), Odesa: Jurydychna literatura, 136–139. [in Ukrainian].
 9. Muzychenko, P. P. (2009). Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho – vydatna pamiatka prava slovianskykh narodiv. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 7–14. [in Ukrainian].
 10. Salenko, V. I. (2009). Vplyv Statutiv Velykoho kniazivstva Lytovskoho na rozvytok pravovoi dumky v Ukraini. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 78–82. [in Ukrainian].
 11. Tyshchenko, Yu. V. (2009). Myfolohycheskye osnovanyia normatyvnykh polozhenyi Statuta Velykoho kniazhestva Lytovskoho 1529 hoda. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 82–87. [in Ukrainian].
 12. Usenko, I. B. (2009). Derzhava i pravo Velykoho kniazivstva Lytovskoho u doslidzhenniakh uchenykh Vseukrainskoi Akademii nauk. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 25–32. [in Ukrainian].
 13. Vovk, O. Y. (2009). Dzherelna baza doslidzhennia lytovsko-ruskoho prava. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. prac, (49), Odesa: Jurydychna literatura, 64–70. [in Ukrainian].