Український Гетьманат та Велике князівство Литовське у військово-політичному протистоянні 1651 р.: Друга Лоєвська битва

Андрій Гурбик
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.135 

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті проаналізовано передумови та початок вторгнення військ ВКЛ в Україну в 1651 р. Розглянуто перебіг та наслідки Другої Лоєвської битви між армією Я. Радзивілла та українськими військами полковника М. Небаби.

 

Ключові слова

Вторгнення, армія, битва, Український Гетьманат, Велике князівство Литовське.

 

Бібліографія

 1. Абецедарский Л. С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины XVІ–XVІІІ вв. Минск, 1978.
 2. Белоруссия в эпоху феодализма: Сборник документов и материалов. Минск, 1960. Т. 2.
 3. Бортняк Н. В. Україна на стародавніх картах у працях і науково творчих планах Марії Вавричин // Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея. Львів, 2011. С. 473–483.
 4. Вавричин М. Комплекс карт України Ґ. Боплана та їх збереження в бібліотеках Європи // Картографія та історія України. Львів; Київ; Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. С. 19–20.
 5. Гісем О. В. Історія України. Довідник + тести. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2011.
 6. Горобець В. М. Білорусь козацька. Полковник І. Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь (1655–1659). К., 1998.
 7. Горобець В. М. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. ХVІІ ст.: вплив суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів // Український історичний журнал. 2005. № 2. С. 16–47.
 8. Горобець В. М. Проблеми збереження козацької займанщини на білоруських землях у стосунках з Варшавою та Москвою (вересень 1658 – грудень 1659 р.) // Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою. К., 2001. С. 210–220.
 9. Горобець В. М. Проблема політичного підпорядкування Південно-Східної Білорусі як вузол українськоросійських суперечностей // Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою. К., 2001. С. 151–177.
 10. Грушевський М. Історія України-Руси. К., 1996. Т. 9. Ч. 1.
 11. Гурбик А. О. Київський полковник Антон Жданович // Український історичний журнал. 1998. № 3–4. С. 130–139.
 12. Гурбик А. О. Українська армія у війні коаліційних сил проти Речі Посполитої (1656–1657) // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. К., 2000. Вип. 7. С. 69–78.
 13. Гурбик А. О. Українськоросійські військово-політичні відносини в період Раднотської системи (1656–1657 рр.) // «Істину встановлює суд історії». Збірник на пошану Ф. П. Шевченка. К., 2004. Т. 2. С. 205–232
 14. Документи об освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. К. 1965.
 15. Енциклопедія історії України. К., 2009. Т. 6.
 16. Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа: (1655–1657 гг.). Документы, исследование. М., 1994.
 17. Игнатенко А. П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (втор. пол. XVІІ–XVІІІ вв.). Минск, 1974.
 18. История внешней политики России конец XV–XVІІ вв. (От свержения ордынского ига до Северной войны). М., 1999.
 19. Казаченко А. И. Борьба украинского народа за воссоединение с Россией. М., 1954.
 20. Коваленко О. Мартин Небаба // Полководці Війська Запорізького: Історичні портрети. К., 1998. Кн. 1. С. 240.
 21. Кондратьєв І. Лоєвське староство у 1585 – середині ХVII ст. // Пятыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005. С. 195–204.
 22. Кондратьєв І. В. Спроба локалізації кордонів Любецького та Лоєвського староств у ХVI – першій половині ХVII ст. // «Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемаадзеянне і ўзаемааўплывы»: зборнік навуковых артыкулаў. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. С. 29–36.
 23. Кондратьєв І. В., Кривошея В. В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999.
 24. Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини: монографія. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008.
 25. Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини: досягнення сучасної історіографії та історіографічні завдання // Регіональні проблеми української історії. Умань: ПП Жовтий, 2009. Вип. 2. С. 79–101.
 26. Липинський В. Україна на переломі 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVІІ ст. Відень, 1920.
 27. Литвин В. Історія України. Підручник. К., 2006.
 28. Літопис Самовидця. К., 1971.
 29. Мальцев А. Н. Боевое содружество русского, украинского и белорусского народов в борьбе за освобождение Украины и Белоруссии (1654–1655 рр.) // Воссоединение Украины с Россией 1654–1954. М., 1954. С. 264–306.
 30. Мальцев А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVІІ века. М, 1974.
 31. Марченко М. Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654–1664 рр.). К., 1941.
 32. Мицик Ю. А. Битва під Лоєвом 1649 р. // Гісторыя Лоеускай зямли. Факты. Каментарыі. Гомель, 2006. С. 34–43.
 33. Мицик Ю. А. З нових документів про національно-визвольну війну українського народу (1648–1658 рр.) на Сіверщині. Частина 2 // Сіверянський літопис. 1998. № 6. С. 16–26.
 34. Мицик Ю. А. Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла // Український історичний журнал. 2007. № 4. С. 183–198.
 35. Мицик Ю. А. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1658 рр. на Сіверщині очима полонених повстанців // Сіверянський літопис. 2000. № 3. С. 3–26.
 36. Мицик Ю. А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 // Український історичний журнал. 2001. № 1. С. 134–147.
 37. Мицик Ю. А. Полковник Ілля Голота і битва під Загалєм 1649 р. // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів, 2000. С. 176–189.
 38. Мицик Ю. А. Степан Подобайло // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. К., 2004. Кн. 2. С. 120–136.
 39. Мицик Ю. А., Підгорна Н. М. Біля джерел німецької історіографії козацтва // Зарубежная историография истории запорожского казачества. Запорожье, 1992. С. 21–30.
 40. Мыцык Ю. А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. Днепропетровск, 1985.
 41. Мыцык Ю. А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина XVI – середина XVII в.). Ч. 1. Немецкие и австрийские источники. Днепропетровск, 1981.
 42. Панчук І. Історія України: комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопіль, 2014.
 43. Похилевич Д. Л. Белорусское казачество // Наукові записки Львівського державного університету. Серія історична. Львів, 1957. Т. 43.
 44. Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVІІ века. М., 2000.
 45. Сагановіч Г. М. Войска Вялікага княства Літоўскага ў XVI–XVII ст. Минск,1994.
 46. Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654–1657. Минск, 1995.
 47. Середницька Г. В. Історія України. Універсальний довідник для школярів та абітурієнтів. Опорні конспекти: 7–11 кл. Повний курс підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. К.: Книги України, 2013.
 48. Смирнов Я. И. Князь Януш Радзивилл и его Киевский поход 1651 г. // Труды ХІІІ археологического сьезда в Екатеринославе, 1905 г. Екатеринослав, 1908.
 49. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Соціальнополітичний портрет. К., 1995.
 50. Смолій В. А., Степанков В. С. Становлення української дипломатичної служби. Зовнішня політика уряду Б. Хмельницького (1648–1657) // Нариси з історії дипломатії України. К., 2001. С. 107–162.
 51. Смолій В. А., Степанков В. С. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVІІ ст. К., 1992.
 52. Степанков В. С. Михайло (Станіслав) Кричевський // Полководці Війська Запорізького: Історичні портрети. К., 1998. Т. 1. С. 177–192.
 53. Степанков В. С. Повстання 1648 року у Великому князівстві Литовському: проблема типології (дискусійні нотатки) // Україна і Велике Князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. К., 2011. С. 56–59.
 54. Степанков В. С. Повстання 1648 року у Великому князівстві Литовському: проблема типології (дискусійні нотатки) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. К., 2013. Т. 2. С. 153–161.
 55. Терлецький О. Козаки на Білій Русі в роках 1654–1656 // Записки наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 1896. Т. 14. С. 1–30.
 56. Федорук Я. Переговори Речі Посполитої з Москвою і укладання Віленського миру (1654–1656) // Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). К., 2003. С. 796–861.
 57. Чаропка С. А. Гістарыяграфія Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. на Беларусі // Известия Гомельского государственного университету им. Ф. Скорины. 2006. № 2(35). С. 37–44.
 58. Чаропка С. А. Знешнепалітычнае становішча ВКЛ напярэдадні Казацка-сялянскай вайны // Менталитет славян и интеграционные процессы: история и современность, перспективы. Гомель. ГГТУ им. П. О. Сухого, 2007. С. 120–123.
 59. Чаропка С. А. Казацка-сялянская вайна 1648– 1651 гадоў на Беларусі: некаторыя вынікі даследавання // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2009. № 4. С. 92–96.
 60. Чаропка С. А. Казацка-сялянская вайна на Палессі ўлетку 1648 года // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2005. № 2(29). С. 138–141.
 61. Чаропка С. А. Наступствы Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. для Беларусі (дэмаграфічны і гаспадарчы аспекты) // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2008. № 4(49). С. 17–25.
 62. Чаропка С. А. Палескі паход Януша Радзівіла 1649 г. // Беларускій гістарыческій часопіс. 2011. № 1. С. 15–22.
 63. Чаропка С. А. Палесьсе ў полымі войнаў сярэдзіны XVII ст. // ARCHE. 2011. № 3(102). С. 235–269.
 64. Чаропка С. А. Спробы афармлення казацкіх палкоў на Беларусі ў сярэдзіне XVII ст. // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 2008. № 4(49). С. 59–63.
 65. Чаропка С. А. Спробы рэанімацыі казацка-сялянскай вайны ў Беларусі вясной-летам 1651 г. // Научные труды Республиканского института высшей школы: Исторические и психолого-педагогические науки. Минск: РИВШ, 2011. Вып. Ч. 1.С. 293–298.
 66. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993.
 67. Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego: Dzialania wojenne na Litwie w latach 1648–1649. Zabrze, 2006.
 68. Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dziejόw dawnèj Polski. Kraków, 1845. Т. 2.
 69. Kossarzecki K. Działalność wоjskowa pułkownika Iwana Nieczaja na Białorusi w latach 1657–1659 // Україна в Центрально-Східній Європі. К., 2005. Вип. 5. С. 359–391.
 70. Kotlubaj E. Życie Janusza Radziwilla. Wilno; Witebsk, 1859.
 71. Nagielski M. Diariusze Radziwiłłowskie w zbiorach działu VI Archiwum Radziwiłłowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych // Miscellanea Historico- Archivistica. 2002. Nr. 13. S. 35–50.
 72. Nagielski M. Janusz Radziwiłł hetman polny litewski w świetle diariusza kancelaryjnego z lat 1649–1652 // Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne. Lublin, 2003. S. 305–316.
 73. Polski słownik biograficzny. Wrocław, 1980. T. Z. 106.
 74. Rachuba A. Wilno pod okupacją moskiewską w latach 1655-1661. // Lithuania. 1994. № 2(11).
 75. Radziwiłł B. Autobiografia. Warszawa, 1979.
 76. Serczyk W. A. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651. Warszawa, 1998.
 77. Starozytności historyczne polskie. Kraków, 1840. Т. 1.
 78. Wόjcik Z. Jan Kazimierz Waza. Wroclaw; Warszawa; Krakόw, 1997.