Деякі аспекти практичної роботи митної службина землях Великого князівства Литовського

Лариса Жеребцова
кандидат історичних наук, доцент,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна, Дніпропетровськ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.209

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті розглянуті деякі аспекти практичної роботи митної служби, такі як формування штату митниці, його ієрархії, прав та обов’язків, здійснення митної реформи королевою Боною, перехід митників у підзвітність до підскарбія земського, а також особливості звітування по закінченню терміну служби. Здійснена публікація документа з Литовської Метрики, що розкриває зміст митної реформи королеви Бони 1536 р.

 

Ключові слова

Митна служба, Велике князівство Литовське, митна реформа, королева Бона, підскарбій земський.

 

Архіви

Архів головний актів давніх (Варшава).
Российский государственный архив древних актов (Москва).
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Астрога В. Мытная справа // Энцыклапедыя «Вялікае княства Літоўскае». Мінск, 2007. Т.  С. 327.
 2. Берковський В. Митна комора // Енциклопедія історії України. К., 2009. Т. С. 672.
 3. Ващук Д., Жеребцова Л. Митні привілеї як джерело до вивчення правового стано­вища євреїв-митників на території Великого князівства Литовського (кінець XV – середина XVI ст.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2011. Випуск  С. 59–66.
 4. Грамоты Великихъ князей Литовських с 1390 по 1569 годы / под ред. В.Антоновича и К. Козловского. К., 1868.
 5. Груша А. Падскарбі // Энцыклапедыя «Вялікае княства Літоўскае». Мінск, 2007. Т.  С. 386.
 6. Довнар-Запольський М. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. К., 1901. Т.1.
 7. Дячок О. О. Мережа митниць на українських землях середини XIV – середини XVІІ ст. // Зб. наук. праць: «Історія торгівлі, податків та мита». 2010. № 1 (1).
 8. Жеребцова Л. Структура митної системи Великого князівства Литовського у кінці XV – середині XVI ст. // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського К.: Інститут історії України НАН України. 2009. Т. І. С. 144–163.
 9. Жеребцова Л. Влияние великокняжеской канцелярии на первичную бюрократи­зацию таможенной системы Великого княжества Литовского // Dzieje biurokracji. Lublin–Siedlice, 2011. Tom IV. C1. S. 111–123.
 10. Жеребцова Л. Митна реформа королеви Бони у Великому князівстві Литовському // Шоста міжнародна наукова школа-семінар. Дніпропетровськ, 11–12 жовтня 2012 р. К., 2012. С. 16–17.
 11. Жеребцова Л. Організація митної служби на землях Великого князівства Ли­товського наприкінці XV – в середині XVI ст. (до 1569 р.) // Історія торгівлі, податків та мита. Дніпропетровськ, 2007. С. 52–57.
 12. Жеребцова Л. Особливості підзвітності митників підскарбію земському у Вели­кому князівстві Литовському // П’ята міжн. школа-семінар «Історія торгівлі, податків та мита». Дніпропетровськ, 27–28 жовтня 2011 р. К., 2011. С. 39–41.
 13. Жеребцова Л. Ю. Суперечка між Острозькими та Заславськими з приводу острозького мита // Історія торгівлі, податків та мита. Дніпропетровськ, 2010. № 2 (2). С. 78–79.
 14. Капыскі З. Мытныя кнігі // Энцыклапедыя «Вялікае княства Літоўскае». Мінск, 2007.
 15. Любавский М. Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1900.
 16. Німчук В. Правила видання пам’яток писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. Київ: НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут української мови, 1995. Ч. 1.
 17. Полищук В. Ревизия волынских мыт и особенности документального состава книги Литовской Метрики № 22 (1547 г.) // Istorijos šaltinių tyrimai. Vilnius: LII leidykla, 2010. 2. Р. 129–160.
 18. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Минск, 1960.
 19. Статутъ Великого Князьства Литовского 1566 г. / Изданіе императорского московскаго общества исторіи и древностей россіискихъ, 1855.
 20. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. / [пер. на бел. мову А. С. Шагун]. Мінск, 2002.
 21. Торгівля на Україні XIV – сер. XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина / упор. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. К., 1998.
 22. Berkowski W. Struktury administracyjne komór celnych i mytnych na Wołyniu od XVI do połowy XVII wieku // Nad społecheństwem staropolskim. Białystok, 2007. T. 1. Kultura – Instytucje – Gospodarka w XVI–XVIII stuleciu. 324–332.
 23. Horn Żydzi i mieszczanie na służbie królów polskich i wielkich książąt litewskich w latach 1386–1506. Uwagi wstępne. Bankierzy i celnicy // Biuletyn żydowskiego instytutut historycznego w Polsce. 1985. № 1/2. S. 3–19.
 24. Lietuvos Metrika. Knyga Nr.15 (1528–1538) / parengė A. Dubonis. Vilnius, 2002.
 25. Lietuvos Metrika. Knyga Nr  (1524–1529) / parengė L.Karalius, D. Antanavičius. Vilnius, 2008.
 26. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 224 (1522–1530) / parengė S.Lazutka, I. Valikonyte etc. Vilnius, 1997.
 27. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 37 (1552–1561) / parengė D.Baronas. Vilnius, 2011.
 28. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 4 (1499–1514) / parengė L.Anužytė. Vilnius, 2004.
 29. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 567 (1567–1571) / parengė A.Baliulis. Vilnius, 2006.
 30. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 6 (1494–1506) / parengė A.Baliulis. Vilnius, 2007.
 31. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 8 (1499–1514) / parengė A.Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius, 1995.