До питання експорту товарів з Волині в XV – першій половині XVII ст. торгівля воском та худобою

Владислав Берковський
кандидат історичних наук, завідувач сектору виставкової роботи
Центрального державного архіву вищи органів влади та управління України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.163

Завантажити PDF

 

Анотація

Зміна домінуючої ролі середземноморського економічного регіону та занепад пов’язаних з ним осередків, а також процес розвитку господарства країн пов’язаних з Балтикою справило потужний вплив на формування товарної структури Великого князівства Литовського від середини XV до кінця XVI ст. В умовах цих тенденцій в географії європейської торгівлі зростає значення Волинської землі, як одного з найбільш економічно розвинутих регіонів ВКЛ. Фактично вже з кінця XV ст. Волинь постійно виконує роль посередника в торгових відносинах між Заходом та Сходом Європи. В свою чергу роль посередника значно впливала на розширення товарної пропозиції на ярмарках та торгах Волині.

Серед асортименту товарів Волинської землі основну позицію займав експорт сировини та напівфабрикатів, натомість імпортувалася, зазвичай, вже готова продукція, а зокрема товари широкого вжитку та засоби праці. При цьому слід зазначити, що за кількісними показниками імпорт товарів на волинський ринок, був значно меншими від експорту. Одними з найдавніших експортних товарів, що займали провідне місце в торгівлі цілого ВКЛ був вивіз в країни Центральної та Західної Європи великої рогатої худоби та воску.

Одним з традиційних товарів які експортувалися з Волині був віск. Вивіз воску в основному належав до розряду контрактової торгівлі. Важливою складовою розвитку міського самоврядування на теренах Волині було запровадження воскобоєнь, які мали «шмальцувати, спускати і видавати воски під міською печаткою». Більш того, ще з початку XV ст. торгівля воском визначається урядом Великого князівства Литовського, до якого на той час належить і Волинська земля, як один зі стратегічних напрямів торгівлі. Державна монополія існувала на Волині до сейму 1559 р., оскільки мито на торгівлю з воском у Волинському воєводстві була ліквідована лише в середині XVI століття. З цього моменту кількість вивезеного воску зростала все більше і більше.

Наступним важливим елементом в зовнішній торгівлі ВКЛ був експорт худоби, що набрав значних розмірів вже в середині XV ст. Волинь, що знаходилася на межі зернового та випасного районів, на кінець XV ст. характеризується як один з головних теренів, поряд з сяноцько-перемиською землею, звідки переганялося найбільше худоби. Сталий зріст попиту на м’ясо в західноєвропейських країнах, викликаний бурхливими урбанізаційними та демографічними процесами, значно активізував торговельну діяльність волинського купецтва. Від 1490-х рр. провідне місце в торгівлі худобою займають купці з Острога та Кременця, які не зосереджуючись лише на продажу місцевої худоби, активно купували і пізніше перепродували до Корони Польської тисячні стада молдавської чи волоської худоби.

Поширення на волинську шляхту, після Люблінської унії, дії сеймової постанови 1550 р. фактично легалізувало шляхетську монополію на цей вид торгівлі під виглядом звільнення шляхетських товарів від усяких мит з того, що вироблялося їхнім господарством.

Отже, протягом XVI – середини XVII століття торгівля Волинського воєводства відігравала дуже важливу роль не лише в економічному розвитку

Великого князівства Литовського або Польської Корони, а також була ланкою у торговельних відносинах Східної Європи з Центральною та Західною.

 

Ключові слова

Торгівля, віск, худоба, Волинь, Західна Європа, експорт.

                                           

Архіви

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссиею. Спб., 1865. Т. II.
 2. Грушевський М. С. Історія України-Руси. К., 1991. Т. VI.
 3. Документы и регесты к истории Литовских евреев из актовых книг: метрики литовской, виленского центрального архива и некоторых печатных изданий. Спб., 1882. Т. 1.
 4. Мохов Н. А. Дружба ковалась веками (Молдавско-русско-украинские связи с древнейших времён до начала XIX в.). Кишинёв, 1980.
 5. Мохов Н. А. Зарождение экономических, политических и культурных связей молдавского народа с русским и украинским народами (XV – начало XVI вв.) // Учёные записки Кишинёвского госуниверситета. Киев, 1957. Т. XXVI.
 6. Опись Киевского Центрального Архива № 2093 (1565–1569 гг.). К., 1895.
 7. Подградская Е. М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI–XVII веках. Кишинев, 1968.
 8. Подградская Е. М. Экономические связи Молдовы со странами Центральной и Восточной Европы в XVI–XVII вв. Кишинев, 1991.
 9. Пришляк В. Торговельні шляхи Західної Волині в XVІ–XVІІІ ст. // Тези республіканської конференції по Атласу історії культури Волинської області. Луцьк, 1991.
 10. Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX–середина XVII ст.). К., 1992.
 11. Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина. К., 1990.
 12. Хорошкевич А. Л. Вывоз воска из Великого Новгорода в XIV–XV веках // Международные связи России до XVII в. М., 1961.
 13. Чорний В. Б. Острозьке мито та основні торговельні шляхи Поділля й Волині // Поділля у контексті української історії. Вінниця, 2001.
 14. Acta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1884. T. X.
 15. Acta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1901. T. XVII.
 16. Archiwum książąt Lubartowiczów-Sanguszków w Sławucie. Lwów, 1890. T. IV.
 17. Archiwum Państwowy w Przemyslu. F. 132. Sygn. 9.
 18. Baszanowski J. Z dziejów handlu polskiego w XVI–XVIII wieku. Handel wołami. Gdańsk, 1977.
 19. Costăchel V. Relaţiile dintre Moldova şi Rusia în timpul lui Ştefan cel Mare // Studii cu privire la Ştefan cel Mare. Bucureşti, 1956.
 20. Guldon Z., Stępkowski L. Handel wołami w świetle rejestrów celnych komory kaliskiej z lat 1647–1654 // Kwartalnik histori kultury materialnej. 1979. nr. 4.
 21. Horn M. Handel wołami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII w. // RDSG. 1962. Т. XXIV.
 22. Lietuvos Metrika. Kn. 564 (1553–1567). Vilnius, 1996.
 23. Przyczynki do dziejów Polskich z Archiwum miasta Wrocławia, zebrał A. Mosbach. Poznań, 1860.
 24. Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Petersburg, 1859. T. II.
 25. Wojtowicz J. Toruńskie przedsiębiorstwo handlowe Samuela Edwardsa w XVII wieku // Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. 1952. Т. XIV.