Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.)

Петро Кулаковський
доктор історичних наук, професор, 
Національний університет «Острозька академія» (Україна, Острог),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.171

Завантажити PDF

 

Анотація

Простежено роль і участь вихідців з Волині у формуванні структур Унійної церкви на землях Великого князівства Литовського. Передумовами цього виступали, з одного боку, тісні культурні і релігійні стосунки між Волинню і землями Князівства, що склалися до Люблінської унії, а з іншого боку – невідповідність адміністративного поділу Церков, й Унійної в тому числі, територіально-адміністративному поділу Речі Посполитої й, навіть, неврахування кордонів між двома суб’єктами цієї держави – Короною і Литвою. На території обох частин Речі Посполитої поширювали свою юрисдикцію Київська і Смоленська архієпархії, Володимирсько-Берестейська єпархія. Додатковим чинником укорінення волинян в структурах Унійної церкви на території Князівства стало зосередження в останньому освітніх закладів і впливових монастирів цієї церкви, де висвячувалися й вихідці з Волині.

У статті встановлено, що Волинь в єпархіях і архиєпархіях Великого князівства Литовського впродовж досліджуваного періоду була представлена як вихідцями з міщанського середовища (полоцький архієпископ Йосафат Кунцевич), так і представниками шляхетського соціуму (володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький, пінський і турівський єпископ Пахомій Война Оранський, кобринський архімандрит Павло Овлочимський та ін.).

 

Ключові слова

Волинь, Велике князівство Литовське, Унійна церква, єпархія, Василіанський орден, єпископ, архімандрит.

 

Архіви

Центральний державний історичний архів України, м. Київ.
Центральний державний історичний архів України, м. Львів.

 

Бібліографія

 1. Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV–XIX ст.ст. у фондзе «Канцылярыi мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii»: Даведнiк / Склад. С. І. Паўловiч, Т. М. Мальцава. Мiнск; Полацк: Сафія, 1999. 386 с.
 2. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1870: Печатня О. Блюмовича.  Т. 9.
 3. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною коммисиею для разбора древних актов. К.: Университетская типография, 1883. Ч. І.  Т. 6: Акты о церковно-религиозных отношениях в юго-западной Руси (1322–1648).
 4. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (Х – поч. XVIIст.). Збірник документів і матеріалів / Упорядн. Є. А. Гринів та ін. К.: Наукова думка, 1988.
 5. Ваврик М. Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII–XX ст. Топографічно-статистична розвідка. Рим: Basiliani, 1979.
 6. Ворончук І. О. Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела): Наук.-метод. вид. К.: Вища школа, 2009.
 7. Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт церковно-исторического исследования). К.: Типография С. В. Кулаженко, 1898. Т. ІІ. С. 81–82.
 8. Горін С. Архімандрит Жидичинського Миколаївського монастиря Йосиф Баковецький (1626–1632 рр.) // Релігія і церква в історії Волині. Зб. наук. пр. / Під ред. В. Собчука. Кременець: Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, 2007. С. 86–96.
 9. Горін С. Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина XVII століть). Львів: Видавництво Отців Василіян «Місіонер», 2007. С. 103–104.
 10. Ґіль А. Володимирсько-берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси / А. Ґіль, І. Скочиляс. – Львів: Український Католицький Університет, 2013. 288 c.
 11. Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст. К.: ПП Сергійчук М. І., 2008. 882 с.
 12. Кулаковський П. Володимирський і берестейський єпископ Йосиф Баковецький (бл. 1590–1654 рр.) // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. Вип. 4. С. 124–137.
 13. Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. Острог; Львів, 2002. С. 165–169.
 14. Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – початок ХХ ст.). Львів: Свічадо, 1998.
 15. Назарко І. Київські і Галицькі митрополити. Біографічні нариси (1590–1960). Торонто: Видавництво Отців Василіян, 1962.
 16. Національно-визвольна війна в Україні 1648–1657. Збірник за документами актових книг / Упорядн. Л. А. Сухих, В. В. Страшко. К.: ЗАТ «Випол», 2008.
 17. Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов / Состав. С. Рункевич. СПБ.: Синодальная типография, 1897. – Т. 1: 1470–1700. 502 с.
 18. Пам’ятки. Архів Української Церкви. К.: УДНДІАСД, 2001. – Вип. 1: Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Упорядн. М. В. Довбищенко.
 19. Плохій С. М. Від Якова Суші до Атанасія Великого (Огляд видань римських джерел з історії української церкви) // Український археографічний щорічник. К.: Наукова думка, 1993. С. 6–14.
 20. Площанский М. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV–XVIII в. и другим источникам. Вильна: Типо-Литография Н. Маца, 1901. Т. 2.
 21. Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII ст. Організаційна структура та правовий статус. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2010.
 22. Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст. Львів, 2005.
 23. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття: Волинь та Центральна Україна. К.: Критика, 2008.
 24. Acta S. C. De Propaganda Fide Ecclessiam Catholicam Ucrainae et Bielorusjae spectanta / Ed. A. Welykyj. Romae: PP Basiliani, 1953. Vol. 1: 1622–1667.
 25. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego Bernadyńskiego we Lwowie. –Lwów: W drukarni zakładu narod. im. Ossolińskich, 1868. T. I.
 26. Baran O. Rękopis Lwa Kiszki: struktura i trześć źródła. Z dziejów bazyliańskiej historiografii przełomu XVII i XVIII wieku // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wshodniej. Lublin: Akapit, 2005. R. 3.
 27. Bartoszewicz J. Bakowiecki (Józef) // Encyklopedia powszechna. Warszawa: Druk S. Orgelbranda, 1860. T. І
 28. Bieńkowski L. Bakowiecki Mokosiej Józef (zm. 1654) bp obrządku greckokat. // Encyklopedia Katolicka. Lublin: KUL, 1973. T. 1. S. 1269–1270.
 29. Dzięgielewski J. O tolerancję dla zdominowanych. Pokityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 30. Harasiewicz M. Annales Ecclesiae Ruthenae. Leopoli: Typis instituti Rutheni Stauropigiani, 1862.
 31. Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes / Ed. A. Welykyj. Romae: PP. Basiliani, 1973.  2.
 32. Pulaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki. Brody: Drukarnia Feliksa Westa, 1911. 1.
 33. Radzywiłł A. S. Pamiętnik o dziejach w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. T. 1: 1632–1636.
 34. Rudomic W. Genealogia Iosephi A Bakowce Mokosiey Bakowiecki. Zamosci: In Typographia Academiae, 1648. K. D3.
 35.  Josaphat Hieromartyr. Documenta Romana Benetificationis et Canonisationis / Ed. A. G. Welykyj. Roma: PP. Basiliani, 1959.  Vol. 1. 306 p.
 36. Skruteń J. Bakowiecki-Mokosiej Józef // Polski Słownik Biograficzny. Kraków: PAU, 1936. T. 1.
 37. Susza J. Cursus vitae et certamen martyrii B. J. Kuncewicii Archiepiscopi Poloeensis, Episcopi Vitebscensis et Mstislaviensis. Romae, 1665. 146 p.
 38. Wagilewicz J. D. Pisarze polscy Rusini / J. D. Wagilewicz; do druku przygot. R. Radyszewśkyj. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 1996.
 39. Walczak W. Unicka eparchia turowo-pińska w XVII–XVIII wieku: struktura organizacyjna. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2012. 296 s.
 40. Wołyniak. Bazylianie we Włodzimierzu i Tryhórach. Kraków: Druk W. L. Anczyca i Ski., 1912.