Княжение Ольгерда в Витебске

Василий Воронин
кандидат исторических наук,
доцент Белорусского государственного университета (Беларусь, Минск),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.021

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті аналізується комплекс проблем, пов’язаних з князювання Ольгерда у Вітебську, зокрема встановлено факт його княжіння у місті.

 

Ключові слова

Велике князівство Литовське, Ольгерд, Вітебськ, літописання.

 

Бібліографія

 1. Акты, относящиеся к истории Западной Росии. Т. 2 / подг. к изд. И. И. Григорович. СПб., 1848. 
 2. Беларускі архіў. Т. 2 / падр. Зьм. Даўгяла. Менск, 1928.
 3. Ващук Д. «Абыхмо деръжали ихъ подле права ихъ земъли» (Населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–XVI ст.). Київ, 2009.
 4. Данилевич В. Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев, 1896. 
 5. Дзярновіч А. Крэўскі замак // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Мінск, 2006. Т.  С. 159–160.
 6. Жемайтис С. Г. Привилей Новогрудской земле 1440 г. // Рукописные памятники. Публикации и исследования. СПб., 1997. Вып.  С. 215–225.
 7. Книга о побоищи Мамая, царя татарского, от князя владимерского и московского Димитрия // Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан: перакладная белетрыстыка Беларусі XV–XVII ст. / Уклад. А. Бразгуноў. Мінск, 2009. С. 216–236.
 8. Кушнярэвіч А. М. Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2011.
 9. Левко О. Н. Средневековые территориально-административные центры Северо-Восточной Беларуси: формирование и развитие. Минск, 2004.
 10. Ляўко В. М. Замак Eзярышча // Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя даследаванні: Зборнік артыкулаў. Мінск, 1989.
 11. Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства. М., 1892.
 12. Макараў М. Дз. Ад пасада да магдэбургіі: прававое становішча насельніцтва местаў Беларускага Падзвіння ў XIV – першай палове XVII ст. Мінск, 2008.
 13. Насевіч В. Л. Aбольцы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. T. 1. Mінск, 1993. 
 14. Памятники Куликовского цикла / Под ред. В. А. Кучкина. СПб., 1998.
 15. Писцовые книги Посковского государства. Т. 1. Отд. 2 / Под ред. Н. В. Калачова. СПб., 1877. 
 16. Полное собрание русских летописей. Т. 32 / Под ред. Н. Н. Улащика.
 17. Послания Гедимина / Подг. к печ. В. Т. Пашуто и И. В. Шталь. Вильнюс, 1966. 
 18. Русско-ливонские акты / Сост. К. Я. Напьерский. СПб., 1868. 
 19. Сапунов А. П. Витебская старина. Т. 1. Витебск, 1883.
 20. Сказания и повести о Куликовской битве / Подг. к изд. Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачёва. Л., 1982. 
 21. Смоленские грамоты XIII–XIV веков / Подг. к печ. Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин. М., 1963.
 22. Antoniewicz M. Protopłaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Warszawa, 2011.
 23. Die Сhronik Wigands von Marburg / hrsg. von T. Hirsch // Scriptores Rerum Prussicarum. Bd. 2. Leipzig, 1863. 
 24. Dąbrowski D. Radosłowle kniazey Wytebskich – analiza porównawcza treści // Studia i Materiały Historyczne. Poznań–Wrocław, 2002. T. 14. S. 31–69.
 25. Dlugossius I. Historiae Polonicae libri XII // Оpera omnia. Т. XII. Сracoviae, 1876.
 26. Icones Familiae Ducalis Radivilianae. Editio 2-ndo. Petropoli, 1875. Nr 2.
 27. Kodeks Dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej. T. 1 / wyd. J. Fijałek i Wł. Semkowicz. Kraków, 1932.
 28. Krupa K. Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 roku // Kwartalnik Historyczny. R. 100. S. 30–40.
 29. Narbut T. Pomniki do dziejów litewskich. Wilno, 1846. S. 81
 30. Nikodem J. Zegnanie Jawnuty ze stolca wielkoksiążęcego w 1345 r. // Zamach stanu w dawnych społecznościach / red. A. Sołtysiak, przy współpracy J. Olko. Warszawa, 2004. S. 372–374.
 31. Ochmański J. Ludność litewska we włości Obolce na Białorusi Wschodniej w  XIV–XVI wieku // Acta Baltico-Slavica. 1967. Т. 5. 
 32. Šalūga R. Вychovco kronika // Lietuvos ТSR Mokslų Akademijos Darbai. Serija A. Nr 1 (6). 1959. 
 33. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. T. 2. Warszawa, 1846.
 34. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań–Wrocław, 1999.
 35. Wasilewski Т. Trzy małżeństwa wielkiego księcia Litwy Olgierda // Kultura średniowieczna i staropolska: Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991.