Трактування «судових околиць» в громадському судочинстві на українських землях Великого князівства Литовського

Андрій Гурбик
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.011

Завантажити PDF

 

Анотація

Теоретичну основу народного громадського судочинства на українських землях Великого Князівства Литовського, Руського, Жомойтського складало усне звичаєве право, часто фіксоване документами як «копне», для якого був характерний дуже високий ступінь систематизації й узгодження основних його теоретичних положень і відпрацьовані століттями механізми вирішення різноманітних конкретних ситуацій повсякденного життя. У правовій свідомості українців законними були лише судові засідання («віче», «копа»), що відбувалися в традиційних місцях (площа в центрі села, поруч з церквою, межі сіл, берег річки тощо). Це є свідченням релігійного синкретизму народного світогляду. У народних правових поглядах на судову околицю також чітко проглядаються певні просторові уявлення. На період XVI ст. в уяві українських поселян простір вже не обмежувався традиційною для середньовіччя територією однієї замкнутї громади. Остання вже бачилося не як відірваний від інших сіл ізольований простір, а як частка серед подібних йому поселень, які разом формували судову околицю й іменувалися сугранними. Щоправда далі території сусідніх суміжних громад народна уява не сягала. Оскільки села, які не прилягали територіями одне до одного та не мали спільних границь іменувалися «загранними», а запрошені звідти на копу люди – чужими.

 

Ключові слова

Копне право, судочинство, село, українські землі, Велике князівство Литовське, середньовіччя.

 

Архіви

Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею. Вильна, 1891. Т. VI, Т. XVIII.
 2. Акты о копных и панских судах // Материалы для истории судоустройства и судопроизводства в Литовско-Русском государстве. К., 1897. Т. 1.
 3. Акты относящиеся к истории Западной России. СПб., 1846. Т. 1.
 4. Археографический сборник документов относящихся к истории Северозападной Руси. Вильна, 1867. Т. 1.
 5. Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов. К., 1876. Т. 1–2; Приложение.
 6. Ващук Д. Судова діяльність «старости» на Волині та «воєводи» на Київщині в кінці XV – першій третині XVI століття // Україна в Центрально-Східній Європі. Вип. 5. К., 2005.
 7. Гурбик А. А. Крестьянское правосознание на украинских землях в составе Великого Литовского княжества // Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гістарычная памяць народау Вялікага княства Лытоускага і Бєларусі ХІІІ–ХХ ст.». (Гродна, 3–5 ліпеня 1996 г.). Кніга 7. Гродна, 1996. С. 191–194.
 8. Гурбик А. О. Вічові традиції й самоуправління міст середньовічної України // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Рівне, 1993.
 9. Гурбик А. О. Копні суди на українських землях у XIV–XVI ст. // Український історичний журнал. 1990. № 10.
 10. Гурбик А. О. Правові уявлення та народна правосвідомість // Українське суспільство на зламі середньовіччя та нового часу: нариси з історії ментальності та національної самосвідомості. К., 2001. С. 57–70.
 11. Гурбик А. О. Про общинне судочинство на Україні доби феодалізму // Проблеми української історичної медієвістики. К., 1990.
 12. Демченко Г. В. Притомные люди и копная сторона // Варшавские университетские известия. 1899. № 5.
 13. Иванишев Н. О древних сельских общинах в юго-западной России. К., 1863. Приложение.
 14. Історія держави і права України у 2-х томах. К., 2000.
 15. Леонтович Ф. Крестьяне юго-западной России по литовскому праву XV и XVI ст. // Университетские известия. К., 1863. № 10.
 16. Первый Литовский статут. Тексты на старобелорусском, латинском и старопольском язиках. Вильнюс, 1991. Т. II.
 17. Праці комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського права. К., 1928. Вип. 4.
 18. Пространная редакция суд Ярославль Володимерич Правда Русская // Законодательство Древней Руси. М., 1984. Т. 1.
 19. Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. К., 1989.
 20. Свердлов М. Б. Семья и община в Древней Руси // История СССР. 1981. № 3.
 21. Статут Великого князьства Литовского 1566 г. // Временник императорского московского общества истории и древностей российских. М., 1855. Кн. 23.
 22. Статут Великого князьства Литовского 1588 г. // Временник императорского московского общества истории и древностей российских. М., 1854. Кн. 19.
 23. Судебник короля Казимира Ягелловича, данный Литве 1468 г. // Хрестоматия по истории русского права. К., 1915.
 24. Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI–XVIII ст. // Праці комісії. К., 1928. Вип. 4.
 25. Юшков С. В. История государства и права СССР. М., 1950.
 26. Яковлів А. До питання про генезу копних судів на Україні. Львів, 1928.
 27. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. Lwόw, 1887. T. XII.
 28. Lietuvos Metrika (1518–1523). Įrašų knyga 11. Vilnius, 1997.