До історії повсякдення Великого князівства Литовського (інститут «старини» за матеріалами 32-ї Книги записів)

Дмитро Ващук
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.net

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.193

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті на матеріалах 32-ї Книги Записів Литовської метрики проаналізовано функціонування інституту «старини» у повсякденному житті мешканців Великого князівства Литовського.

 

Ключові слова

Повсякдення, інститут «старини», Литовська Метрика.

 

Архіви

Российский государственный архив древних актов.

 

Бібліографія

 1. Берковський В. Г., Блануца А. В., Ващук Д. П., Гурбик А. О., Черкас Б. В. Україна і Литва в XIV– XVI століттях. політико-правові та соціально-економічні аспекти. Луцьк: ПрАТ "Волинська обласна друкарня”, 2011.
 2. Блануца А. Норма про «trzeciznu» в першому литовському статуті та її рецепція до кінця XVI століття. // Pirmasis Lietuvos Statutas: straipsnių rinkinys / sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. С. 99–106.
 3. Блануца А. Соціально-станова зумовленість шляхетських наїздів на Волині у другій половині XVI ст. // Український історичний журнал. 2003. № 4. С. 103–111.
 4. Блануца А. Шляхетські наїзди у великому князівстві литовському за матеріалами Литовської метрики I третини XVI ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: історичні науки. На пошану професора В. С. Степанкова. Кам’янець-Подільський, 2008. Т. 18. С. 76–84.
 5. Блануца А., Ващук Д. Інститут «старини» й «новини» в правових та економічних джерелах Великого князівства Литовського (друга половина XV–XVI ст.) // Український історичний журнал. 2006. № 2. С. 11–23.
 6. Ващук Д. «Абыхмо держали ихЪ подле права их земли» (населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–XVI ст.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2009.
 7. Ващук Д. «Старина» як інститут регулювання економічних відносин у Великому князівстві Литовському (кінець XV – перша третина XVIст.). // Terra cossacorum: студії з давньої і нової України. науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. Київ, 2007. С. 415–433.
 8. Ващук Д. Дотримання та використання інституту «старини» у Великому князівстві Литовському в достатутовий період (на прикладі земської служби) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. Т. I. С. 34–42.
 9. Ващук Д. Непорушність «старини»: «консерватизм» державної політики Великого князівства Литовського чи історіографічна традиція кінця XIX – першої третини XX ст.? // Україна в центрально-східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIIIст.). Київ, 2006. Випуск 6. С. 423–438.
 10. Ващук Д. Рецепція норм «Руської правди» в пам’ятках права Великого князівства Литовського (на матеріалах обласних привілеїв другої половини XVст.). // II міжнародний науковий конґрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17–18 вересня 2003 р. Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2005. Т. І. С. 136–142.
 11. Владимирский-Буданов М. Заставное владение. Акты о землевладении в Юго-Западной России XV–XVIII вв. // Архив Юго-Западной России. Киев: Тип. С. В. Кульженко, Ч. VIII. Т. VI, С. 1–113.
 12. Гулевич В. «Наїзди» у руськолитовському праві XV – кінця XVI ст. (Розвиток і еволюція права на прикладі наїздів). // Просемінарій. медієвістика. історія церкви, науки і культури. Київ, 2003. Вип. 5. С. 33–63.
 13. Кром М. «Старина» как категория средневекового менталитета (по материалам Великого княжества Литовского XIV – нач. XVIIвв.). // Mediavalia ucrainica: ментальність та історія ідей. Київ, 1994. Т. III. С. 68–85.
 14. Лазутка С., Валиконите И., Гудавичюс Э. Первый литовский статут (1529 г.). Вильнюс: Марги Раштай, 2004.
 15. Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания Первого Литовского статута. Москва, 1892.
 16. Максимейко Н. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г. Харьков: Тип. Адольфа Дарре, 1902.
 17. Мальченко О. Шляхетські наїзди у світлі маєткових актів кінця XVI – першої половини XVII ст. (військовий аспект). // Київська старовина. 1997. № 3–4. С. 94–113.
 18. Німчук В. Правила видання пам’яток писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. Київ: НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут української мови, 1995. Ч. 1.
 19. Старченко Н. Дещо про спокусу джерел та пастки інтерпретацій (на прикладі справ про шляхетські наїзди на Волині наприкінці XVI ст.). // Український історичний журнал. 2009. № 6. С. 165–182.
 20. Blanutsa A., Vashchuk D. ‘Old ways’ versus ‘Novelties in the Legal and economic Sources of the Grand Duchy of Lithuania ca. 1450–1700. // Lithuanian Historical Studies. Vilnius: Lithuanian Institute of History, 2009. Vol. 12 (2007). P. 19–40.
 21. Gąsiorowski A. Dobrzy i podlejsi. Pryczynek do dziejów kary w późnośredniowiecznej Polsce // Czasopismo prawno-historyczne. 1985. Tom XXXVII. Zeszyt 2. 89–99.
 22. Lietovos Metrika. Knyga Nr. 3. (1440-1498): Užrašymų knyga 3 / Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 1998.