Правовий інститут «Гоніння сліду» в копному судочинстві українських земель Великого князівства Литовського

Андрій Гурбик
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.096

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті розглядається порядок діяльності копного суду та правового інституту «гоніння сліду» впродовж XV – XVII ст. на українських землях Великого князівства Литовського.

 

Ключові слова

Копний суд, «гоніння сліду», судочинство, велике князівство литовське.

 

Архіви

Российская национальная библиотека. Отдел рукописей.
Российский государственный исторический архив.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею. Вильна, 1891. Т. XVIII.
 2. Акты о копных и панских судах. Материалы для истории судоустройства и судопроизводства в Литовско-Русском государстве. Киев, 1897. Т. 1.
 3. Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Санкт-Петербург, 1846. Т. 1: 1340–1506.
 4. Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов. Киев: Тип. Е. Федорова, 1867. Ч. 4.Т. 1.
 5. Голубеў В. Ф. Абшчынны (копны) суд у дзяржаўнай судовай сістэме ВКЛ у другой палавіне ХVІ – першай палавіне ХVІІ ст. // Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час: зб. навук. арт. Гродна, 2007. С. 100–106.
 6. Голубеў В. Ф. Абшчынны (копны) суд у сістэме судовага ладу Беларусі ХVІ–ХVІІІ ст. // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: матэрыялы рэсп. навук. канф., Гродна, 3–4 мая 2002 г.: у 4 ч. Гродна, 2003. Ч. І. С. 233–238.
 7. Голубеў В. Ф. Сельская абшчына ў Беларусі ХVІ–ХVІІІ ст. Мінск: Навука, 2008.
 8. Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до ХVІІ века. Москва; Ленинград: ИздательствоАкадемии Наук СССР, 1946.
 9. Гурбик А. Трактування «судових околиць» в громадському судочинстві на українських землях великого князівства литовського. // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ, 2009. Т. С. 11–33.
 10. Гурбик А. О. Копні суди на українських землях в ХІV–ХVІ ст. Український історичний журнал. 1990. № 10. С. 110–116.
 11. Иванишев Н. О древних сельских общинах Юго-Западной России. Киев, 1863.
 12. Ливанцев К. Е. Полный свод статутов Казимира Великого. Електронний ресурс: www.monsalvat.globalfolio.net/rus/dominator/kazimir_great/ivancev_kazimir/
 13. Линниченко И. А. Черты из истории сословий в Юго-Западной Галицкой Руси ХІV– ХV в. Москва: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894.
 14. Новицкий И. Содержание актов о крестьянах. // Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в ХVI-ХVIII веке. Б/М, 1876.
 15. Первый Литовский Статут (тексты на старобелоруском, латинском и старопольском языках). Вильнюс, 1991. Т. 2.
 16. Пространная редакция суд Ярославль Володимерич. Правда Русьская. // Законодательство Древней Руси. Москва, 1984.
 17. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. // Временник императорского московского общества истории и древностей российских: материалы. Москва, 1854. Кн. 19.
 18. Статут Великого князьства Литовского 1566 года. // Временник императорского московского общества истории и древностей российских: материалы. Москва, 1855. Кн. 23.
 19. Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі ХVІ–ХVІІІ ст. // Праці комісії для виучування історії західноукраїнського та вкраїнського права. Київ, 1928. Вип. 4–5.
 20. Яковлів А. До питання про генезу копних судів на Україні. Львів, 1928.
 21. Akta grodzkie i ziemskie z czasόv Rzeczypospolitei Polskiej. Z archiwum t. zv. bernardinskiego we Lwowie. Lwów, 1887. T.12.
 22. Bardach J. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 1996.
 23. Kubiak B. Gromada wiejska i jej funkcjonowanie w Małopolsce w XVI i XVII wieku. // Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice. Warszawa, 1983. T.III.  139–159.
 24. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22. / Parengė A.Blanuca, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010.
 25. Płaza S. Funkcijonowanie chłopskich sądów wójtowskich w Sądeczyźnie XVI–XVIII// Czasopismo Prawno-Historyczne. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. zaklad Historii państwa i prawa. Państwowe wydawnictwo Naukowe, 1966. T. XVIII. Zesz. 1. S. 119–180.
 26. Statuta wislickie. Teksty. Dodatek do: Hube R. Ustawodawstwo Kazimierza wielkiego. Warszawa: Staraniem i nakladem Redakcyi biblioteki Umiejętnosci Prawnych, 1881.
 27. Ulanowski B. Wieś polska pod wzgłędem prawnym od wieku XVI do XVIII. // Rocznik Akademii Umiejętności. Kraków, 1894. R.1893–1894.  120–178.
 28. Uruszczak W. Statuty Kazimierza wielkiego jako źródlo prawa Polskiego. Електронний ресурс: www.law.uj.edu.pl/users/khpp/dznauk_pliki/ statuty.htm.
 29. Wyrozumski J. Gromada w życiu samorządowym średniowiecznej wsi polskiej. // Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór Studiów. Warszawa, 1985. T.III.  219–251.
 30. Zwód zupelny Statutów Kazimierza wielkiego z tlómaczeniem Swiętoslawa z W// HelcelA. Z. Starodawne prawa polskiego pomniki. Warszawa: Nakladem Księgarni Gustawa Sennewalda, 1856. T. 1.