Кам’янець-подільський – політико-адміністративний, оборонний, містобудівний, економічний центр Подільської землі у складі Великого князівства Литовського (60–90-і роки XIV ст.)

Микола Петров
кандидат історичних наук, професор,
Кам’янець-Подільський державний університет (Україна, Кам’янець-Подільський)

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.121

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті автор розкриває історичні умови розвитку Кам’янця як столиці Подільського князівства у 60–90-х роках XIV століття за часів правління литовських князів Коріатовичів.

 

Ключові слова

Кам’янець-Подільський, Велике князівство Литовське, князі Коріатовичі, Поділля, центр.

 

Архіви

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів.
Державний архів Хмельницької області.

 

Бібліографія

 1. Бархин М. Г. Город. Структура и композиция. М., 1986.
 2. Білецька О. Поділля на зламі XIV–XV ст.: до витоків формування історичної області. Одеса, 2004.
 3. Бунин А. В. Особенности архитектурно-планировочного развития средневековых городов Центральной и Западной Европы // Исследование по истории архитектуры и градостроительства. М., 1964.
 4. Винокур І., Петров М. До початку історії Кам’янця-Подільського // Mappa Mundі. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів; Київ; Нью-Йорк, 1996. С. 113–136.
 5. Винокур І. С., Петров М. Б. Кам’янець-Подільський кінця XII – початку XIII ст. за писемними та археологічними джерелами // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність. Кам’янець-Подільський, 2004. С. 3–14.
 6. Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні XIV – поч. XVII ст. Львів, 2002.
 7. Грушевський М. Опис подільських замків 1494 р. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 7. Кн. 3. Львів, 1895. С. 3–16.
 8. Дашкевич Я. Р. Армянская колония в Каменце-Подольском в 50–60 годах XVI в. // Документы на половецком языке XVI в. (Половецкие акты армянского суда 1559–1567 гг. как исторический и юридический источник). М., 1967.
 9. Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и Армения в общественно-политических связях ХІ–ХІII вв. Источники и исследования темы // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. М., 1984.
 10. Дашкевич Я. Р. Кам’янець-Подільський у вірменських джерелах XIV–XV ст. // Архіви України. 1970. № 5. С. 57–66.
 11. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Львів, 1991
 12. Жалувана грамота князя Костянтина і його брата Федора слузі князя Костянтина Немирі на м. Бакоту. 1388. Кам’янець // Naruszewicz A. S. Historia narodu polskiego. T. 6. Lipsk, 1837. S. 30.
 13. Жалувана грамота подільського князя Федора Коріятовича своєму слузі Бедришку на села Сатерминці, Олехівці, Клімінці, Супрунківці. 1 липня 1392. Кам’янець // Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 г. К., 1885. С. 225–226.
 14. Заєць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII ст. Львів, 2003.
 15. Котляр М. Ф. Торгівля на Україні в XIV–XV ст. // Український історичний журнал. 1975. № 1.
 16. Летопись великих князей литовских. Спб., 1854.
 17. Літопис Руський за Іпатським списком. К., 1989.
 18. Мокеев Г. Я. Черты своеобразия в структурах городов восточных и западных славян // Архитектурное наследство. 1975. №23.
 19. Нельговский Ю. А. Историко-архитектурные исследования при проектировании заповедника в Каменце-Подольском // Реконструкция центров исторических городов. К., 1974.
 20. Отамановський В. Д. Вінниця в XIV–XVII століттях. Історичне дослідження. Вінниця, 1993.
 21. Петров Н. Б. Историческая топография Каменца-Подольского XII–XVIII вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. К., 1987.
 22. Погорілець О., Саввов Р. Вірменський вплив на карбування монети Подільського князівства (2-а полов. XIV ст.) // Матеріали XII Подільської історикокраєзнавчої конференції. Т. 1. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 228–235.
 23. Погорілець О., Саввов Р. Монета Подільського князя Костянтина // Нумізматика. Фалеристика. 2004. № 3. С. 24–29.
 24. Сецинский Е. Город Каменец-Подольский. Историческое описание. К., 1895.
 25. Сіцінський Ю. Нариси з історичної топографії міста Кам’янцяПодільського та його околиць. Кам’янець-Подільський, 1994.
 26. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.
 27. Шабульдо Ф. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. К., 1987.
 28. Шостопал А. Монети XIV ст. карбовані на Поділлі // Нумізматика і фалеристика. 2007. № 3. С. 24–26.
 29. Щигел Р. Проблеми урбанізації Центральної Європи у XII–XVI ст. // Проблеми слов’янознавства. 1990. Вип. 42.
 30. Bialkowski L. Przyczynki do dziejów Kamieńca i Podola w wieku XVI–XVII. Ze wschodu i zachodu. T. 1. Lublin, 1929.
 31. Halecki O. Przyczynki geneogologiczne do dziejów ukladu krewskiego // Miesiecznik Heraldyczny. 1935. № 7–8. S. 145–146.
 32. Jureczko A. Dokument lokacyjny Kamieńca Podolskiego // Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. Kraków, 2000. S. 61–66.
 33. Kiryk F. Z. dziejów póznosredniowiecznego Kamieńca Podolskiego // Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. Kraków, 2000.
 34. Kurtyka J. Podole między Polską i Litwą w XIV i 1. połowie XV wieku // Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. T. 1. Krakόw, 2000. S. 9–59.
 35. Stryjkowski M. O poczatkach, wywodach, dzielnosciach, sprawach rycerskich i domowych slawnego narodu litewskiego, żemojazkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani Kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Warszawa,1978.