Литовські статути в Подільській губернії у першій половині XIX ст.: данина традиції чи правові рудименти?

Анатолій Філінюк
доктор історичних наук, професор,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрій Задорожнюк
кандидат історичних наук, доцент,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.177

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті на конкретному фактичному матеріалі обґрунтовується теза про чин­ність норм литовських статутів на теренах Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. і їх витіснення з суспільного життя в умовах інкорпорації до складу Російської імперії.

 

Ключові слова

Подільська губернія, литовські статути, правові норми, Російська імперія.

 

Архіви

Державний архів Хмельницької області.
Державний архів Волинської області.
Кам’янець-Подільський міський архів.
Российский государственный исторический архив.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793–1886 роки). К.: Вид-во НАДУ, 2007.
 2. Борисевич С. О. Особливості землеволодіння та землекористування в Правобереж­ній Україні на межі ХVІІІ–ХІХ ст. // Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки. 2008. Вип. 1. С. 95–100.
 3. Борисевич С. О. Поміщицьке землеволодіння і землекористування на Поділлі (1793–1830 рр.) // Укр. іст. журн. 1992. № 3. С. 85-90.
 4. Гигорчук П. С. Правове становище м. Вінниці у ХVІІ–ХVІІІ ст. (за працями В. Д. Отамановського) // Історія України: Маловідомі імена. К.: Донецьк, 2001. Вип. 15. С. 128–138.
 5. Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
 6. Когут З. Соріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії Украї-ни. К.: Критика, 2004.
 7. Люты А. М. Статути Великого княжества Литовского (1529, 1566, 1588 гг.) – крыніцы на гысторыі запрыгования селян у ХVІ ст. // Весці БДПУ. 2007. Серия 2. С. 29–39.
 8. Материалы для истории подольской губернии (1792–1796 гг.). Каменец-Подольский: Тип. подол. губерн. правления, 1885. Вып. 1.
 9. Миллер А. И. Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
 10. Рембовский А. История и значение чиншевого владения в Западном крае. Спб.: Б.и., 1886.
 11. Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. Вінниця: Континент-Прим, 1997.
 12. Слабченко М. Є. Матеріяли до економічної історії України ХІХ століття. Т. 1. К.: Держвидав України, 1925.
 13. Сташевский Е. Д. История докапиталистической ренты на правобережной Украи-не в ХVІІІ – первой половине ХІХ. М.: Наука, 1968.
 14. Філінюк А. Г. Литовські статути в Подільській губернії у ХІХ ст.: данина традиції чи правові рудименти? // Україна і Велике Князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі: ІІ Міжн. наук. конф., присвячена 75-річчю Ін-ту історії України НАНУкраїни (22–24 вересня 2011 р., м. Кам’янець-Подільський). К.: Ін-т історії України НАНУкраїни, 2011. С. 65–67.
 15. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: [Навч. посіб. для уч. гуманіст. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів]. К.: Ґенеза, 1997.