Лоєвська битва 1649 р. у висвітленні В. Липинського

Сергій Калуцький
асистент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.357

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті висвітлено доробок В. Липинського у дослідженні Лоєвської битви 1649 р. Розкрито стан розробки проблеми до нього, з’ясовано на які роботи своїх попередників посилався вчений. Проаналізовано джерельну базу, використану ним, для висвітлення теми. Висвітлено періодизацію битви, що її розробив історик, її хід та наслідки. Розкри­то його погляди на постать полковника С.-М. Кричевського та внесок останнього у пе­ребіг бойових дій.

 

Ключові слова

Лоєвська битва, В. Липинський, С.-М. Кричевський, Я. Радзивілл, військо.

 

 Бібліографія

 1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Санкт-Петербург, 1861. Т.III.
 2. Апанович О. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії (50–70-і роки XVII). Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1961.
 3. Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIIIст. Київ: Наукова думка, 1969.
 4. Апанович О. Козацтво – збройні сили України. Історичний нарис. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2010.
 5. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. Київ: Дніпро, 1991.
 6. Апанович О. М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвижників. Український історичний журнал. № 4. С. 33–45.
 7. Бантыш‑Каменский Д. История Малой России. Киев: Типография И. И. Чоколова, 1903.
 8. Величко С. Літопис. Т. 1 / [Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишаша]. Київ: Дніпро, 1991.
 9. Гирич І. В’ячеслав Липинський у світлі його листування за дореволюційних часів. Український історик. № 2–4. С. 110–142.
 10. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. Київ: Вища школа, 1994.
 11. Грушевський М. Історія України-Руси. Нью-Йорк: Видавниче товариство «Книгоспілка», 1956. Т. VIII. Ч. 3.
 12. Дашкевич Я. «Учи неможними устами сказати правду»: історична есеїстка. Київ: Темпора, 2011.
 13. Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996.
 14. Документи Богдана Хмельницького / [Упорядники І. Крип’якевич, І. Бутич]. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961.
 15. Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования.. Санкт-Петербург: Типография М. М. Стасюлевича, 1904. Кн. 4. Т. IX–XI. Богдан Хмельницкий.
 16. Крип’якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XXст.). Львів: Світ, 1992.
 17. Липинський В. К. Твори / [За ред. Р. Залуцького, Є. Зиблікевич]. Філадельфія-Пенсильванія, 1980.
 18. Листування Михайла Грушевського / [Упор.: Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич; ред. Л. Винар]. Київ – Нью-Йорк: УІТ, 2001. Т. 2.
 19. Літопис Самовидця / [За ред. Я. Дзирі]. Київ: Наукова думка, 1991.
 20. Маркевич М. Історія Малоросії / [Відп. ред. І автор передм. Ю. С. Шемшученко. Примітки О. В. Кресіна]. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
 21. Мицик Ю. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. Київ, 2009.
 22. Мицик Ю. Степан Подобайло Електронний ресурс: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/493/1/Mytsyk_Stepan_Podobailo.pdf.
 23. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках. Київ: Дніпро, 1992.
 24. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. Київ: Темпора, 2009.
 25. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVIIст. (1648 – 1676 рр.). Київ: Видавничий Дім Альтернативи, 1999.
 26. Степанков В. Лоєвська битва 1649. Енциклопедія історії України: Київ: В-во «Наукова думка», 2009. Т. 6: Ла-Мі. С. 257–258.
 27. Степанков В. В. Постать С. Кричевського – втілення кращих рис української політичної еліти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Вип. 9. У 5-ти томах. Т. 1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. С. 76–77.
 28. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVIIст.: Книга перша: Воєнні дії 1648 – 1652 рр. Дніпропетровськ: Вид-тво ДДУ, 1996.
 29. Тарасенко І. «Wojna Domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. Київ, 2011.
 30. Тарасенко І. Творчість хроніста XVIIстоліття Самуеля Твардовського в історіографії. Електронний ресурс: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uashch/2007_12/S109-127.pdf.
 31. Щербак В. О. Хроніка раньомодерної Білорусі: рецензія на: // о. Юрій Мицик Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. Київ, 2009, 362. Елктронний ресур: http://elib.ukma.edu.ua/NZ/NZV91_2009_history/14_shcherbak_vo.pdf).
 32. Lipinnski W. Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejow Ukrainy / [Pod redakcyą Wacława Lipinńskiego]. Kijow, 1912.  145 – 513.
 33. Pamiętniki Albrychta Stanisława X. Radziwiłła kanclera w. Litewskiego. Poznan, 1839. Tom 
 34. Twardowski S. Wojna Domowa. Callissi, 1681.