Правове регулювання економічних питань у Великому князівстві Литовському: сучасна українська історіографія

Олег Дячок
кандидат історичних наук, доцент,
Академія митної служби України (Україна, Дніпропетровськ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.332 

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті аналізується тематика сучасних українських історико-правових та конкрет­ноісторичних досліджень правового регулювання економічного життя Великого князівства Литовського.

 

Ключові слова

Українська історіографія, Велике князівство Литовське, правове регулювання, економіка.

 

Бібліографія

 1. Архірейський Д. В., Дячок О. О., Колесников К. М., Морозов О. В. “Нові” казки про митницю. Рецензія на: Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси / Авт. кол.: Дідусенко П. М., Пахневський С. А., Лисицький О. В., Костюк В. П., Мавродій Т. С.; під заг. ред. П. М. Дідусенка.–К.: Софія А, 2005.–635 с. Митна справа. Львів, 2007. № 4. С. 90–95.
 2. Атаманенко В. Б. Система митниць та мережа ярмарків Волині XVI–першої половини XVII ст. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2010. № 2 (2). С. 81–90.
 3. Бачур Б. С. Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України у Х–середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект). Автореф. … канд. юр. наук. 12.00.01. Одеса, 2004
 4. Бачур Б. С. Правове регулювання земельних відносин в Україні (XIV–XVІ ст.). Правова держава. Одеса: ОНУ. 2002. № 4. С. 196–
 5. Берковський В. Г. Деякі аспекти розвитку системи правового регулювання торгових відносин на Волині у XVI–першій половині XVII ст.: митне та гостинне право. Український історичний збірник. 2002. Київ, 2003. Випуск 5. С. 78–92.
 6. Берковський В. Г. Митна комора. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 672.
 7. Берковський В. Г. Митна система. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 673–674.
 8. Берковський В. Г. Митник (цельник). Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 681–682.
 9. Берковський В. Г. Мито головне, цло. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009.Т. 6: Ла–Мі. С. 682–683.
 10. Берковський В. Г. Мито. Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 
 11. Берковський В. Г. Типологія і структура митної системи Волині в кінці XV–першій половині XVII ст. Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ, 2006. № 1. С. 120–133.
 12. Бершадский С. А. Литовские евреи: история их юридического и общественного положения в литве от Витовта до люблинской унии (1388–1569 г.). Санкт-Петербург, 1883.
 13. Блануца А. Політика земельних надань Ягеллонів на українських землях Великого князівства Литовського: історіографія проблеми. Україна в Центрально-Східній Європі. Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. Випуск 14. С. 185–206.
 14. Блануца А. Норма про “trzeciznu” в Першому Литовському Статауті та її рецепція до кінця XVІ століття. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.  99–106.
 15. Блануца А. Судові справи про маєткові спори у Великому князівстві литовському в 1529–1566 рр.: фактор судової “бюрократії”. Dzieje biurokracji. Lublin; Siedlce, 2011. T. IV. Cz. 1. S. 101–110.
 16. Блануца А. В. Великокнязівська політика земельних надань на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині XV ст. (за матеріалами Литовської метрики). Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. Т. І. С. 134–143.
 17. Блануца А. В. До історії земельних володінь князів Заславських на Рівненщині (кінець XV ст.). Український історичний збірник–2010. Київ, 2010. Випуск 13. Частина 2. С. 158–160.
 18. Блануца А. В. Ленне володіння у Великому князівстві литовському: аналіз джерел. Український історичний збірник–2010. Київ, 2012. Випуск 15. С. 220–228.
 19. Блануца А. В. Регламентація питань торгівлі в надавчій політиці великих князів литовських у першій половині XVI ст. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2010. № 1 (1). С. 90–96.
 20. Блануца А. В., Ващук Д. П. Інститут “старини” й “новини” в правових та економічних джерелах Великого князівства литовського (друга половина XV–XVIст.). Український історичний журнал. 2006. № 2. С. 11–23.
 21. Ващук Д. “АБЫХМО ДЕРЪЖАЛИ ИХЪ ПѠДЛѢ ПРАВА ИХЪ ЗЕМЪЛИ” (населення київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–XVIст.). Київ, 2009.
 22. Ващук Д. Вплив обласних привілеїв київщини та Волині на формування Першого Литовського статуту. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Київ, 2004. Випуск 4. С. 177–194.
 23. Ващук Д. Вплив обласних привілеїв київщини та Волині на формування Першого литовського статуту. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, 84–98.
 24. Вєдєнєєв Д. В. Митна служба України.Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 675–681.
 25. Виноградов Г. Рецензія на монографії Валерія Чорного “Найдавніші митні статути і зовнішньоторговельні шляхи Київської Русі”, “Україна і митна справа” (К., 2000) та “Християнська десятина, Київська Русь, митна справа та сьогодення”. Вісник Академії митної служби України. Дніпропетровськ, 2004. № 1 (21). С. 118–122.
 26. Вовк О. Й. Грамоти упорядкування українських міст Великого князівства Литовського XV–XVI століть. Форум права. Харків, 2011. № 4. С. 83–91. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11voiklc.pdf
 1. Гальський К. Торгівля й митна справа у середньовічному Києві. Митна політика в Україні. Історичні та правові аспекти проблеми: Збірник наукових праць пам’яті професора Йосипа Леонідовича Рисіча. Дніпропетровськ, 2004. С. 32–56.
 2. Грузицкий Ю. Л. Таможенные отношения в Великом княжестве Литовском (XV– XVI вв.). Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца ХХ ст.): праблемы вывучэння і перспектывы даследавання. матэрыялы і міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 14–16 лістапада 2013 г.). Мінск: Тэхналогія, 2014. С. 74–81.
 3. Грушевський О. З міського господарства XVI в. Записки історично-філологічного відділу УАН. Під ред. М. Грушевського. Книга VI (1925). Праці історичної секції. Київ, 1925. С. 1–9.
 4. Дмитрієнко І. В., Дмитрієнко Ю. М. Особливості історичної української правової свідомості та культури: нормативна оригінальність, архетипи правова ментальність. Форум права. Харків, 2009. № 3. С. 210–214. Електронний ресурс: http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09divapm.pdf
 1. Доўнар-Зпольскі М. В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах. Падрыхт. да друку: А. І. Груша, Р. А. Аляхновіч; увод. арт.: Д. У. Караў, А. У. Унучак, А. І. Груша; камент.: А. І. Груша, Ш. І. Бекцінееў, Л. Каралюс. Мінск: Беларус. навука, 2009.
 2. Дячок О. Дослідження Литовських Статутів сучасними українськими правознавцями. Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. Т. ІІ. С. 243–262.
 3. Дячок О. Організація митної служби у Великому князівстві Литовському. Dzieje biurokracji. Lublin; Toruń; Włocławek, 2013. V. Cz. 1. S. 131–146.
 4. Дячок О. Право Великого князівства Литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.) Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ, 2009. Т. І. С. 176–196.
 5. Дячок О. А. Вопросы торговли Великого княжества Литовского с русскими княжествами и землями в дипломатических документах середины XV–начала XVI в. Торговля, купечество и таможенное дело в России в XIV–XIXвв.: сборник материалов Второй международной научной конференции (Курск, 2009 г.). Составитель А. И. Раздорский, Курск, 2009. С. 21–25.
 6. Дячок О. А. Зарождение регулятивной функции таможенных органов. Государство–экономика–политика: актуальные проблемы истории: сборник научных трудов Всероссийской научно-методической конференции. Санкт-Петербург: Издательствово Политехнического университетата, 2010. С. 61–65.
 7. Дячок О. А. Нормативно-правовое регулирование таможенных отношений в Великом княжестве Литовском. Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зборнік навуковых прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара І. А. Юхо. Мінск, 2012. С. 490–498.
 8. Дячок О. А. Фискальная функция таможенной системы Великого княжества Литовского. Таможенное взаимодействие, экономические связи и правовое регулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Таможенном союзе: сборник материалов международной научной конференции (18–21 сентября 2012 г.). Под редакцией В. И. Дьякова. Владивосток: РИО Владивосткского филиала Российской таможенной академии, 2012. С. 445–449.
 9. Дячок О. О. Історіографія і напрями подальших досліджень митних відносин на українських землях середини XIV– середини XVII ст. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2010. №2 (2). С. 24–37.
 10. Дячок О. О. Книги судних справ Литовської метрики як джерело з історії митних відносин у Великому князівстві Литовському. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2011. №1 (3). С. 18–31.
 11. Дячок О. О. Литовська метрика як джерело дослідження митних відносин на українських землях. ІІ Міжнародний Науковий Конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”. Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення. Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2005. Т. 1. С. 102–106.
 12. Дячок О. О. Митні відносини на українських землях в документах Литовської метрики. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Міжпредметний простір історії ідей у вітчизняній науці: Міжвідомчий збірник наукових праць. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004. С. 154–170.
 13. Дячок О. О. Нормативно-правове реґулювання митних відносин у Великому князівстві Литовському XVI ст. Український історичний журнал. 2013. № 1. С. 29–39.
 14. Дячок О. О. Оренда митних зборів на українських землях Великого князівства Литовського (за матеріалами Литовської метрики). ІІІ Міжнародний науковий Конгрес українських істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17–19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х томах. Луцьк, 2007. Т. 1. С. 228–231.
 15. Дячок О. О. Післяісторія появи однієї книги про розвиток митної справи в Україні. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2013. №2 (8). С. 30–36.
 16. Дячок О. О. Правове регулювання митних відносин в добу кн. Василя-Костянтина Острозького. Наукові записки. Історичні науки. Випуск Матеріали міжнародної конференції “Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи” 15–17 жовтня 2008 р. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. С. 316–328.
 17. Дячок О. О. Регулювання митних відносин в Першому Литовському Статуті та боротьба шляхти за митні пільги. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 208–225.
 18. Дячок О. О. Становлення регулятивної функції митних органів. Вісник Академії митної служби України. Серія “Право”. 2011. № 1 (6). С. 15–24.
 19. Дячок О. О. Суд і процес за Литовськими статутами в новітніх вітчизняних дослідженнях. Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність: матеріали XXVI Міжнародної історико-правової конференції 27–29 квітня 2012 р., м. Одеса. Одеса, 2012. С. 305–310.
 20. Дячок О. О. Судові справи з приводу справляння мита у Великому князівстві Литовському. Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16–18 вересня 2011 р., м. Саки. Редакційна колегія: І. Б. Усенко та інші. Київ; Сімферополь: СМД, 2011. Ч. 1. С. 219–225.
 21. Дячок О. О. Сучасний стан дослідження митних відносин на українських землях середини XIV–середини XVII ст. і напрямки подальших студій. Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. За редакцією О. О. Дячка. Дніпропетровськ, 2007. С. 41–51.
 22. Дячок О. О. Фіскальна функція митниці в історичній ретроспективі. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2011. №2 (4). С. 27–32.
 23. Економічна історія України: історико-економічне дослідження: в 2 т. Київ: Ніка-Центр, 2011. Т. 1. С. 696.
 24. Жеребцова Л. Роль Первого Литовского Статута в истории институализации таможенной организации на украинских землях Великого Княжества Литовского. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 200–206.
 25. Жеребцова Л. Ю. Влияние великокняжеской канцелярии на первичную бюрократизацию таможенной системы Великого Княжества Литовского. Dzieje biurokracji. Lublin; Toruń; Włocławek, 2013. V. Cz. 1. S. 111–124.
 26. Жеребцова Л. Ю. Деякі аспекти практичної роботи митної служби на землях Великого князівства Литовського. Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. Т.ІІ. С. 209–227.
 27. Жеребцова Л. Ю. Історія митної справи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої на українських землях: методи дослідження. Наукові записки університету “Києво-могилянська академія”. Історичні науки. Київ, 2004. Т. 27. С. 22–28.
 28. Жеребцова Л. Ю. Класифікація джерел з історії митної організації на українських землях доби Великого князівства литовського та Речі Посполитої. Український історичний збірник. Київ, 2004. Випуск 7. С. 416–433.
 29. Жеребцова Л. Ю. Митна система Великого князівства литовського та Речі Посполитої XIV–середини XVII ст. Митна політика в Україні. Історичні та правові аспекти проблеми: Збірник наукових праць пам’яті професора Йосипа Леонідовича Рисіча. Дніпропетровськ, 2004. С. 86–92.
 30. Жеребцова Л. Ю. Напад на господарського митника Великого князівства Литовського Івана Яцковича Борзобагатого (на основі матеріалів луцької ґродської книги за 1561 р.). Український історичний збірник–2010. Київ, 2013. Випуск 16. С. 395–397.
 31. Жеребцова Л. Ю. Організація митної служби Великого князівства Литовського наприкінці XV–в середині XVI ст. (до 1569 р.). Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. За редакцією О. О. Дячка. Дніпропетровськ, 2007. С. 52–57.
 32. Жеребцова Л. Ю. Орендні угоди та їх роль в управлінні митними округами на українських землях у кінці XV–другій половині XVI ст. Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: АМСУ, 2005. С. 33–35.
 33. Жеребцова Л. Ю. Структура таможенной системы Великого княжества литовского в конце XV–середине XVI вв. Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т.І. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. С. 144–162.
 34. Жеребцова Л. Ю. Формування митної системи на українських землях Великого князівства Литовського: джерела і методи дослідження. Аавтореф. … канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2008.
 35. Заяць А. Є. До історії правової локації волинських міст XVI–першої половини XVII ст.: локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках. Архіви України. 2001. № 4–5. С. 83–98.
 36. Заяць А. Є. Урбанізаційний процес на Волині в XVI–першій половині XVII століття. Львів, 2003.
 37. Ісманицька Т. В. Заставні правовідносини за першим Литовським Статутом 1529 р. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Електронне наукове фахове видання. Юридичні науки. Львів, 2010. № 1. С. 92–99. Елктронний ресурс: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2010_1/itistr.pdf
 1. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті: Наукове видання. За редакцією В. В. Ченцова. Київ; Одеса: Пласке, 2010.
 2. Історія митної справи в Україні. За редакцією П. В. Пашка, В. В. Ченцова. Київ: Знання, 2006.
 3. Киндюк Б. В. Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2009. Випуск 49. С. 197–201.
 4. Киндюк Б. В. Правові засади охорони лісів у лісовому уставі 1567 р. Великого князівства литовського. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Київ, 2009. Випуск 45. С. 126–130.
 5. Кінан Е. Сприйняття московитами інших східних слов’ян перед 1654 роком (Порядок денний для істориків). Кінан Е. Російські історичні міти. Видання 2-е, виправлене і доповнене. Київ: Критика, 2003. С. 38–64.
 6. Ковальова С. Г. Суб’єкти правовідносин у литовсько-руському праві XIV–XV ст. Правова держава. Щорічник наукових праць. Київ, 2011. Випуск 22. С. 114–119.
 7. Ковальський В. К. Становлення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на прикладі Миколаївської митниці): історико-правове дослідження. Одеса: Юридична література, 2006.
 8. Кулаковський П. М. Протекціонізм князя Костянтина Острозького щодо розвитку торгівлі в Острозькому князівстві. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2012. №1 (5). С. 35–44.
 9. Майкут Х. В. Інститут забезпечення зобов’язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2009. Випуск 49. С. 221–227.
 10. Майкут Х. В. Інститут забезпечення зобов’язань на українських землях за Литовськими статутами. Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. Київ, 2009. № 3. С. 68–73.
 11. Майкут Х. В. Розвиток інституту речових прав на українських землях за Литовськими статутами. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Електронне наукове фахове видання. Юридичні науки. Львів, 2009. № 1. Електронний ресурс: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_1/09mkvzls.pdf
 1. Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси. Авторський колектив: Дідусенко П. М., Пахневський С. А., Лисицький О. В., Костюк В. П., Мавродій Т. С.; під загальною редакцією П. М. Дідусенка. Київ: Софія А, 2005.
 2. Остапенко Т. О. Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII–80-х рр. XVIIІ ст. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2009. Випуск 49. С. 212–216.
 3. Павлов А. Литовський статут та магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на київщині (XV–XVII ст.). Право України. Київ, 2003. № 10. С. 144–148.
 4. Павлов А. Українська митниця на шляху відродження та розвитку: правові та історичні аспекти. Київ: Акцент, 2002.
 5. Петровська Н. В. Закріпачення слянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 р. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2009. Випуск 49. С. 188–193.
 6. Полищук В. Ревизия волынских мыт и особенности документального состава книги литовской метрики № 22 (1547 г.). Istorijos šaltinių tyrimai. Sudarė Artūras Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2010. Vol. P. 129–160.
 7. Рубаник В. Е. Собственность в истории российской и украинской систем права: общее и особенное. (Отношения собственности в восточнославянской традиции правового регулирования: историко-правовое исследование). Харьков: Консум, 2004.
 8. Рубаник В. Е. Собственность и право собственности: юридические, социологические, экономические подходы в их историческом развитии. В 3 т. Москва: Юрлитинформ, 2010. Т. 1. Отношения собственности и их отражение в восточнославянской традиции права собственности.
 9. Рубаник В. Є. Інститут права власності в україні: проблеми зародження, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року: історико-правове дослідження. Харків: Легас, 2002.
 10. Савченко А. С. Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2009. Випуск 45. Електронний ресурс: 
  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2009_45/VV-45/VV-45_9.pdf
 1. Сенчук В. В. Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні протягом Литовсько-польської доби. Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. Київ, 2008. № 3. С. 42–48.
 2. Сенчук В. В. Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2009. Випуск 49. С. 227–231.
 3. Сенчук В. В. Правове забезпечення реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні: історико-правовий аналіз. Автореф. … канд. юр. наук. 12.00.01–теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Київ, 2009.
 4. Степонавичене Л. Некоторые особенности реализации норм залогового права (в первые годы действия Второго Литовского Статута). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. Рівне: РДГУ, 2010. Випуск 20. С. 83–87.
 5. Форманюк В. І. Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI–XVII ст. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2009. Випуск 49. С. 201–207.
 6. Храмова В. До проблеми української ментальності. Замість передмови. Українська душа. Київ: Фенікс, 1992. С. 3–35.
 7. Чорний В. Б. Роль і значення магдебурзького права, статутів Великого князівства Литовського в утвердженні митно-правових відносин на українських землях. Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 2010. № 2 (2). С. 61–72.
 8. Чорний В. Б. Україна і митна справа: історичний нарис. Київ: Комп’ютерно-видавничий, інформаційний центр “КВІЦ”, 2000.
 9. Чорний В. Б. Християнська десятина, Київська Русь, митна справа та сьогодення. Київ: КВІЦ, 2001.
 10. Шевердін М. М. Історико-правовий огляд оподаткування в українських землях у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої. Форум права. Харків, 2010. № 4. С. 947–952. Елктронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10smmtrp.pdf
 11. Яцкевич И. Г. Деятельность субъектов правоотношений в сфере распоряжения земельными владениями в Великом княжестве Литовском в конце XV–первой половине XVI в. Право и демократия: сборник научных трудов. Минск: БГУ, 2010. Выпуск 21. С. 79–90.
 12. Яцкевич И. Г. Особенности правового регулирования оборота земли в Великом княжестве Литовском в конце XV–первой половине XVI века. Статут Велікага княства Літоўскага 1529 года–падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (до 480-годдзя прыняцця): зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: РІВШ, 2009. С. 105–108.
 13. Berkowski W. Struktury administracyjne komór celnych i mytnych na Wołyniu od XVI do połowy XVII wieku. Nad społeczeństwem staropolskim. Białystok, 2007. T. I. Kultura–instytucje–gospodarka. Pod red. Karola Łopateckiego i Wojciecha Walczaka. 321–337.
 14. Berkowski W. Wołyń w systemie celnym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej (XVI–połowa XVII wieku). Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wshodniej i Państw Bałtyckich. 2008. N1. S. 217–233.