Оборонні бої за Київ та звільнення міста від армії Великого князівства Литовського (липень–серпень 1651 р.)

Андрій Гурбик
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України, (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.053

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті висвітлюється хід та стратегія ведення бойових дій на півночі України між армією Великого князівства Литовського та українськими козацькими війська у липні–серпні 1651 р. Проаналізовано перебіг оборонних бої за Київ та звільнення міста від військ Я. Радзивілла.

 

Ключові слова

Велике князівство Литовське, Український Гетьманат, Київ, армія, битва, козаки.

 

Архіви

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Архів Інституту історії України Національної академії наук України.
Biblioteka Ks. Czartoryskich w Krakowie.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Відділ рукописів.
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

 

 Бібліографія

 1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией: [В 15-тит.]. СПб., 1861. Т. ІІІ (1638–1657). СПб., 1861. 604 с.
 2. Апанович О. Ще одне джерело з історії України XVIII сторіччя // Україна. Наука і культура. К., 1989. Вип. 23. С. 213–231.
 3. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы: В 3 т. Т. 3: 1651–1654 / АН СССР. Институт истории; АН УССР. Институт истории; Редкол.: П. П. Гудзенко и др. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 546с.
 4. Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. / Михайло Грушевський / [редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін.]. К. : Наукова думка, 1997. Т. 9. Кн. 2. 776 с.
 5. Гурбик А. Український Гетьманат та Велике князівство Литовське у військово-політичному протистоянні 1651р.: Друга Лоєвська битва» // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. К., 2015. Т.  C. 135–159.
 6. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Т. 2: 1650–1651  / Упорядн. Ю. Мицик; Редкол.: В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін, П. С. Сохань, Г. К. Швидько. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України; Канадський інститут українських студій. К., 2013. 680 с.
 7. Документы об освободительной войне украинского народа. 1648–1654 гг. / Редкол.: П. П. Гудзенко и др. К., 1965. 827 c.
 8. Замлинський В. О., Іваненко А. М. «Чернігівський літопис» – цінне джерело з історії України кінця XVI – першої половини XVIII ст. // Архіви України. 1989. № С. 56–74.
 9. Історія Києва: В 3 т., 4 кн. Т. 1: Стародавній і середньовічний Київ / АН УРСР. Ін-т історії; Гол. редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (голов. ред.) та ін.; Редкол. тому: І. І. Артеменко (відп. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1986. 382 с.
 10. Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. СПб., 1904. Кн. 4. Т. 9. 742с.
 11. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Переклад із староукраїнської Р. Г. Іванченка. К., 1992. 192 с.
 12. Літопис Самовидця/ Видання підготував Я. І. Дзира. Київ: «Наукова думка», 1971. 208 с.
 13. Мицик Ю. Степан Подобайло // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. Кн. 2. К., 2004. С. 120–136.
 14. Мицик Ю. «Козацький відділ» фонду «Архів коронний у Варшаві» АГАД // Історія і особистість історика: Зб. наук. пр., присвяч. 60-річному ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидько. Дн-к, 2004. C.71–72.
 15. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. К, 1994. 262 с
 16. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII століття. Кн. 1: Воєнні дії 1648–1652 рр. / Наук. ред.: Ф. П. Шевченко; Передмова М. П. Ковальського. Дн-к., 1996. 326 c.
 17. Черниговская летопись по новому списку (1587–1725) / Под ред. А. Лазаревского // Киевская старина. 1890. № 4. С. 70–80; № 5. С. 81–96; № 6. – С. 97–110; окрема відбитка: К., 1890. 45 с.
 18. Чернігівский літопис / Підготовка до друку, передмова і коментар Ю. Мицика // Сіверянський літопис. 1996. №4 (10). С. 105–122.
 19. Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. К., 1856. Т 1. 164с.
 20. Grabowski A. Starożytnośći historyczne polskie. Kraków, 1840. T. 1. 496 s.
 21. Kotlubaj E. Życie Janusza Radziwilla. Wilno, Witebsk, 1859. 472 s.
 22. Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. Warszawa, 1853. T. 1. 187 s.
 23. Matwijów M. Koncepcje polityki Janusza Radziwiłła w latach 1648–1655 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Wroclaw, 1990. № Historia LXXV. S. 33–42.
 24. Matwijów M. Próba mediacji Janusza Radziwiłła w konflikcie polsko-kozackim w latach 1653–1655 // Wrocławskie Studia Wschodnie. 2001. №  S. 21–27.
 25. Nagielski M. Przeobrażenia w armii koronnej w dobie walk z powstaniem B.Chmielnickiego // Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej. Toruń, 2002.  308-335.
 26. Wasilewski T. Kiszka Janusz h. Dąbrowa (ok. 1586–1654) // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1966–1967. T. ХII/4. S. 508–510.
 27. Wisner H. Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła 1648–1655 // Rocznik Białostocki. Białystok, 1976. Т. 13. 704 s.