To the History of Everyday Life of the Grand Duchy of Lithuania (the Iinstitute of the «Old Times» on the Materials of the 32-nd Book of Inscriptions of the Lithuanian Metrica)

Dmytro Vashchuk
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), Senior Research Fellow,
Institute of History of Ukraine of National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.net

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.193

Download PDF

 

Abstract

In article on materials of the 32-nd Book of inscriptions of the Lithuanian Metrica functioning of institute of the «old times» [«starina»] in an everyday life of inhabitants of the Grand duchy of lithuania is analyzed.

The peculiarities of functioning of institute of «old times» in an everyday life of inhabitants of the Grand Duchy of Lithuania (henceforce – GDL) are analyzed in article. Discussions in a modern historiography concerning degree of conservatism of policy of the government of GDL in the annexed territories became the precondition of this research. Documents of the

 32-nd Book of inscriptions of the Lithuanian Metrica became an object of the scientific analysis in this publication. As a result of research, action of institute of «old times» of the GDL was revealed in such spheres, as administrative regulation (arrangement of borders of lands), economic life (implementation of audits, a customs and tax policy, and serving of duties), the solution of property questions, legal relations in jurisprudence. The analysis of sources testified inherence of a factor of «old times» for an everyday life of the GDL. This institute was actively used both the authorities, and society for protection of their interests. Thus it should be noted frequent use for designation of this phenomenon the following synonymic row: «custom», «age-old custom», «custom of the right».

 

Keywords

Everyday life, institute of the «old times», Lithuanian Metrica.

 

Archives

Российский государственный архив древних актов [Russian State Archive of Early Acts].

 

References

 1. Berkovskyi, V., Blanutsa, A., Vashchuk, D., Hurbyk A. O., Cherkas, B. (2011). Ukraina i Lytva v XIV– XVI stolittiakh. polityko-pravovi ta sotsialno-ekonomichni aspekty. Lutsk: PrAT "Volynska oblasna drukarnia”. [in Ukrainian].
 2. Blanutsa, A. (2005). Norma pro «trzeciznu» v pershomu lytovskomu statuti ta yii retseptsiia do kintsia XVI stolittia. Pirmasis Lietuvos Statutas: straipsnių rinkinys / sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 99–106. [in Ukrainian].
 3. Blanutsa, A., Vashchuk, D. (2006). Instytut «staryny» y «novyny» v pravovykh ta ekonomichnykh dzherelakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho (druha polovyna XV–XVI st.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (2), 11–23. [in Ukrainian].
 4. Blanutsa, A. (2003). Sotsialno-stanova zumovlenist shliakhetskykh naizdiv na Volyni u druhii polovyni XVI st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (4), 103–111. [in Ukrainian].
 5. Blanutsa, A. (2008). Shliakhetski naizdy u velykomu kniazivstvi lytovskomu za materialamy Lytovskoi metryky I tretyny XVI st. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu: istorychni nauky. Na poshanu profesora V. S. Stepankovaб (18), 76–84. [in Ukrainian].
 6. Hulevych, V. (2003). «Naizdy» u ruskolytovskomu pravi XV – kintsia XVI st. (Rozvytok i evoliutsiia prava na prykladi naizdiv). mediievistyka. istoriia tserkvy, nauky i kultury, (Vol. 5), 33– 63. [in Ukrainian].
 7. Lazutka, S., Valikonite, I., Gudavichyus, E. (2004). Pervyiy Litovskiy Statut (1529 g.). Vilnyus: Margi Rashtay. [in Russian].
 8. Malchenko, O. (1997). Shliakhetski naizdy u svitli maietkovykh aktiv kintsia XVI – pershoi polovyny XVII st. (viiskovyi aspekt). Kyivska starovyna, (3–4), 94–113. [in Ukrainian].
 9. Nimchuk, V. (1995). Pravyla vydannia pamiatok pysanykh ukrainskoiu movoiu ta tserkovnoslovianskoiu ukrainskoi redaktsii. ( 1). Kyiv: NAN Ukrainy. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho; Instytut ukrainskoi movy. [in Ukrainian].
 10. Starchenko, N. (2009). Deshcho pro spokusu dzherel ta pastky interpretatsii (na prykladi sprav pro shliakhetski naizdy na Volyni naprykintsi XVI st.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (6), 165–182. [in Ukrainian].
 11. Vashchuk, D. (2006). Neporushnist «staryny»: «konservatyzm» derzhavnoi polityky Velykoho kniazivstva Lytovskoho chy istoriohrafichna tradytsiia kintsia XIX – pershoi tretyny XX st.? Ukraina v tsentralno-skhidnii Yevropi (z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st.), (Vol. 6), 423–438. [in Ukrainian].
 12. Vashchuk, D. (2005). Retseptsiia norm «Ruskoi pravdy» v pamiatkakh prava Velykoho kniazivstva Lytovskoho (na materialakh oblasnykh pryvileiv druhoi polovyny XV st.). II mizhnarodnyi naukovyi kongres ukrainskykh istorykiv «ukrainska istorychna nauka na suchasnomu etapi rozvytku». Kamianets-Podilskyi, 17–18 veresnia 2003 r., (I), 136–142. [in Ukrainian].
 13. Vashchuk, D. (2007). «Staryna» yak instytut rehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu (kinets XV – persha tretyna XVI st.). Terra cossacorum: studii z davnoi i novoi Ukrainy. naukovyi zbirnyk na poshanu doktora istorychnykh nauk, profesora Valeriia Stepankova. Kyiv, 415–433. [in Ukrainian].
 14. Vashchuk, D. (2009). Dotrymannia ta vykorystannia instytutu «staryny» u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu v dostatutovyi period (na prykladi zemskoi sluzhby). Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho, (I), Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 34–42. [in Ukrainian].
 15. Krom, M. (1994). «Starina» kak kategoriya srednevekovogo mentaliteta (po materialam Velikogo knyazhestva Litovskogo XIV – nach. XVII vv.). Mediavalia ucrainica: mentalnist ta istoriia idei, (III), Kyiv, 68–85. [in Russian].
 16. Vashchuk, D. (2009). «Abykhmo derzhaly ikh podle prava ikh zemly» (Naselennia Kyivshchyny ta Volyni i velykokniazivska vlada v XV–XVI st.). Kyiv. [in Ukrainian].