Право Великого князівства Литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.)

Олег Дячок
кандидат історичних наук, доцент,
Академія митної служби України (Україна, Дніпропетровськ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.176

Завантажити PDF

 

Анотація

З початку 1990-х рр. проблеми генезису та розвитку державно-правових інститутів, які функціонували на українських землях, що входили до складу Великого князівства Литовського, привертають все більше уваги вітчизняних юристів. Перш за все, це стосується таких аспектів, як вплив норм закону про давнє виробництво на Литовські статути та вплив останнього на розвиток українського права (Д. Лубченко, О. Коросташов). Більшість публікацій присвячені кримінальному праву (С. Кудін, Е. Шаломеєв). Майно, земельна власність та право спадкування стають об’єктом дослідження вчених, які спеціалізувалися на цивільному праві (О. Нелін). Організація та функціонування як держави, так і місцевих представницьких органів (О. Мироненко, В. Єрмолаєв), судові установи (В. Сердук, О. Сокальська, С. Ковальова) викликають великий інтерес.

Рівень історико-правових публікацій залишає бажати кращого; зокрема, необхідне розширення джерельної та історіографічної бази. У той же час ми можемо спостерігати деякі позитивні тенденції в цьому напрямку.

 

Ключові слова

Велике князівство Литовське, право, юридичні видання, українські землі.

 

Бібліографія

 1. Бачур Б. С. Інститут земельних відносин у звичаєвому праві України (історіографія питання) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2003. № 1.
 2. Бачур Б. С. Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України в Х – середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект): автореф. ... канд. юр. наук. Харків, 2004.
 3. Берковський В. Деякі аспекти розвитку системи правового регулювання торгових відносин на Волині у XVІ – першій половині XVIІ ст.: митне і торгове право // Український історичний збірник. 2003. Вип. 5. С. 78–92.
 4. Білоус Н. Київський магістрат XVI – першої половини XVIІ ст.: організація та структура влади // Соціум. Альманах соціальної історії. 2003. Вип. 2. С. 23–39.
 5. Білоус Н. Функції та основні напрями діяльності Київського магістрату в XVI – першій половині XVIІ ст. // Український історичний журнал. 2005. № 5. С. 4–17.
 6. Блануца А. Земельні володіння Волинської шляхти в другій половині XVI ст. К., 2007.
 7. Блануца А. Матеріали до реєстру земельних контрактів волинської шляхти (друга половина XVI ст.). К., 2005.
 8. Блануца А. Правові основи шляхетського землеволодіння за Другим Литовським Статутом 1566 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. 2003. Вип. 3. С. 129–138.
 9. Богомаз Г., Вовк О., Кучинська О. Історія розвитку законодавства про потерпілих // Право України. 1997. № 7.
 10. Будзилович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. 1994. № 10.
 11. Ващук Д. Вплив обласних привілеїв Київщини та Волині на формування Першого Литовського Статуту // Україна в Центрально-Східній Європі. 2004. Вип. 4. С. 177–194.
 12. Ващук Д. П. Загальні принципи судочинства Великого князівства Литовського в другій половині XV – першій третині XVI ст. (на прикладі Київської землі) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. 2006. Т. 16. С. 20–30.
 13. Ващук Д. П. Непорушність “старини”: державна політика Великого князівства Литовського чи історіографічна традиція кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. 2006. Вип. 6. С. 423–438.
 14. Ващук Д. П. Порівняльний аналіз привілеїв литовським євреям та уставних земських грамот Київщини та Волині (друга половина XV – перша третина XVI ст.) // Український історичний збірник. 2003. Вип. 5. С. 43–54.
 15. Ващук Д. П. Судова діяльність “старости” на Волині та “воєводи” на Київщині в кінці XV – першій третині XVI століття // Україна в Центрально-Східній Європі. 2005. Вип. 5. С. 157–172.
 16. Ващук Д. П. Судовий процес та його функціонування в Київській землі в другій половині XV – першій третині XVI ст. (аналіз статей уставних земських грамот) // Український історичний збірник. 2004. Вип. 7. С. 69–94.
 17. Вилимас Д. Элита и повседневность земских судов Упитского повета в 1566–1588 гг. (по материалам упитских земских судов) // Соціум. Альманах соціальної історії. 2005. Вип. 5. С. 41–50.
 18. Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991–2003 гг. // Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991–2003 гг. Мінск: Медисонт, 2006.
 19. Горян Е. Місцеві органи влади на українських землях (з часів Київської Русі до 1861 р.) // Підприємництво, господарство і право. 2002. № 9.
 20. Григор’єв В. Витоки станово-представницької системи влади та процес її запровадження на українських землях Великого князівства Литовського (XV–XVI ст.) // Український історичний збірник. 2002. Вип. 5. С. 55–70.
 21. Грозовський І. Феномен козацького права // Вісник Академії правових наук України. 1997. № 3 (10).
 22. Гураль П. Волосна громада в період входження українських земель до Великого князівства Литовського// Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2002. Вип. 37.
 23. Гурбик А. Типологія територіальної громади в Україні XІV–XVІІІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. 2000. Вип. 1. С. 75–96.
 24. Дячок О. О. Джерельна база публікацій з історико-правової тематики на шпальтах часопису “Право України” // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. 2000. Вип. 8.
 25. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVІ – першій половині XVIІ століття. Львів, 2003.
 26. Єрмолаєв В. М. Представницькі органи в Україні доби Литовсько-Руської держави і Речі Посполитої // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2003. № 1.
 27. Іваницький-Василенко С. М. Джерела Магдебургського права в Західній Русі й Гетьманщині // Правова держава. 2001. Вип. 12.
 28. Іваницький-Василенко С. М. Історико-догматичне виучування джерел Магдебургського права в Західній Русі і Гетьманщині // Правова держава. 2001. Вип. 12.
 29. Капраль М. Доля – спільна, труднощі – різні. Самоврядування Києва та Львова на магдебурзькому праві (кінець XV – перша половина XVII ст.): порівняльний аналіз // Людина і влада. 2000. № 1–2.
 30. Кириченко К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991–2003 рр.: основні тенденції // Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991–2003 гг. Мінск: Медисонт, 2006.
 31. Кириченко К. Історія Великого князівства Литовського в українській історіографії 1991–2003/4: основні тенденції // R 2005. № 4.
 32. Кіселичник В. Про надання українським містам у XIV–XVII ст. Магдебурзького права // Право України. 1996. № 9.
 33. Клименко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами // Право України. 2001. № 9.
 34. Коваленко Л. Право Великого князівства Литовського та його вплив на становлення українського права // Юридична Україна. 2004. № 2 (14). С. 91–95.
 35. Ковальова С. Г. Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського: Автореф. ... канд. юр. наук. Одеса, 2004.
 36. Ковальова С. Г. Інститут свідків у судовому процесі на українських землях Великого князівства Литовського // Митна справа. 2003. № 6.
 37. Ковальова С. Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право. 2001. Вип. 13.
 38. Ковальский В. К. Становление таможенного дела на территории Николаевской области (с древнейших времён до образования города Николаева) // Митна справа. 2003. № 6.
 39. Ковальський В. К. Становлення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на матеріалах Миколаївської митниці): автореф. ... канд. юр. наук. Одеса, 2004.
 40. Ковальський В. К. Становлення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на прикладі Миколаївської митниці). Одеса: Юридична література, 2006.
 41. Коросташов О. М. Застосування норм Литовського Статуту у Полтавській і Чернігівській губерніях після скасування місцевого права (історіографія питання) // Держава і право. 2002. Вип. 16. С. 41–46.
 42. Коросташов О. М. Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина ХІХ століття): автореф. ... канд. юр. наук. К., 2001.
 43. Краснова М. Історичні засади законодавства про компенсацію екологічної шкоди (з давніх часів і до кінця ХІХ ст.) // Право України. 2007. № 5.
 44. Крупка О. Земська судова номенклатура Правобережної України у другій половині XVI – першій половині XVIІ століть // Україна в Центрально-Східній Європі. 2000. Вип. 1. С. 173–181.
 45. Кудін С. Поняття кримінального штрафу за Руською Правдою та Литовським Статутом // Право України. 2000. №11. С. 141–144.
 46. Кудін С. Поняття "поток і пограбування” у кримінальному праві України ХІ – першої половини XVII ст.: історично-правовий аналіз // Право України. 2003. № 6.
 47. Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами другої половини XVII – першої чверті XVIII ст. // Право України. 2007. № 6.
 48. Мартинюк О. В., Слободянюк С. О. Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (Х–XVIII ст.) // Держава і право. 2007. Вип. 36.
 49. Мироненко О. Захист “правди” і “благодаті” за доби Київської Русі та Литовсько-Руської держави // Вісник Конституційного Суду України. 1999. № 1 (9).
 50. Мироненко О. Представницькі органи Литовсько-Руської держави в контексті еволюції українського парламентаризму // Вісник Академії правових наук України. 1997. № 2 (9).
 51. Нелін О. І. До питання спадкового права за Статутами Великого князівства Литовського // Держава і право. 2001. Вип. 13. С. 48–52.
 52. Павлов А. Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV–XVII ст.) // Право України. 2003. № 10. С. 146–148.
 53. Поліщук В. Врядове вижівство в структурі публічно-правових процедур (на матеріалах луцьких замкових книг 1558–1657 рр.) // Соціум. Альманах соціальної історії. 2002. Вип. 1. С. 79–109.
 54. Поліщук В. В. Луцький замковий уряд в адміністративній системі Великого князівства Литовського до реформи 1564–1566 рр. // Українській історичний журнал. 2003. № 2. С. 3–14; 2005. № 1. С. 108–125.
 55. Прийдак М. Управління судовими органами в Україні (історико-політичний та правовий аспект) // Право України. 1993. № 7–8.
 56. Рубаник В. Особливості інституту права власності в українських землях у пізньофеодальній системі речових прав за німецьким правом // Вісник Академії правових наук України. 2001. № 4 (27).
 57. Русу С. Історія розвитку деліктних зобов’язань в Україні // Право України. 2001. № 2.
 58. Сердюк В. Найвищий судовий орган в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (XIV – середина XVII ст.) // Право України. 2006. № 3.
 59. Скуратівський А. Правова культура українського суспільства: витоки, становлення та основні етапи розвитку // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2001. № 3.
 60. Сокальська О. В. Становлення підкоморського суду в Україні (друга половина XVI ст.) // Держава і право. 2002. Вип. 15.
 61. Старченко Н. Умоцовані – прокуратори – приятелі. Хто вони? (становлення інституту адвокатури на Волині в кінці XVI ст.) // Соціум. Альманах соціальної історії. 2002. Вип. 1. С. 111–144.
 62. Українська бібліографія Великого князівства Литовського 1990–2003 рр. // Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991–2003 гг. Мінск: Медисонт, 2006. С. 514–536.
 63. Усенко І. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел Магдебурзького права // Правова держава. 2001. Вип. 12.
 64. Федущак-Паславська А. До питання про рецепцію римського приватного права в Україні // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2002. Вип. 37.
 65. Шаломєєв Є. В. Розвиток поняття злочину у кримінальному праві України (Х – кінець XVII ст.) // Держава і право. 2002. Вип. 16.
 66. Щербак В. Витоки та становлення козацького права // Україна в Центрально-Східній Європі. К., 2000. Вип. 1.
 67. Якімець Т. Розвиток інституту крайньої необхідності в українському кримінальному праві // Право України. 2007. № 9.
 68. Ясінська Л. Розвиток нотаріальної діяльності в Україні XIV–XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2006. Вип. 43.