Volhynians in the Structure of the Uniate Church on the Land of the Grand Duchy of Lithuania (end of the 16th century – first half of 17th century)

Petro Kulakovskyi
Doctor of Historical Sciences (Dr. Hab. in History), Professor,
National University of Ostroh Academy (Ukraine, Ostroh),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.171 

Download PDF

 

Abstract

The article traced the role and participation of the natives of Volyn in the formation of the Uniate Church structures on the land of the Grand Duchy of Lithuania. On the one hand, the reasons of this process consisted in the close cultural and religious relations between Volyn and the land of the Duchy that were formed before the Union of Lublin. On the other hand, the administrative division of the Churches (including the Uniate Church) did not conform to the territorial-administrative division of the Polish-Lithuanian Commonwealth, moreover, without consideration of borders between two entities of this state – the Crown and Lithuania. Kiev and Smolensk Archeparchy and Volodymyr-Brest Eparchy spread their jurisdiction to the territory of both parts of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The concentration of educational institutions and influential monasteries of the Uniate Church where the natives of Volyn were ordained became the additional factor of their rooting in the structures of the Church.

During the period of research, it was established that in the Eparchies and Archeparchies of the Grand Duchy of Lithuania, Volyn was presented simultaneously by people from city-dwellers (the Archbishop in Polotsk Josaphat Kuntsevych) and the representatives of nobility (the Bishop in Volodymyr and Brest Joseph Bakoveckiy, the Bishop in Pinsk and Turov Pachomius Voina Oranskyi, the Archimandrite in Kobryn Pavlo Ovlochymskyi, etc).

 

Keywords

Volyn, the Grand Duchy of Lithuania, the Uniate Church, Eparchy, Basilian order, Bishop, Archimandrite.

 

Archives

Центральний державний історичний архів України, м. Київ [The Ukraine State Historical Archive in Kyiv].
Центральний державний історичний архів України, м Львів [The Ukraine State Historical Archive in Lviv].

 

References

 1. Pavlovich, S. I. & Mal’tsava, T. M. (Ed.). (1999). Arkhiv unijatskikh mitrapalitav. Dakumenty da historii tsarkvy v Belarusi XVXIX stst. u fondzie «Kantsyliaryi mitrapalita greko-unijatskikh tserkvaj u Rasii»: Davednik. Minsk; Polatsk: Safija. [in Belorussian].
 2. Baran, O. (2005). Rękopis Lwa Kiszki: struktura i trześć źródła. Z dziejów bazyliańskiej historiografii przełomu XVII i XVIII wieku. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wshodniej. Lublin: Akapit, 3, 23–54. [in Polish].
 3. Dovbyschenko, V. (2008). Volynska shliakhta u relihiynykh rukhakh kintsia XVI – pershoi polovyny XVII st. K.: PP Serhijchuk M. I. [in Ukrainian].
 4. Dovbyschenko, M. V. (Ed.) (2001). Arkhiv Ukrainskoi Tserkvy. (Vol. 1: Dokumenty do istorii unii na Volyni i Kyivschyni kintsia XVI – pershoi polovyny XVII st.). K.: UDNDIASD. [in Ukrainian].
 5. Dzięgielewski, J. (1986). O tolerancję dla zdominowanych. Pokityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [in Polish].
 6. Gil', A., & Skochylias, I. (2013). Volodymyrsko-berestejska eparkhiia XVI–XVIII stolit: istorychni narysy. Lviv; Ukrainskyj Katolytskyj Universytet. [in Ukrainian].
 7. Horin, S. (2007). Arkhimandryt Zhydychynskoho Mykolaivskoho monastyria Josyf Bakovetskyj (1626–1632). Relihiia i tserkva v istorii Volyni. Zb. nauk. pr. V. Sobchuk [Ed.]. Kremenets: Kremenetsko-Pochaivskyy derzhavnyy istoryko-arkhitekturnyy zapovidnyk, 86–96. [in Ukrainian].
 8. Horin, S. (2007). Monastyri Zakhidnoi Volyni (druha polovyna XV – persha polovyna XVII stolit'). L'viv: Vydavnytstvo Ottsiv Vasyliian «Misioner». [in Ukrainian].
 9. Horin, S. (2009). Zhydychynskyi Sviato-Mykolaivskyi monastyr (do seredyny XVII storichchia). : Maysternia knyhy. [in Ukrainian].
 10. Kulakovs'kyj, P. (2002). Kantseliariia Ruskoi (Volynskoi) metryky 1569–1673 Studiia z istorii ukrainskoho rehionalizmu v Rechi Pospolytii. Ostroh; Lviv. [in Ukrainian].
 11. Kulakovs'kyj, P. (2011). Volodymyrskyi i berestejskyi yepyskop Josyf Bakovetskyi (bl. 1590–1654). Naukovi zapysky. Seriia «Istorychne relihiieznavstvo». Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 4, 124–137. [in Ukrainian].
 12. Myts'ko, I. (1998). Sviatouspenska Lavra v Unevi (kinets XIII st. – pochatok XX st.). Lviv: Svichado. [in Ukrainian].
 13. Plokhij, S. (1993). Vid Yakova Sushi do Atanasiia Velykoho (Ohliad vydan rymskykh dzherel z istorii ukrainskoi tserkvy). Ukrainskyi arkheohrafichnyi schorichnyk. K.: Naukova dumka, 6–14. [in Ukrainian].
 14. Shevchenko, T. (2005). Yezuitske shkilnytstvo na ukrainskykh zemliakh ostannoi chverti XVI – seredyny XVII Lviv. [in Ukrainian].
 15. Skochylias, I. (2010). Halytska (Lvivska) yeparkhiia XII–XVIII st. Orhanizatsiina struktura ta pravovyi status. Lviv: Vydavnytstvo Ukrainskoho katolytskoho universytetu. [in Ukrainian].
 16. Sukhykh, L. & Strashko, V. V.  (Ed.). (2008). Natsionalno-vyzvolna viina v Ukraini 1648–1657. Zbirnyk za dokumentamy aktovykh knyh. K.: ZAT «Vypol». [in Ukrainian].
 17. Voronchuk, I. (2009). Rodovody volynskoi shliakhty XVI – pershoi polovyny XVII st. (rekonstruktsiia rodynnykh struktur: metodolohiia, metodyka, dzherela): Nauk.-metod. vyd. K.: Vyscha shkola. [in Ukrainian].
 18. Wagilewicz, J. Pisarze polscy Rusini. R. Radyszewśkyj [Ed.]. (1996). Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. [in Polish].
 19. Walczak, W. (2012). Unicka eparchia turowo-pińska w XVII–XVIII wieku: struktura organizacyjna. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy. [in Polish].
 20. Yakovenko, N. (2008). Ukrainska shliakhta z kintsia XIV – do seredyny XVII stolittia: Volyn ta Tsentralna Ukraina.: Krytyka. [in Ukrainian].