The Legal Regulation of Economic Issues in the Grand Duchy of Lithuania: Modern Ukrainian Historiography

Oleg Diachok
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), Аssociate Professor, 
Customs Academy of Ukraine (Ukraine, Dnipropetrovs’k),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.332

Download PDF

 

Abstract

In modern Ukraine interest in the history of the Grand Duchy of Lithuania is growing, including economic aspects. Its economics governed so by customs as by legal provisions embodied in legal acts. Analysis of the domestic studies on legal economic regulation has shown that modern Ukrainian historiography (historical and legal historical ones) of the Grand Duchy of Lithuania considers the legal regulation of the land relations, a registration and inheritance of real estate, the property rights, the obligations maintenance, the forest conservation, the trade, the taxation and customs relations, benefits with varying degrees of detailization.

 

Keywords

Ukrainian historiography, the Grand Duchy of Lithuania, legal regulation, economics.

 

References

 1. Arkhireiskyi, D. V., Dyachok, O. O., Kolesnykov, K. M., Morozov, O. V. (2007). “Novi” kazky pro mytnytsiu. Retsenziia na: Narysy z istorii mytnoi spravy ta mytnoho zakonodavstva Ukrainy-Rusy / Avt. kol.: Didusenko P. M., Pakhnevskyi S. A., Lysytskyi O. V., Kostiuk V. P., Mavrodii T. S.; pid zah. red. M. Didusenka.–K.: Sofiia A, 635 s. Mytna sprava (vol. 4). Lviv, 90–95. [in Ukrainian].
 2. Atamanenko, V. B. (2010). Systema mytnyts ta merezha yarmarkiv Volyni XVI – pershoi polovyny XVII st. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (№ 2 (2)). Dnipropetrovsk, 81–90. [in Ukrainian].
 3. Bachur, B. S. (2002). Pravove rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn v Ukraini (XIV–XVI st.). Pravova derzhava. (vol. 4). Odesa: ONU, 196–198. [in Ukrainian].
 4. Bachur, B. S. (2004). Instytut zemelnykh vidnosyn u tsyvilnomu zvychaievomu pravi Ukrainy u X seredyni XIX st. (istoryko-pravovyi aspekt). Avtoref. … kand. yur. nauk. 12.00.01. [in Ukrainian].
 5. Berkovskyi, V. H. (2003). Deiaki aspekty rozvytku systemy pravovoho rehuliuvannia torhovykh vidnosyn na Volyni u XVI – pershii polovyni XVII st.: mytne ta hostynne pravo. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. 2002. (vyp. 5). Kyiv, 78–92. [in Ukrainian].
 6. Berkovskyi, V. H. (2006). Typolohiia i struktura mytnoi systemy Volyni v kintsi XV – pershii polovyni XVII st. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. (vol. 1). Dnipropetrovsk, 120–133. [in Ukrainian].
 7. Berkovskyi, V. H. (2009). Mytna komora. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka, 672. [in Ukrainian].
 8. Berkovskyi, H. (2009). Mytna systema. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka, 673–674. [in Ukrainian].
 9. Berkovskyi, V. H. (2009). Mytnyk (tselnyk). Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka, 681–682. [in Ukrainian].
 10. Berkovskyi, V. H. (2009). Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka, 682. [in Ukrainian].
 11. Berkovskyi, V. H. (2009). Myto holovne, tslo. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka, 682–683. [in Ukrainian].
 12. Berkowski, W. (2007). Struktury administracyjne komór celnych i mytnych na Wołyniu od XVI do połowy XVII wieku. Nad społeczeństwem staropolskim.I. Kultura–instytucje–gospodarka. Pod red. Karola Łopateckiego i Wojciecha Walczaka. Białystok, 321–337. [in Polish].
 13. Berkowski, W. (2008). Wołyń w systemie celnym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej (XVI–połowa XVII wieku). Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wshodniej i Państw Bałtyckich. (n1), 217–233. [in Polish].
 14. Blanutsa, A. (2005). Norma pro “trzeciznu” v Pershomu Lytovskomu Statauti ta yii retseptsiia do kintsia XVI stolittia. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 99–106. [in Ukrainian].
 15. Blanutsa, A. (2011). Sudovi spravy pro maietkovi spory u Velykomu kniazivstvi lytovskomu v 1529–1566 rr.: faktor sudovoi “biurokratii”. Dzieje biurokracji. (t. IV, cz. 1.). Lublin–Siedlce, 101–110. [in Ukrainian].
 16. Blanutsa, A. (2014). Polityka zemelnykh nadan Yahelloniv na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho: istoriohrafiia problemy. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi (z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st.). (Vol.14). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 185–206. [in Ukrainian].
 17. Blanutsa, A. V. (2009). Velykokniazivska polityka zemelnykh nadan na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho u druhii polovyni XV st. (za materialamy Lytovskoi metryky). Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho. (vol. I.). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 134–143. [in Ukrainian].
 18. Blanutsa, A. V. (2010). Do istorii zemelnykh volodin kniaziv Zaslavskykh na Rivnenshchyni (kinets XV st.). Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk–2010. (vypю 13, ch2). Kyiv, 158–160. [in Ukrainian].
 19. Blanutsa, A. V. (2010). Rehlamentatsiia pytan torhivli v nadavchii politytsi velykykh kniaziv lytovskykh u pershii polovyni XVI st. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (vol. 1 (1)). Dnipropetrovsk, 90–96. [in Ukrainian].
 20. Blanutsa, A. V. (2012). Lenne volodinnia u Velykomu kniazivstvi lytovskomu: analiz dzherel. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk–2010. Vypusk 15. Kyiv, 2012, 220–228. [in Ukrainian].
 21. Blanutsa, A. V., Vashchuk, D. P. (2006). Instytut “staryny” y “novyny” v pravovykh ta ekonomichnykh dzherelakh Velykoho kniazivstva lytovskoho (druha polovyna XV–XVI st.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. (nr. 2). Kyiv, 11–23. [in Ukrainian].
 22. Chentsov, V. V., red. (2010). Istoriia mytnoi diialnosti: Ukraina v yevropeiskomu konteksti: Naukove vydannia. Za redaktsiieiu V. V. Chentsova. Kyiv–Odesa: Plaske. [in Ukrainian].
 23. Chornyi, V. B. (2000). Ukraina i mytna sprava: istorychnyi narys. Kyiv: Kompiuterno-vydavnychyi, informatsiinyi tsentr “KVITs”. [in Ukrainian].
 24. Chornyi, V. B. (2001). Khrystyianska desiatyna, Kyivska Rus, mytna sprava ta sohodennia. Kyiv: KVIT. [in Ukrainian].
 25. Chornyi, V. B. (2010). Rol i znachennia mahdeburzkoho prava, statutiv Velykoho kniazivstva Lytovskoho v utverdzhenni mytno-pravovykh vidnosyn na ukrainskykh zemliakh. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (nr. 2 (2)). Dnipropetrovsk, 2010, 61–72. [in Ukrainian].
 26. Didusenko, P. M., red. (2005). Narysy z istorii mytnoi spravy ta mytnoho zakonodavstva Ukrainy-Rusy. Avtorskyi kolektyv: Didusenko P. M., Pakhnevskyi S. A., Lysytskyi O. V., Kostiuk V. P., Mavrodii T. S.; pid zahalnoiu redaktsiieiu P. M. Didusenka. Kyiv: Sofiia A. [in Ukrainian].
 27. Dmytriienko, I. V.; Dmytriienko, Yu. M. (2009). Osoblyvosti istorychnoi ukrainskoi pravovoi svidomosti ta kultury: normatyvna oryhinalnist, arkhetypy pravova mentalnist. Forum prava. (nr.3). Kharkiv, 210–214. URL: http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09divapm.pdf [in Ukrainian].
 28. Doŭnar-Zpolski, M. V. (2009). Dziaržaŭnaja haspadarka Vialikaha kniastva Litoŭskaha pry Jahiełonach. da druku: A. I. Hruša, R. A. Alachnovič; uvod. art.: D. U. Karaŭ, A. U. Unučak, A. I. Hruša; kamient.: A. I. Hruša, Š. I. Biekciniejeŭ, Ł. Karalus. Minsk: Biełarus. navuka. [in Belarussian].
 29. Dyachok, O. (2009). Pravo Velykoho kniazivstva Lytovskoho ta ukrainskykh zemel u yoho skladi na storinkakh ukrainskykh yurydychnykh vydan (1991–2007 rr.) Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho (vol. ). Kyiv, 176–196. [in Ukrainian].
 30. Dyachok, O. (2013). Doslidzhennia Lytovskykh Statutiv suchasnymy ukrainskymy pravoznavtsiamy. Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho. II. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2013, 243–262. [in Ukrainian].
 31. Dyachok, O. (2013). Orhanizatsiia mytnoi sluzhby u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Dzieje biurokracji. (t. V, cz. 1). Lublin–Toruń–Włocławek, 131–146. [in Ukrainian].
 32. Dyachok, O. A. (2009). Voprosy torgovli Velikogo knyazhestva Litovskogo s russkimi knyazhestvami i zemlyami v diplomaticheskikh dokumentakh serediny XV–nachala XVI v. Torgovlya, kupechestvo i tamozhennoe delo v Rossii v XIV–XIX vv.: sbornik materialov Vtoroy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Kursk, 2009 g.). Sostavitel' A. I. Razdorskiy, Kursk, 21–25. [in Russian].
 33. Dyachok, O. A. (2010). Zarozhdenie regulyativnoy funktsii tamozhennykh organov. Gosudarstvo–ekonomika–politika: aktual'nye problemy istorii: sbornik nauchnykh trudov Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvovo Politekhnicheskogo universitetata, 61–65. [in Russian].
 34. Dyachok, O. A. (2012). Fiskal’naya funktsiya tamozhennoy sistemy Velikogo knyazhestva Litovskogo. Tamozhennoe vzaimodeystvie, ekonomicheskie svyazi i pravovoe regulirovanie v Aziatsko-Tikhookeanskom regione i Tamozhennom soyuze: sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (18–21 sentyabrya 2012 g.). Pod redaktsiey V. I. D’yakova. Vladivostok: RIO Vladivostkskogo filiala Rossiyskoy tamozhennoy akademii, 445–449. [in Russian].
 35. Dyachok, O. A. (2012). Normativno-pravovoe regulirovanie tamozhennykh otnosheniy v Velikom knyazhestve Litovskom. Historyja i sučasnaść: biełaruskaja dziaržaŭnaść va ŭschodniejeŭrapiejskim cyvilizacyjnym kantekście: zbornik navukovych prac, pryśviečanych 90-hodździu z dnia naradžeńnia prafiesara I. A. Jucho. Minsk, 490–498. [in Russian].
 36. Dyachok, O. O. (2004). Mytni vidnosyny na ukrainskykh zemliakh v dokumentakh Lytovskoi metryky. Istoriohrafichni ta dzhereloznavchi problemy istorii Ukrainy: Mizhpredmetnyi prostir istorii idei u vitchyznianii nautsi: Mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats. Dnipropetrovsk: RVV DNU, 154–170. [in Ukrainian].
 37. Dyachok, O. O. (2005). Lytovska metryka yak dzherelo doslidzhennia mytnykh vidnosyn na ukrainskykh zemliakh. II Mizhnarodnyi Naukovyi Konhres ukrainskykh istorykiv “Ukrainska istorychna nauka na suchasnomu etapi rozvytku”. Kamianets-Podilskyi, 17–18 veresnia 2003 r. Dopovidi ta povidomlennia. 1. Kamianets-Podilskyi–Kyiv–Niu-York–Ostroh, 102–106. [in Ukrainian].
 38. Dyachok, O. O. (2005). Rehuliuvannia mytnykh vidnosyn v Pershomu Lytovskomu Statuti ta borotba shliakhty za mytni pilhy. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 208–225. [in Ukrainian].
 39. Dyachok, O. O. (2007). Orenda mytnykh zboriv na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho (za materialamy Lytovskoi metryky). III Mizhnarodnyi naukovyi Konhres ukrainskykh istorykiv “Ukrainska istorychna nauka na shliakhu tvorchoho postupu”. Lutsk, 17–19 travnia 2006 r.: Dopovidi ta povidomlennia: V 3-kh tomakh. (T. 1). Lutsk, 228–231. [in Ukrainian].
 40. Dyachok, O. O. (2007). Suchasnyi stan doslidzhennia mytnykh vidnosyn na ukrainskykh zemliakh seredyny XIV–seredyny XVII st. i napriamky podalshykh studii. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: Zbirnyk naukovykh prats. Za redaktsiieiu O. O. Dyachka. Dnipropetrovsk, 41–51. [in Ukrainian].
 41. Dyachok, O. O. (2008). Pravove rehuliuvannia mytnykh vidnosyn v dobu kn. Vasylia-Kostiantyna Ostrozkoho. Naukovi zapysky. Istorychni nauky. Vypusk 13. Materialy mizhnarodnoi konferentsii “Kniaz Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi v istorii Ukrainy ta Yevropy” 15–17 zhovtnia 2008 r. Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”, 316–328. [in Ukrainian].
 42. Dyachok, O. O. (2010). Istoriohrafiia i napriamy podalshykh doslidzhen mytnykh vidnosyn na ukrainskykh zemliakh seredyny XIV – seredyny XVII st. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (nr. 2 (2)). Dnipropetrovsk, 24–37. [in Ukrainian].
 43. Dyachok, O. O. (2011). Fiskalna funktsiia mytnytsi v istorychnii retrospektyvi. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (nr. 2 (4)). Dnipropetrovsk, 27–32.
 44. Dyachok, O. O. (2011). Knyhy sudnykh sprav Lytovskoi metryky yak dzherelo z istorii mytnykh vidnosyn u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (nr. 1 (3)). Dnipropetrovsk, 18–31. [in Ukrainian].
 45. Dyachok, O. O. (2011). Stanovlennia rehuliatyvnoi funktsii mytnykh orhaniv. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia “Pravo”. (nr. 1 (6)), 15–24. [in Ukrainian].
 46. Dyachok, O. O. (2011). Sudovi spravy z pryvodu spravliannia myta u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Sudova vlada v Ukraini i sviti: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku: materialy XXV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 16–18 veresnia 2011 r., m. Saky. (ch. 1). Kyiv–Simferopol: SMD, 219–225. [in Ukrainian].
 47. Dyachok, O. O. (2012). Sud i protses za Lytovskymy statutamy v novitnikh vitchyznianykh doslidzhenniakh. Derzhava, pravo i yurydychna dumka u Baltochornomorskomu rehioni: istoriia ta suchasnist: materialy XXVI Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 27–29 kvitnia 2012 r., m. Odesa. Odesa, 305–310. [in Ukrainian].
 48. Dyachok, O. O. (2013). Normatyvno-pravove reguliuvannia mytnykh vidnosyn u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu XVI st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. (1). Kyiv, 29–39. [in Ukrainian].
 49. Dyachok, O. O. (2013). Pisliaistoriia poiavy odniiei knyhy pro rozvytok mytnoi spravy v Ukraini. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (nr. 2 (8)). Dnipropetrovsk, 30–36. [in Ukrainian].
 50. Formaniuk, V. I. (2009). Lytovski statuty yak pravovi harantii formuvannia systemy natsionalnoho prava na Pravoberezhnii Ukraini XVI–XVII st. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zbirnyk naukovykh prats. (vyp. 49). Odesa: Yurydychna literatura, 201–207. [in Ukrainian].
 51. Gruzitskiy, Yu. L. (2014). Tamozhennye otnosheniya v Velikom knyazhestve Litovskom (XV– XVI vv.). Historyja handlu ŭ Biełarusi (ad staražytnaha času da kanca XX): prablemy vyvučeńnia i pierśpiektyvy daśledavańnia. materyjały i mižnarodnaj navukova-praktyčnaj kanfierencyi (Minsk, 14–16 listapada 2013 h.). Minsk: Technałohija, 74–81. [in Russian].
 52. Halskyi, K. (2004). Torhivlia y mytna sprava u serednovichnomu Kyievi. Mytna polityka v Ukraini. Istorychni ta pravovi aspekty problemy: Zbirnyk naukovykh prats pamiati profesora Yosypa Leonidovycha Rysicha. Dnipropetrovsk, 32–56. [in Ukrainian].
 53. Ismanytska, T. V. (2010). Zastavni pravovidnosyny za pershym Lytovskym Statutom 1529 r. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: Zbirnyk naukovykh prats. Elektronne naukove fakhove vydannia. Yurydychni nauky. (nr. 1). Lviv, 92–99. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2010_1/itistr.pdf [in Ukrainian].
 54. Khramova, V. (1992). Do problemy ukrainskoi mentalnosti. Zamist peredmovy. Ukrainska dusha. Kyiv: Feniks, 3–35. [in Ukrainian].
 55. Kinan, E. (2003). Spryiniattia moskovytamy inshykh skhidnykh slovian pered 1654 rokom (Poriadok dennyi dlia istorykiv). Kinan E. Rosiiski istorychni mity. Vydannia 2-e, vypravlene i dopovnene. Kyiv: Krytyka, 38–64. [in Ukrainian].
 56. Kindyuk, B. V. (2009). Okhrana lesov po Statutu Velikogo knyazhestva Litovskogo 1588 goda. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 49. Odesa: Yurydychna literatura, 197–201. [in Russian].
 57. Kovalova, S. H. (2011). Subiekty pravovidnosyn u lytovsko-ruskomu pravi XIV–XV st. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats. (vyp. 22). Kyiv, 114–119. [in Ukrainian].
 58. Kovalskyi, V. K. (2006). Stanovlennia ta rozvytok mytnoi spravy na Pivdni Ukrainy z davnikh chasiv do 1917 roku (na prykladi Mykolaivskoi mytnytsi): istoryko-pravove doslidzhennia. Odesa: Yurydychna literatura. [in Ukrainian].
 59. Kulakovskyi, P. M. (2012). Protektsionizm kniazia Kostiantyna Ostrozkoho shchodo rozvytku torhivli v Ostrozkomu kniazivstvi. Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: zbirnyk naukovykh prats. (nr. 1 (5)). Dnipropetrovsk, 35–44. [in Ukrainian].
 60. Kyndiuk, B. V. (2009). Pravovi zasady okhorony lisiv u lisovomu ustavi 1567 r. Velykoho kniazivstva lytovskoho. Derzhava i pravo: zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. (vyp. 45). Kyiv, 126–130. [in Ukrainian].
 61. Maikut, Kh. V. (2009). Instytut zabezpechennia zoboviazan na ukrainskykh zemliakh za Statutamy Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zbirnyk naukovykh prats. (vyp. 49). Odesa: Yurydychna literatura, 221–227. [in Ukrainian].
 62. Maikut, Kh. V. (2009). Instytut zabezpechennia zoboviazan na ukrainskykh zemliakh za Lytovskymy statutamy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. (nr. 3). Kyiv, 68–73. [in Ukrainian].
 63. Maikut, Kh. V. (2009). Rozvytok instytutu rechovykh prav na ukrainskykh zemliakh za Lytovskymy statutamy. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: Zbirnyk naukovykh prats. Elektronne naukove fakhove vydannia. Yurydychni nauky. (nr.1). Lviv. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_1/09mkvzls.pdf [in Ukrainian].
 64. Ostapenko, T. O. (2009). Vplyv Statutu Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku na formuvannia systemy prava Ukrainy-Hetmanshchyny druhoi polovyny XVII–80-kh rr. XVIII st. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zbirnyk naukovykh prats. (vyp. 49). Odesa: Yurydychna literatura, 212–216. [in Ukrainian].
 65. Pashko, P. V., Chentsov, V. V. (Red.). (2006). Istoriia mytnoi spravy v Ukraini. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].
 66. Pavlov, A. (2002). Ukrainska mytnytsia na shliakhu vidrodzhennia ta rozvytku: pravovi ta istorychni aspekty. Kyiv: Aktsent. [in Ukrainian].
 67. Pavlov, A. (2003). Lytovskyi statut ta mahdeburzke pravo: yikh rol u rozvytku torhivli i mytnoi spravy na kyivshchyni (XV–XVII st.). Pravo Ukrainy. (nr. 10). Kyiv, 144–148. [in Ukrainian].
 68. Petrovska, N. V. (2009). Zakripachennia slianstva za Statutom Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1529 r. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zbirnyk naukovykh prats. (vyp. 49). Odesa: Yurydychna literatura, 188–193. [in Ukrainian].
 69. Polishchuk, V. (2010). Reviziya volynskikh myt i osobennosti dokumental’nogo sostava knigi litovskoy metriki № 22 (1547 g.). Istorijos šaltinių tyrimai.–2. Sudarė Artūras Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 129–160. [in Russian].
 70. Rubanik, V. E. (2004). Sobstvennost’ v istorii rossiyskoy i ukrainskoy sistem prava: obshchee i osobennoe. (Otnosheniya sobstvennosti v vostochnoslavyanskoy traditsii pravovogo regulirovaniya: istoriko-pravovoe issledovanie). Khar'kov: Konsum. [in Russian].
 71. Rubanik, V. E. (2010). Sobstvennosti pravo sobstvennosti: yuridicheskie, sotsiologicheskie, ekonomicheskie podkhody v ikh istoricheskom razvitii. V 3 t. T. 1. Otnosheniya sobstvennosti i ikh otrazhenie v vostochnoslavyanskoy traditsii prava sobstvennosti. Moskva: Yurlitinform, 424. [in Russian].
 72. Rubanyk, V. Ye. (2002). Instytut prava vlasnosti v ukraini: problemy zarodzhennia, stanovlennia y rozvytku vid naidavnishykh chasiv do 1917 roku: istoryko-pravove doslidzhennia. Kharkiv: Lehas, 352. [in Ukrainian].
 73. Savchenko, A. S. (2009). Etapy stanovlennia ta rozvytku instytutu spadkuvannia nerukhomoho maina v Ukraini. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. (vyp. 45). Kharkiv. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2009_45/VV-45/VV-45_9.pdf [in Ukrainian].
 74. Senchuk, V. V. (2008). Dosvid reiestratsii nerukhomoho maina ta prav na noho v Ukraini protiahom Lytovsko-polskoi doby. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. (nr. 3). Kyiv, 42–48. [in Ukrainian].
 75. Senchuk, V. V. (2009). Dosvid reiestratsii nerukhomoho maina ta prav na noho u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Aktualni problemy derzhavy i prava: Zbirnyk naukovykh prats. (vyp. 49). Odesa: Yurydychna literatura, 227–231. [in Ukrainian].
 76. Senchuk, V. V. (2009). Pravove zabezpechennia reiestratsii nerukhomoho maina ta prav na noho v Ukraini: istoryko-pravovyi analiz. Avtoref. … kand. yur. nauk. 12.00.01–teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. [in Ukrainian].
 77. Sheverdin, M. M. (2010). Istoryko-pravovyi ohliad opodatkuvannia v ukrainskykh zemliakh u skladi Velykoho Kniazivstva Lytovskoho, Korolivstva Polskoho ta Rechi Pospolytoi. Forum prava. (nr. 4). Kharkiv, 947–952. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10smmtrp.pdf [in Ukrainian].
 78. Smolii, V. A. (R). (2011). Ekonomichna istoriia Ukrainy: istoryko-ekonomichne doslidzhennia: v 2 t. (t. 1). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].
 79. Steponavichene, L. (2010). Nekotorye osobennosti realizatsii norm zalogovogo prava (v pervye gody deystviya vtorogo litovskogo statuta). Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii: Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats. (vyp. 20). Rivne: RDHU, 83–87. [in Russian].
 80. Vashchuk, D. (2004). Vplyv oblasnykh pryvileiv kyivshchyny ta Volyni na formuvannia Pershoho Lytovskoho statutu. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi (z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st.). (vyp. 4). Kyiv, 177–194. [in Ukrainian].
 81. Vashchuk, D. (2005). Vplyv oblasnykh pryvileiv kyivshchyny ta Volyni na formuvannia Pershoho lytovskoho statutu. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 84–98. [in Ukrainian].
 82. Vashchuk, D. (2009). ABЫKhMO DERЪZhALY YKhЪ PѠDLѢ PRAVA YKhЪ ZEMЪLY” (naselennia kyivshchyny ta Volyni i velykokniazivska vlada v XVXVI st.). Kyiv. [in Ukrainian].
 83. Viedienieiev, D. V. (2009). Mytna sluzhba Ukrainy. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 6: La–Mi. Kyiv: Naukova dumka, 675–681. [in Ukrainian].
 84. Vovk, O. Y. (2011). Hramoty uporiadkuvannia ukrainskykh mist Velykoho kniazivstva Lytovskoho XV–XVI stolit. Forum prava. (nr. 4). Kharkiv, 83–91. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11voiklc.pdf [in Ukrainian].
 85. Vynohradov, H. (2004). Retsenziia na monohrafii Valeriia Chornoho “Naidavnishi mytni statuty i zovnishnotorhovelni shliakhy Kyivskoi Rusi”, “Ukraina i mytna sprava” (K., 2000) ta “Khrystyianska desiatyna, Kyivska Rus, mytna sprava ta sohodennia”. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. (nr. 1 (21)). Dnipropetrovsk, 118–122. [in Ukrainian].
 86. Yatskevich, I. G. (2009). Osobennosti pravovogo regulirovaniya oborota zemli v Velikom knyazhestve Litovskom v kontse XV–pervoy polovine XVI veka. Statut Vielikaha kniastva Litoŭskaha 1529 hoda – padmurak raźvićcia biełaruskaj dziaržaŭnaści i kanstytucyjanalizmu (do 480-hodździa pryniaćcia): zbornik navukovych artykułaŭ. Minsk: RIVŠ, 105–108. [in Russian].
 87. Yatskevich, I. G. (2010). Deyatel’nost’ sub’ektov pravootnosheniy v sfere rasporyazheniya zemel’nymi vladeniyami v Velikom knyazhestve Litovskom v kontse XV–pervoy polovine XVI v. Pravo i demokratiya: sbornik nauchnykh trudov. (vyp. 21). Minsk: BGU, 79–90. [in Russian].
 88. Zaiats, A. Ye. (2001). Do istorii pravovoi lokatsii volynskykh mist XVI–pershoi polovyny XVII st.: lokatsiini pryvilei u Lytovskii i Volynskii (Ruskii) metrykakh. Arkhivy Ukrainy. (nr. 4–5). Kyiv, 83–98. [in Ukrainian].
 89. Zaiats, Ye. (2003). Urbanizatsiinyi protses na Volyni v XVI–pershii polovyni XVII stolittia. Lviv. [in Ukrainian].
 90. Zherebtsova L. (2005). Rol’ Pervogo Litovskogo Statuta v istorii institualizatsii tamozhennoy organizatsii na ukrainskikh zemlyakh Velikogo Knyazhestva Litovskogo. Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha: straipsnių rinkinys. Sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 200–206. [in Russian].
 91. Zherebtsova, L. Yu. (2004). Istoriia mytnoi spravy Velykoho kniazivstva Lytovskoho ta Rechi Pospolytoi na ukrainskykh zemliakh: metody doslidzhennia. Naukovi zapysky universytetu “Kyievo-mohylianska akademiia”. (t. 27. Istorychni nauky). Kyiv, 22–28. [in Ukrainian].
 92. Zherebtsova, L. Yu. (2004). Klasyfikatsiia dzherel z istorii mytnoi orhanizatsii na ukrainskykh zemliakh doby Velykoho kniazivstva lytovskoho ta Rechi Pospolytoi. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. (vyp. 7). Kyiv, 416–433. [in Ukrainian].
 93. Zherebtsova, L. Yu. (2004). Mytna systema Velykoho kniazivstva lytovskoho ta Rechi Pospolytoi XIV–seredyny XVII st. Mytna polityka v Ukraini. Istorychni ta pravovi aspekty problemy: Zbirnyk naukovykh prats pamiati profesora Yosypa Leonidovycha Rysicha. Dnipropetrovsk, 86–92. [in Ukrainian].
 94. Zherebtsova, L. Yu. (2005). Orendni uhody ta yikh rol v upravlinni mytnymy okruhamy na ukrainskykh zemliakh u kintsi XV–druhii polovyni XVI st. Ekonomichna bezpeka derzhavy v umovakh intehratsii do svitovoho spivtovarystva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Dnipropetrovsk: AMSU, 33–35. [in Ukrainian].
 95. Zherebtsova, L. Yu. (2007). Orhanizatsiia mytnoi sluzhby Velykoho kniazivstva Lytovskoho naprykintsi XV–v seredyni XVI st. (do 1569 r.). Istoriia torhivli, podatkiv ta myta: Zbirnyk naukovykh prats. Za redaktsiieiu O. O. Dyachka. Dnipropetrovsk, 52–57. [in Ukrainian].
 96. Zherebtsova, L. Yu. (2008). Formuvannia mytnoi systemy na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho: dzherela i metody doslidzhennia. Aavtoref. … kand. ist. nauk. Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].
 97. Zherebtsova, L. Yu. (2009). Struktura tamozhennoy sistemy Velikogo knyazhestva litovskogo v kontse XV–seredine XVI vv. Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho. (t. I). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 144–162. [in Russian].
 98. Zherebtsova, L. Yu. (2013). Deiaki aspekty praktychnoi roboty mytnoi sluzhby na zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho. (t. II). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 209–227. [in Ukrainian].
 99. Zherebtsova, L. Yu. (2013). Napad na hospodarskoho mytnyka Velykoho kniazivstva Lytovskoho Ivana Yatskovycha Borzobahatoho (na osnovi materialiv lutskoi grodskoi knyhy za 1561 r.). Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk–2010. (vyp. 16). Kyiv, 395–397. [in Ukrainian].
 100. Zherebtsova, L. Yu. (2013). Vliyanie velikoknyazheskoy kantselyarii na pervichnuyu byurokratizatsiyu tamozhennoy sistemy Velikogo Knyazhestva Litovskogo. Dzieje biurokracji. (t. V. cz. 1). Lublin–Toruń–Włocławek, 111–124. [in Russian].