Політична ситуація на українських землях в контексті політики Золотої Орди 1312–1322 рр.

Борис Черкас
доктор історичних наук, провідний науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.016 

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті досліджується політика Улус Джучі на українських землях в 1312–1322 рр. Даний період характеризується протистоянням Руського королівства і Золотої Орди за владу над Києвом і всієї Центральної України. В ході боротьби руським правителям вдалося відновити свою владу над Києвом. Але сили Орди виявились значно потужнішими. Зрештою хану Узбеку вдалося знищити своїх противників Андрія і Льва Юр’євичів. У той же час, Узбек не повернув Київ родичам, а відновив там князівську владу Рюриковичів в особі князя Федора.

 

Ключові слова

Улус Джучі, Золота Орда, Україна, політика.

 

Бібліографія

 1. Борзаковский В. История Тверского княжества. Санкт-Петербург, 1876. 434 с.
 2. Виллани Д. Новая хроника или история Флоренции. Москва, 1997. 579 с.
 3. Гюзелев В. Очерци върху историята на българския Североизток и черноморието (края на XII–начато на XV век). София, 1995. 102 р.
 4. Гайковський М. І. Галицька митрополія // Енциклопедія історії України. Київ, 2004. Т. 2.
 5. Ждан М. Україна під пануванням Золотої Орди // Український історик. 1971. Ч. 1‒ 2 (29‒30). С. 44‒57.
 6. Из описания путешествий Ибн Батуты // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из сочинений арабских собранные Тизенгаузеном В. Г. Санкт-Петербург, 1884. Т. І. C. 278‒314.
 7. Из летописи Ибн Дукмака // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из сочинений арабских собранные Тизенгаузеном В. Г. Санкт-Петербург, 1884. Т. 1.
 8. Из летописи Ибн Хальдун // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из сочинений арабских собранные Тизенгаузеном В.Г. Санкт-Петербург, 1884. Т. 1.
 9. Из «истории Вассафа» // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из сочинений арабских собранные Тизенгаузеном В. Г. Санкт-Петербург, 1884. Т. 2.
 10. Из «Продолжения сборника летописей» // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечение из персидских сочинений собранные Тизенгаузеном В.Г. Москва-Ленинград, 1941. Т. 2.
 11. Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. Біла Церква, 2007. 480 с.
 12. Кройника литовская и жмойтская // Полное собрание русских летописей: В 43 т. Москва, 1968. Т. 32. 560 с.
 13. Осипян А. Л. Описание Комании Гетума из Корикоса как источник по истории степей Восточной Европы // Studia historica Europae Orientalis = Исследования по историиВосточной Европы: науч. сб. Минск, 2009. Вып. 2.
 14. Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. Москва, 1959. 536 с.
 15. Почекаев Р. Цари Ордынские: Биографии ханов и правителей Золотой Орды Санкт-Петербург, 2010. 464 с.
 16. Русина О. Історія Київського князівства XIV–XV ст. у світлі нових даних // Україна крізь віки. Зб. наукових праць на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. Київ, 2010. C. 178‒190.
 17. Русина О. Студії з історії Києва та Київської землі. К., 2005. 347 с.
 18. Руссев Н. Д. Коновалова И. Г. Золотая Орда в жизни городов Днестровско-Дунайского региона (По сведениям письменных источников) // Evul mediu Timpuriu in Moldova. (Probleme de istoriografie şi istorie urbană), 1994.
 19. Скочиляс І. Аспрокастрон-Білгород – кафедра Галицької митрополії у XIV ст. // Ruthenica. 2009. VIII. C. 120–137.
 20. Утемиш-хаджи ибн Маулана Мухаммад Дости. Чингиз-наме / Перевод В. П. Юдина. Алма-Ата, 1992. 296 с.
 21. Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. Москва, 1973. 180 с.
 22. Хафиз Абру (Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Лутфуллах ал-Хавафи). Зайл-и Джами ат-таварих-и Рашиди («Дополнение к собранию историй Рашида»). Пер. с перс., предисл., коммент., прим. и указ. Э.Р. Талышханова / Отв. ред. И. М. Миргалеев. Казань, 2011. 320 с.
 23. Черкас Б. Перша громадянська війна Золотої Орди на переломі XIII–XIV ст. / Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. 2015. Вип. 96.
 24. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. Zebrał i treści opisał Ignacy Daniłowicz. Wilno, 1860. T. I. VII+390 
 25. El Libro del conoscimiento de todos los reinos. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Tempe. Arizona, 1999. 228 p.
 26. Kronika Jana z Czarnkowa / Oprac. tekstu i przyp. M. Kowalski. Kraków, 2006. 154 с.
 27. Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Krakуw, 2002. 285 s.
 28. Spuler B. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223–1502. Wiesbaden, 1965. 638 р.