"Каптурові суди" Петра Сосенка: історія однієї студії часів "великого перелому"

Світлана Блащук
кандидат історичних наук, науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
orcid.org/0000-0003-1430-6353

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2019.05.121 

Завантажити PDF

 

Aнотація

Для історіографічних студій важливі не лише оприлюднені наукові розвідки, а й заплановані, однак нереалізовані дослідницькі проекти, а також втрачені праці істориків. Чи не найбільше таких проектів припадає на 1920–1930-ті рр. Саме у цей час відбувалося утвердження тоталітарного режиму, що супроводжувалося встановленням компартійного контролю як над науковими дослідженнями, так і репресіями проти вчених.

Пошук і відновлення втрачених проектів вельми важливі для сучасної вітчизняної історіографії. Це дасть змогу глибше зрозуміти не лише стан наукових студій першої третини ХХ ст., а й тодішнього українського суспільства загалом. Частково віднайдені тексти щонайменше зможуть надати нового імпульсу дослідженням, підказати методологію, напрями подальших пошуків, а також указати на джерельну базу, безповоротно втрачену в радянський час.

Статтю присвячено науковій розвідці Петра Сосенка про каптурові суди. Комісія для виучування історії західноруського та вкраїнського права, що діяла в 1920-х рр. під керівництвом Миколи Василенка, звернула увагу на явно недостатній стан досліджень зазначеної тематики для українських теренів ранньомодерного часу. Розробку цієї проблеми доручили новому аспірантові Петру Сосенку. Він належав до кола "поворотців" і вступив до аспірантури за розпорядженням Народного комісаріату освіти УСРР. До переїзду у «країну Рад» уже мав досвід наукової та науково-організаційної роботи: очолював редакцію львівського часопису "Наука й письменство", написав щонайменше одну статтю з історії українського права.

П. Сосенко у своїх аспірантських студіюваннях користувався ґрунтовною джерельною базою. Він здобув унікальну можливість першим опрацювати цілісний масив актів у Київському центральному архіві давніх актів. Ним була підготовлена праця під назвою "Походження й розвиток каптурових судів на Правобережній Україні (XVI ст.)", друк якої мав відбутись на сторінках "Праць Комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права". На превеликий жаль, на сьогодні нам не вдалося віднайти ні рукопис, ні запланований до друку текст. Не відомо також, чи було підготовлено окреме монографічне дослідження. Проте нам вдалося встановити, що робота П. Сосенком була виконана та (не без проблем) захищена. В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (особовий фонд голови «Комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права» акад. М. Василенка), зберігається машинопис написаних П. Сосенком тез промоційної доповіді, що її він виголосив 4 січня 1930 р. на одному із засідань "Комісії…". Опублікувати окремим відбитком працю П. Сосенка або ж у форматі статті у науковому збірнику завадила репресивна політика радянських каральних органів. Зазначені тези публікуються у додатку до нашої статті.

Kлючові слова

Каптуровий суд, безкоролів’я, наукова праця, історія права, втрачена праця, Комісія для виучування історії західноруського та вкраїнського права.

 

Aрхіви

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Центральний державний архів громадських об’єднань України.
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.

Бібліографія

 1. Білокінь С. Про видання, заборонені на стадії верстки, або тиражі яких було знищено (1920–1941). До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ–Львів, 2004, вип. 2, 554–602.
 2. Василенко М. П. Передмова до сьомого випуску «Праць Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права». М. П. Василенко. Вибрані твори у трьох томах: Том 2. Юридичні праці. Упорядники: І. Б. Усенко (кер. колективу), Т. І. Бондарук, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський. Відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»»; Видавничий дім «Академперіодика», 2006, 448–451.
 3. Ващук Д. Дослідження українського права литовської доби у «Працях Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права». Історіографічні дослідження в Україні. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017, вип. 27, 306–333.
 4. Діло, 1918, № 131, 13 червня.
 5. Діло, 1924, № 253, 13 листопада.
 6. Діло, 1929, № 2, 2 січня.
 7. Заклинський Б. Ксенофонт Сосенко. Пам’яті невтомного працівника Бойківщини. Львівські вісті. Щоденник для дистрикту Галичини, 1943, 5 лютого, 2.
 8. Корпус магдебурзьких грамот українським містам: два проекти видань20-х–40-х років ХХ століття / Упорядники і автори дослідження Андрейцев В. І., Ульяновський В. І., Короткий В. А. Київ: Прайм, 2000, 214.
 9. Мудрий М. В обіймах політики: Український таємний університет у Львові, 1921–1925 роки (До 90-річчя від створення). Вісник НТШ: інформаційне видання / Світова Рада Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Львів, 2011, № 46, 36–41.
 10. Наука й письменство. Львів, 1924, р. І, кн. 1, 128.
 11. Обвинувальний висновок у «Справі контрреволюційної фашистської організації римо-католицького і уніатського духовенства на Правобережжі України». 2 квітня 1936 р. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ, 2003, № 2 (21), 320–337.
 12. Окиншевич Л. Десять років праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права (1919–1929). Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929, випуск шостий, ХI–ХХХ.
 13. Окіншеви Л. Моя академічна праця в Україні. Наукове товариство ім. Шевченка. Мемуарна бібліотека НТШ. Львів: НТШ, 1995, число 2, 88.
 14. Полонська-Василенко Н. Видання Всеукраїнської Академії наук у Києві, знищені більшовицькою владою (Бібліографічна нотатка). Українські бібліографічні вісті. Авгсбург: Накладом Товариства Прихильників УВАН, 1948, 51–53.
 15. Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Париж–Чікаго, 1962. Т. CLXXIII: Праці Історико-філологічної секції. Збірник на пошану українських учених знищених більшовицькою владою, 7–111.
 16. Протоколи Комісії для виучування західно-руського та українського права з 1-го червня року 1926 по 1 липня року 1927. Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права. Київ: З друкарні Української Академії Наук, 1927, випуск третій, 466–500.
 17. Рудько С. Науково-організаційна діяльність М. П. Василенка в радянський період. Наукові записки. Серія "Історичні науки". Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2012, вип. 19, 139–150.
 18. Соколовський О. К. Церква Христова 1920–1940. Переслідування християн в СРСР. Київ: Кайрос, 1999, 338.
 19. Сосенко П. Етнольогічні первні староукраїнського права (Досліди над первопочатками української правової культури). Наука й письменство. Львів, 1924, р. І, кн. 1, 23–42.
 20. Сосенко П. Правно-історичний розвиток людських імен та назв і значіння метрикальних книг для історії права. Уваги з приводу книжки: Józef Widajewicz. Nazwiska i przezwiska ludowe: studium z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII w. (Pamiętnik historyczno-prawny pod redakcią Przemyslawa Dąbkowskiego. Tom I, zeszyt 3. Lwów 1925). Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського права. Київ: З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929, випуск шостий, 493–500.
 21. Старченко Н. Каптуровий суд першого безкоролів’я крізь призму скарг (1572–1574). Український археографічний щорічник. Нова серія. К.: Український письменник, 2009, вип. 13/14, 265–283.
 22. У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891–1941) / Інститут української археографії АН України; Упоряд. О. Гайова; Упоряд., передмова У. Єдлінська; Упоряд. Г. Сварник. Київ: Наукова думка, 1993, 768.
 23. Українські часописи Львова 1848–1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. Т. 3, кн. 1. 1920–1928 рр. Львів: Світ, 2003, 909.
 24. Усенко І. Б. Рукописна правнича спадщина Всеукраїнської Академії наук: гіркі втрати і архівні знахідки. Правова держава. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013, вип. 24, 6–14.