Міркування Мирона Кордуби стосовно часу й обставин утворення української народності

Наталія Юсова
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ)

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.197

Завантажити PDF

 

Анотація

Литовський період української історії, з точки зору ідеологічно незаангажованих спеціалістів є епохою формування української народності і це, зрозуміло, визначає її унікальність. Одним із таких спеціалістів-істориків, хто висловив та аргументував погляди на етнотворчий характеру процесів, що відбувалися на українських землями в часи їх підпорядкування Великому князівству Литовському, був видатний український історик Мирон Кордуба. В періоді відомих дискусій 1920-х – початку 1930-х рр. в українському інтелектуальному середовищі (звісно, – за межами підрадянської України) про час і обставини створення української нації (тоді використовували саме цей термін, хоча точніше було використано термін «народність») він виступив зі статтею на цю тему. Студія – під назвою «Найважливіший момент в історії України» – була опублікована в липневому номері популярного журнал українства «Літературно-науковому віснику» за 1930 р.

На початку своєї праці дослідник ставить собі за ціль виясняючи якийсь із «моментів» української історії є найбільш важливими. Таким моментом, на його думку, є той, «який змусив населення сучасних українських земельних земель згрупуватися в окрему етнічну групу, який дав поштовх до створення окремої української нації». Адже без цього моменту, як вірно вказує вчений в іншій статті, «не існували б всі інші моменти». Цей випадок («момент») через відрив південно-західних руських земель від зв’язку з іншими руськими землями та об’єднання їх у Литовську державу в другій половині ХІV ст.

 

Ключові слова

Мирон Кордуба, Велике князівство Литовське, українська народність, українська нація, українці.

 

Бібліографія

 1. Андерсен Б. Уявлені спільноти. К., 2001.
 2. Ваврик В. Р. Русский язык и его наречия. І. Провал Смаль-Стоцкого // Русский голос. 1931. 12 апр. С. 2.
 3. Греков Б. Д. Киевская Русь. М.; Л., 1939.
 4. Грушевський М. С. Звичайна схема руської історії й справа раціонального укладу історії Східнього Слов’янства // Статьи по славяноведению. Спб., 1904. Вып. І. С. 291–304.
 5. Даниленко В. М., Добржанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. 1856–1938 рр. Київ; Чернівці, 1996.
 6. Дискусія над питанням «Откоуду єсть пошьла роуская земля … и откуду роуская земля стала єсть», переведена на засіданнях Українського історично-філологічного товариства в Празі 11 і 18 листопаду 1930 року. Прага, 1931.
 7. Заїкін В. Русь, Україна і Великоросія // Дзвони. 1931. Ч. 1. С. 21.
 8. Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І Вернадського. Ф. 32. Оп. 1. Спр. 26.
 9. Каренин В. Русско-украинская проблема // Русский голос. 1931. 22 февр. С. 3–4; 23 февр. С. 3–4; 24 февр. С. 4; 25 февр. С. 3–4.
 10. Кордуба М. В обороні історичної правди // Літературно-науковий вісник. 1931. № 5.
 11. Кордуба М. Найважніший момент в історії України // Літературно-науковий вісник. 1930. № 6.
 12. Кордуба М. Початки української нації (У відповідь Українському Історико-Фільологічному Товариству в Празі) // Діло. 1930. Ч. 286. С. 2.
 13. Кордуба М. Ще про найважніший момент в історії України. (До заміток д-ра Миколи Чубатого) // Діло. 1931. Ч. 36. С. 2.
 14. Масненко В. Історична думка та націотворення в Україні. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. Київ; Черкаси, 2001.
 15. Педич В. Мирон Кордуба – дослідник історії України // Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX I XX w. Т. ІІІ. Rzeszow, 2005.
 16. Правдин А. Объединение «руссов» // Русский голос. 1931. 18 янв. С. 4.
 17. Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Очерки по истории Х–ХІІ столетий. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М.,1993.
 18. Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Києв; Кембрідж, 1991.
 19. Пріцак О. Мій шлях історика // Вісник АН України. 1992. № 3.
 20. Пыпин А. Н. Спор между Южанами и Северянами (Вопрос о малорусском языке) // Вестник Европы. 1886. Т. 2. № 4.
 21. Ричка В. Церква Київської Русі (соціальний і етнокультурний аспект). К., 1997.
 22. Ружницкій Д. Степан Томашевскій // Русский голос. 1931. 18 янв. С. 3.
 23. Смаль-Стоцький С. Найважніший момент в історії України // Літературно-науковий вісник. 1931. № 9. С. 786–805.
 24. Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. К., 1998.
 25. Чехович К. Початки української нації. // Літературно-науковий вісник. 1931. № 4.
 26. Юсова Н. Участь Костя Гуслистого в розробці концепції «давньоруської народності // Український історичний збірник-2003. К., 2004. Вип. 6.
 27. Andrusjak M. Korduba M. Die Entstehung der Ukrainischen Nation // Kwartalnik Historyczny. 1934. zes. 1. S. 121–126.