The Law of the Grand Duchy of Lithuania and Ukrainian Lands Inside one on the Pages of Ukrainian Juridical Editions (1991–2007)

Oleg Diachok
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History),
Senior Lecturer of Department of Theory and History of State and Low of Customs Academy of Ukraine (Ukraine, Dnipropetrovs’k),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.176

Download PDF

 

Abstract

From the beginning of 1990ies the problems of the state-legal institutions genesis and development, which functioned on the Ukrainian lands which were part of the Grand Duchy of Lithuania, attract more and more attention of the native lawyers. First of all this concerns such aspects as impact of the oldrus’ law’ standards upon Lithuanian Statutes and the impact of the latter upon Ukrainian law development (D. Lubchenko, O. Korostashov). The majority of publications are dedicated to the criminal law (S. Kudin, E. Shalomeyev). The property, landed property and the inheritance law become an object of research of the scientists who specialized in civil law (O. Nelin). The organization and functioning of both the state and the local representative bodies (O. Myronenko, V. Ermolayev), judicial settings (V. Serduk, O. Sokal’s’ka, S. Kovaliova) arouse great interest.

The level of the historical-law publications leaves much to be desired; in particular, the expansion of the source and historiography base is necessary. At the same time, we can observe some positive tendencies in this direction.

 

Keywords

Grand Duchy of Lithuania, law, juridical editions, Ukrainian lands.

 

References

 1. Bachur, B. (2003). Instytut zemelnykh vidnosyn u zvychaievomu pravi Ukrainy (istoriohrafiia pytannia). Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav, (1). [in Ukrainian].
 2. Bachur, B. (2004). Instytut zemelnykh vidnosyn u tsyvilnomu zvychaievomu pravi Ukrainy v X – seredyni XIX st. (istoryko-pravovyi aspekt). (Extended abstract of Candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].
 3. Berkovskyi, V. (2003). Deiaki aspekty rozvytku systemy pravovoho rehuliuvannia torhovykh vidnosyn na Volyni u XVI – pershii polovyni XVII st.: mytne i torhove pravo. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, (5), 78–92. [in Ukrainian].
 4. Bilous, N. (2003). Kyivskyi mahistrat XVI – pershoi polovyny XVII st.: orhanizatsiia ta struktura vlady. Almanakh sotsialnoi istorii, 2, 23–39. [in Ukrainian].
 5. Bilous, N. (2005). Funktsii ta osnovni napriamy diialnosti Kyivskoho mahistratu v XVI – pershii polovyni XVII st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 5, 4–17. [in Ukrainian].
 6. Blanutsa, A. (2005). Materialy do reiestru zemelnykh kontraktiv volynskoi shliakhty (druha polovyna XVI st.). [in Ukrainian].
 7. Blanutsa, A. (2003). Pravovi osnovy shliakhetskoho zemlevolodinnia za Druhym Lytovskym Statutom 1566 r. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (3), 129–138. [in Ukrainian].
 8. Blanutsa, A. (2007). Zemelni volodinnia Volynskoi shliakhty v druhii polovyni XVI st. Kyiv. [in Ukrainian].
 9. Bohomaz, H., Vovk, O., Kuchynska, O. (1997). Istoriia rozvytku zakonodavstva pro poterpilykh. Pravo Ukrainy, 7. [in Ukrainian].
 10. Budzylovych, I., Yurchenko, A. (1994). Orenda zemli v Ukraini (istoryko-pravovyi narys). Pravo Ukrainy, 10. [in Ukrainian].
 11. Diachok, O. (2000). Dzherelna baza publikatsii z istoryko-pravovoi tematyky na shpaltakh chasopysu “Pravo Ukrainy”. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Istoriia ta arkheolohiia, (8). [in Ukrainian].
 12. Fedushchak-Paslavska, A. (2002). Do pytannia pro retseptsiiu rymskoho pryvatnoho prava v Ukraini. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Yurydychna, (37). [in Ukrainian].
 13. Horian, E. (2002). Mistsevi orhany vlady na ukrainskykh zemliakh (z chasiv Kyivskoi Rusi do 1861 r.). Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9. [in Ukrainian].
 14. Hrozovskyi, I. (1997). Fenomen kozatskoho prava. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 3 (10). [in Ukrainian].
 15. Hryhoriev, V. (2002). Vytoky stanovo-predstavnytskoi systemy vlady ta protses yii zaprovadzhennia na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho (XV–XVI st.). Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, (5), 55–70. [in Ukrainian].
 16. Hural, P. (2002). Volosna hromada v period vkhodzhennia ukrainskykh zemel do Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Yurydychna, (37). [in Ukrainian].
 17. Hurbyk, A. (2000). Typolohiia terytorialnoi hromady v Ukraini XIV–XVIII st. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (1), 75–96. [in Ukrainian].
 18. Iakimets, T. (2007). Rozvytok instytutu krainoi neobkhidnosti v ukrainskomu kryminalnomu pravi. Pravo Ukrainy, 9. [in Ukrainian].
 19. Iasinska, L. (2006). Rozvytok notarialnoi diialnosti v Ukraini XIV–XVII st. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, (43). [in Ukrainian].
 20. Iermolaiev, V. (2003). Predstavnytski orhany v Ukraini doby Lytovsko-Ruskoi derzhavy i Rechi Pospolytoi. Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav, (1). [in Ukrainian].
 21. Ivanytskyi-Vasylenko, S. (2001). Dzherela Mahdeburhskoho prava v Zakhidnii Rusi y Hetmanshchyni. Pravova derzhava, (12). [in Ukrainian].
 22. Kapral, M. (2000). Dolia – spilna, trudnoshchi – rizni. Samovriaduvannia Kyieva ta Lvova na mahdeburzkomu pravi (kinets XV – persha polovyna XVII st.): porivnialnyi analiz. Liudyna i vlada, 1–2. [in Ukrainian].
 23. Kiselychnyk, V. (1996). Pro nadannia ukrainskym mistam u XIV–XVII st. Mahdeburzkoho prava. Pravo Ukrainy, 9. [in Ukrainian].
 24. Klymenko, O. (2001). Formuvannia ukrainskoho prava ta yoho vzaiemodiia z inshymy pravovymy systemamy. Pravo Ukrainy, 9. [in Ukrainian].
 25. Kovalenko, L. (2004). Pravo Velykoho kniazivstva Lytovskoho ta yoho vplyv na stanovlennia ukrainskoho prava. Yurydychna Ukraina, 2 (14), 91–95. [in Ukrainian].
 26. Kovalova, S. (2004). Evoliutsiia sudovoi systemy i sudochynstva na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Odesa. [in Ukrainian].
 27. Kovalova, S. (2003). Instytut svidkiv u sudovomu protsesi na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Mytna sprava, 6. [in Ukrainian].
 28. Kovalova, S. (2001). Treteiski sudy na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Derzhava i pravo, (13). [in Ukrainian].
 29. Kovalskyi, V. (2003). Stanovlenye tamozhennoho dela na terrytoryy Nykolaevskoi oblasty (s drevneishykh vremёn do obrazovanyia horoda Nykolaeva). Mytna sprava, 6. [in Russian].
 30. Kovalskyi, V. (2004). Stanovlennia ta rozvytok mytnoi spravy na Pivdni Ukrainy z davnikh chasiv do 1917 roku (na materialakh Mykolaivskoi mytnytsi). (Extended abstract of Candidate’s thesis). Odesa. [in Ukrainian].
 31. Kovalskyi, V. (2006). Stanovlennia ta rozvytok mytnoi spravy na Pivdni Ukrainy z davnikh chasiv do 1917 roku (na prykladi Mykolaivskoi mytnytsi). Odesa: Yurydychna literatura. [in Ukrainian].
 32. Korostashov, O. (2002). Zastosuvannia norm Lytovskoho Statutu u Poltavskii i Chernihivskii huberniiakh pislia skasuvannia mistsevoho prava (istoriohrafiia pytannia). Derzhava i pravo, (16), 41–46. [in Ukrainian].
 33. Korostashov, O. (2001). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh vidnosyn u Poltavskii i Chernihivskii huberniiakh (persha polovyna KhIKh stolittia). (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].
 34. Krasnova, M. (2007). Istorychni zasady zakonodavstva pro kompensatsiiu ekolohichnoi shkody (z davnikh chasiv i do kintsia XIX st.). Pravo Ukrainy, 5. [in Ukrainian].
 35. Krupka, O. (2000). Zemska sudova nomenklatura Pravoberezhnoi Ukrainy u druhii polovyni XVI – pershii polovyni XVII stolit. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (1), 173–181. [in Ukrainian].
 36. Kudin, S. (2000). Poniattia kryminalnoho shtrafu za Ruskoiu Pravdoiu ta Lytovskym Statutom. Pravo Ukrainy, 11, 141–144. [in Ukrainian].
 37. Kudin, S. (2003). Poniattia "potok i pohrabuvannia” u kryminalnomu pravi Ukrainy XI – pershoi polovyny XVII st.: istorychno-pravovyi analiz. Pravo Ukrainy, 6. [in Ukrainian].
 38. Kyrychenko, K. (2006). Istoriia Velykoho kniazivstva Lytovskoho v ukrainskii istoriohrafii 1991–2003 rr.: osnovni tendentsii. Historyia vyvuchennia Vialikaha kniastva Litouskaha u 1991–2003 hh. Minsk: Medysont. [in Ukrainian].
 39. Kyrychenko, K. (2005). Istoriia Velykoho kniazivstva Lytovskoho v ukrainskii istoriohrafii 1991–2003/4: osnovni tendentsii. Ruthenica, 4. [in Ukrainian].
 40. Liubchenko, D. (2007). Vydy zlochyniv u kryminalnomu pravi Hetmanshchyny za universalamy druhoi polovyny XVII – pershoi chverti XVIII st. Pravo Ukrainy, 6. [in Ukrainian].
 41. Martyniuk, V., Slobodianiuk, S. O. (2007). Evoliutsiia pravovoho rehuliuvannia derzhavnoi reiestratsii rechovykh prav na nerukhome maino v Ukraini (X–XVIII st.). Derzhava i pravo, (36). [in Ukrainian].
 42. Myronenko, O. (1997). Predstavnytski orhany Lytovsko-Ruskoi derzhavy v konteksti evoliutsii ukrainskoho parlamentaryzmu. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2 (9). [in Ukrainian].
 43. Myronenko, O. (1999). Zakhyst “pravdy” i “blahodati” za doby Kyivskoi Rusi ta Lytovsko-Ruskoi derzhavy. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, 1 (9). [in Ukrainian].
 44. Nelin, O. (2001). Do pytannia spadkovoho prava za Statutamy Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Derzhava i pravo, (13), 48–52. [in Ukrainian].
 45. Pavlov, A. (2003). Lytovskyi statut ta Mahdeburzke pravo: yikh rol u rozvytku torhivli i mytnoi spravy na Kyivshchyni (XV–XVII st.). Pravo Ukrainy, 10, 146–148. [in Ukrainian].
 46. Polishchuk, V. (2003). Lutskyi zamkovyi uriad v administratyvnii systemi Velykoho kniazivstva Lytovskoho do reformy 1564–1566 rr. Ukrainskii istorychnyi zhurnal, 2, 3–14. [in Ukrainian].
 47. Polishchuk, V. (2005). Lutskyi zamkovyi uriad v administratyvnii systemi Velykoho kniazivstva Lytovskoho do reformy 1564–1566 rr. Ukrainskii istorychnyi zhurnal, 1, 108–125. [in Ukrainian].
 48. Polishchuk, V. (2002). Vriadove vyzhivstvo v strukturi publichno-pravovykh protsedur (na materialakh lutskykh zamkovykh knyh 1558–1657 rr.). Almanakh sotsialnoi istorii, 1, 79–109. [in Ukrainian].
 49. Pryidak, M. (1993). Upravlinnia sudovymy orhanamy v Ukraini (istoryko-politychnyi ta pravovyi aspekt). Pravo Ukrainy, 7–8. [in Ukrainian].
 50. Rubanyk, V. (2001). Osoblyvosti instytutu prava vlasnosti v ukrainskykh zemliakh u piznofeodalnii systemi rechovykh prav za nimetskym pravom. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 4 (27). [in Ukrainian].
 51. Rusu, S. (2001). Istoriia rozvytku deliktnykh zoboviazan v Ukraini. Pravo Ukrainy, 2. [in Ukrainian].
 52. Serdiuk, V. (2006). Naivyshchyi sudovyi orhan v ukrainskykh zemliakh za chasiv yikh perebuvannia u skladi Lytvy, Polshchi ta Rechi Pospolytoi (XIV – seredyna XVII st.). Pravo Ukrainy, 3. [in Ukrainian].
 53. Shalomieiev, V. (2002). Rozvytok poniattia zlochynu u kryminalnomu pravi Ukrainy (X – kinets XVII st.). Derzhava i pravo, (16). [in Ukrainian].
 54. Shcherbak, V. (2000). Vytoky ta stanovlennia kozatskoho prava. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (1). [in Ukrainian].
 55. Skurativskyi, A. (2001). Pravova kultura ukrainskoho suspilstva: vytoky, stanovlennia ta osnovni etapy rozvytku. Visnyk Ukrainskoi Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 3. [in Ukrainian].
 56. Sokalska, O. (2002). Stanovlennia pidkomorskoho sudu v Ukraini (druha polovyna XVI st.). Derzhava i pravo, (15). [in Ukrainian].
 57. Starchenko, N. (2002). Umotsovani – prokuratory – pryiateli. Khto vony? (stanovlennia instytutu advokatury na Volyni v kintsi XVI st.). Sotsium. Almanakh sotsialnoi istorii, 1, 111–144. [in Ukrainian].
 58. Usenko, I. (2001). Serhii Mykhailovych Ivanytskyi-Vasylenko i yoho doslidzhennia dzherel Mahdeburzkoho prava. Pravova derzhava, (12). [in Ukrainian].
 59. Vashchuk, D. (2006). Neporushnist “staryny”: derzhavna polityka Velykoho kniazivstva Lytovskoho chy istoriohrafichna tradytsiia kintsia XIX – pershoi tretyny XX st. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (6), 423–438. [in Ukrainian].
 60. Vashchuk, D. (2003). Porivnialnyi analiz pryvileiv lytovskym yevreiam ta ustavnykh zemskykh hramot Kyivshchyny ta Volyni (druha polovyna XV – persha tretyna XVI st.). Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, (5), 43–54. [in Ukrainian].
 61. Vashchuk, D. (2005). Sudova diialnist “starosty” na Volyni ta “voievody” na Kyivshchyni v kintsi XV – pershii tretyni XVI stolittia. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (5), 157–172. [in Ukrainian].
 62. Vashchuk, D. (2004). Sudovyi protses ta yoho funktsionuvannia v Kyivskii zemli v druhii polovyni XV – pershii tretyni XVI st. (analiz statei ustavnykh zemskykh hramot). Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk, (7), 69–94. [in Ukrainian].
 63. Vashchuk, D. (2004). Vplyv oblasnykh pryvileiv Kyivshchyny ta Volyni na formuvannia Pershoho Lytovskoho Statutu. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (4), 177–194. [in Ukrainian].
 64. Vashchuk, D. (2006). Zahalni pryntsypy sudochynstva Velykoho kniazivstva Lytovskoho v druhii polovyni XV – pershii tretyni XVI st. (na prykladi Kyivskoi zemli). Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho derzhavnoho universytetu: Istorychni nauky, (16), 20–30. [in Ukrainian].
 65. Vylymas, D. (2005). Elyta y povsednevnost zemskykh sudov Upytskoho poveta v 1566–1588 hh. (po materyalam upytskykh zemskykh sudov) // Almanakh sotsialnoi istorii, 5, 41–50. [in Russian].
 66. Zaiats, A. (2003). Urbanizatsiinyi protses na Volyni v XVI – pershii polovyni XVII stolittia. Lviv. [in Ukrainian].