Державний устрій Великого князівства Литовського у світлі історіографічних концепцій

Дмитро Ващук
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
orcid.org/0000-0003-0377-1233

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2019.05.112 

Завантажити PDF

 

Aнотація

Друга половина XIV ст. стала знаковою для Центрально-Східної Європи. Переважна більшість земель колишньої Русі-України увійшли до складу Великого князівства Литовського (далі ВКЛ), у якому утвердилась династія Гедиміновичів. Розпочався процес формування державного устрою ВКЛ з урахуванням приєднаних територій. Відповідно предметом дослідження є вивчення форми держави, котра визначає його територіальну та національно-територіальну організацію. Поставлене проблема є надзвичайно складною. Тому, наразі, об’єктом нашої уваги будуть історіографічні праці, у яких учені досліджували державний устрій ВКЛ.

Незважаючи на цікавість поставленої проблеми, у сучасній історіографії тема не є популярною. Переважна більшість дослідників (за винятком окремих учених) не заглиблюються у суть проблеми, а дотримуються поглядів класиків литуаністики кінця XIX–першої третини XX ст. Джерельна база, на жаль, досить обмежена (особливо це стосується другої половини XIV – першої половини XV ст.). Причому мова не йде про відсутність літописних чи актових матеріалів, бо певною мірою їх достатньо. Питання в тому, наскільки вони безпосередньо стосуються окресленої нами проблеми.

Найпоширенішою була, і певною мірою є досі, концепція про федеративний устрій ВКЛ. Її завзятими прихильниками були М. Любавський, М. Довнар-Запольський, М. Грушевський, Р. Лащенко, М. Чубатий. Серед дослідників останніх декількох десятиліть ця концепція, чатсково, знайшла відображення у працях Ф. Шабульдо, Е. Гудавичюса, О. Русиної. Критиками вказаної теорії виступили Ф. Леонтович, певною мірою О. Єфименко, Н. Молчановський та В. Заїкин. Цілком іншу версію запропонував сучасний дослідник З. Норкус. На його думку ВКЛ за формою державного устрою було імперією.

Враховуючи цілковиту невивченість питання державного устрою ВКЛ, вважаємо за необхідне підготовки відповідного історико-правового дослідження.

 

Kлючові слова

Велике князівство Литовське, державний устрій, федерація, унітарна держава, імперія, історіографія, історико-правові дослідження.

 

Бібліографія

 1. Ващук Д. Подільське князівство у другій половині XIV ст.: особливості правового статуту. Український історичний журнал, 2018, № 2, 4–19.
 2. Грушевський М. Історія України-Руси: в 11т., 12 кн. Т. V: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV–XVII віків. Київ: Наукова думка, 1998, 687.
 3. Гудавичюс Э. История Литвы. Том I: С древнейших времён до 1569 года. Москва: Фонд им. И. Д. Сытина, Baltrus, 2005, 680.
 4. Довнар-Запольский М. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Киев: Типография Императорского университета св. Владимира, 1901, т. І, VIII+807+XII.
 5. Ефименко А. История украинского народа. Санкт-Петербург: Издание Акц. общ. "Брокгауз-Ефрон", 1906, вып. 1, 192.
 6. Заїкин В. Головні моменти української державності. Молода нація, 2004, № 2 (31), 77–78.
 7. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Частина друга: Литовсько-польська доба, випуск перший: Памятники права. Прага: Наклад «Українського правничого товариства в Ч.С.Р.», 1924, 77.
 8. Леонтович Ф. Очерки по истории Литовско-русского права. Образование территории Литовского государства. Санкт-Петербург: Типография В. С. Балашева и К°, 1894, VI+[2]+393.
 9. Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-русского государства ко времени издания Первого Литовского Статута. Москва: Университетская типография, 1892, 884+VI.
 10. Любавский М. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. С приложением текста хартий, выданных Великому княжеству Литовскому и его областям. Москва: Московская художественная печатня, 1915, 401+III.
 11. Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года (преимущественно по летописям). Киев: [б. и], 1885, 388+ІІ+ІІ+ХХХІ.
 12. Норкус З. Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій / пер. з лит. Петро Білинський. Київ: Критика, 2016, 440.
 13. Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. Київ: Альтернативи, 1998, 320. (Україна крізь віки. Т. 6).
 14. Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права (Записки за викладами на Тайному Українському університеті у Львові в рр. 1920–1923). Мюнхен: [б. в], 1947, ч. II, 175.
 15. Шабульдо Ф. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев: Наукова думка, 1987, 185 с.