Между Вильнюсом и Киевом: литовские вельможи во главе Киевского воеводства в XV – начале XVI вв.

Римвидас Петраускас
доктор исторических наук, профессор,
Вильнюсский университет (Литва, Вильнюс),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.048

Завантажити PDF

 

Анотація

Стаття присвячена вивченню соціального контексту призначень на посаду і правління київських намісників/воєвод другої половини XV – початку XVI ст.: мотиви призначення, керуючись якими підбиралися кандидати на посаду, походження воєвод, їх родинні зв’язки, характер правління в Києві, особисті контакти у середині Київської землі та у сусідніх українських землях.

 

Ключові слова

Київ, воєводи, намісники, управління.

 

Бібліографія

 1. Ващук Д. «Абыхмо деръжали ихъ подле права ихъ земъли» (Населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–XVI ст.). Київ, 2009.
 2. Однороженко О. Українська руська елiта доби середньовiччя i раннього модерну. Структура та влада. Київ, 2011.
 3. Русина О. Студiї з iсторiї Києва та київської землi. Київ, 2005.
 4. Собчук В. Боговитиновичі: генеалогія і маєтки // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського. Київ–Львів, 2004. Т. C. 498–537.
 5. Яковенко Н. Українськая шляхта з кiнця XIV до середини XVII столiття (Волинь i Центральна Україна). Київ, 1993.
 6. Alexandrowicz S. Niemirowicz Andrzej // Polski słownik biograficzny. Wrocław i in., 1977. T. 22. S. 803–808.
 7. Błaszczyk G. Radziwiłł Jerzy Mikolajewicz // Polski słownik biograficzny. Wrocław i in., 1987. T. 30. S. 226.
 8. Dokumenty polskie z archiwów dawnego królestwa Węgier / wyd. S. A. Sroka. Kraków, 1998. T.
 9. Jankauskas K. Kijevo žemės statutas Lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje // Darbai ir dienos. 2005. T. 44. P. 81–104.
 10. Jaszczołt T. Fundacje kościelne na Polasiu do końca XV wieku // Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-biełoruskim. Źródła i stan badań. Białystok, 2005.
 11. Jaworski R. Dwór litewski Kazimierza Jagiellończyka (1440–1492). Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski, 2004. Aneks. S. 4–25 (итинерарий Казимира).
 12. Kirkienė G. Korzenia rodu Chodkiewiczów // Białoruskie zeszyty historyczne. 2002. T. 17. S. 34–56.
 13. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504) / par. D. Antanavičius, R. Vilnius, 2007.
 14. Lietuvos Metrika. Užrašymų knyga 6 / par. A. Vilnius, 2007.
 15. Neuman N., Pietkiewicz K. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis) // Lietuvos istorijos metraštis 1995. Vilnius, 1996. P. 154–240 (итинерарий Александра).
 16. Petrauskas R. Didikas ir patronas: LDK bažnytinės fundacijos XV a. // Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. Vilnius, 2011.
 17. Petrauskas R. Kształtowanie się instytucji dworu wielkoksiążęcego w Wielkim Księstwie Litewskim (koniec XIV – połowa XV wieku) // Politeja. Pismo wydziału studiów międzynarodowych i politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2011. T. 16/2: Studia litewskie. S. 155–185.
 18. Petrauskas R. Lenkijos–Lietuvos unija ir lenkų–lietuvių diduomenės ryšiai: realios unijos link // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tekmėje. Istorinė atmintis / Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków. Pamięć historyczna. Vilnius, 2009. P. 60–75.
 19. Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia. Vilnius, 2003. P. 231–232.
 20. Petrauskas R. Nuo Vytauto iki Aleksandro Jogailaičio: didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaro tęstinumo problema // Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Vilnius, 2007. P. 47–55.
 21. Petrauskas R. Ponas savo žemėje: Lietuvos pareigūnai XIV a. Pabaigoje – XV amžiuje // Lietuvos istorijos metraštis 2001/1. Vilnius, 2002. P. 9–30.
 22. Pietkiewicz K. Dwór litewski wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506) // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997.
 23. Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Poznań, 1995.
 24. Quirini-Popławska D. Zpowiązań Polski z Kaffą, kolonią genueńską na Krymie w drugiej połowie XV wieku // Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w 65-rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Kraków, 1995.
 25. Starnawska M. Mikołaj z Wyrozębów – obrońca Kijowa przed Tatarami i jego suplika do papieża o przekazanie relikwii z 1496 roku // Między Polską a Rusią / red. M. Starnawska. Siedlce, 2004. S. 51–62.
 26. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy / oprac. H. Lulewicz, A. Kórnik, 1994.
 27. Wiesiołowski J. Pielgrzymowanie Polaków do Rzymu na przełomie XV i XVI wieku (1478–1526) // Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy / red. H. Manikowska, H. Zaremska. Warszawa, 1995.