Kamianets-Podilskyi is the Political-Administrative, Defensible, Town-Building and Economic Center of Podillia Zemlia in the Grand Duchy of Lithuania (60–90’ss of XIV c.)

Mykola Petrov
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), Professor,
Kamyanets-Podilskyi State University (Ukraine, Kamianets-Podilskyi)

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.121

Download PDF

 

Abstract

In the article an author exposes the historical terms of development of Kamyanets as the capital of Podolskogo principality in 60-90th of XIV century in the days of the rule of the Lithuanian princes of Koriatovichey.

 

Keywords

Kamianets-Podilskyi, Grand Duchy of Lithuania, Koriatoviches princes, Podillya, center.

 

Archives

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів [Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, Department of Manuscripts].
Державний архів Хмельницької області [State Archives of Khmelnytskyi Region].

 

References

 1. Barkhyn,H. (1986). Horod. Struktura y kompozytsyia. Moskva. [in Russian].
 2. Bunyn, A. (1964). Osobennosty arkhytekturno-planyrovochnoho razvytyia srednevekovykh horodov Tsentralnoi y Zapadnoi Evropy. Yssledovanye po ystoryy arkhytektury y hradostroytelstva. [in Russian].
 3. Bialkowski, L. (1929). Przyczynki do dziejow Kamienca i Podola w wieku XVI–XVII. Ze wschodu i zachodu. Lublin. [in Poland].
 4. Dashkevych, Ya. (1967). Armianskaia kolonyia v Kamentse-Podolskom v 50–60 hodakh XVI v. Dokumenty na polovetskom yazyke XVI v. (Polovetskye akty armianskoho suda 1559–1567 hh. kak ystorycheskyi y yurydycheskyi ystochnyk). [in Russian].
 5. Dashkevych, Ya. (1984). Drevniaia Rus y Armenyia v obshchestvenno-polytycheskykh sviaziakh XI–XIII vv. Ystochnyky y yssledovanyia temy. Drevneishye hosudarstva na terrytoryy SSSR. Materyalu y yssledovanyia. [in Russian].
 6. Dashkevych, Ya. R. (1970). Kamianets-Podilskyi u virmenskykh dzherelakh XIV–XV st. Arkhivy Ukrainy, (5), 57–66. [in Ukrainian].
 7. Doroshenko, D. I. (1991). Narys istorii Ukrainy. [in Ukrainian].
 8. Halecki, O. (1935). Przyczynki geneogologiczne do dziejow ukladu krewskiego. Miesiecznik Heraldyczny, (7–8), 145–146. [in Poland].
 9. Hoshko, T. (2002). Narysy z istorii mahdeburzkoho prava v Ukraini XIV – poch. XVII st. Lviv. [in Ukrainian].
 10. Hrushevskyi, M. (1895). Opys podilskykh zamkiv 1494 r. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, (7, 3), 3–16. [in Ukrainian].
 11. Jureczko, A. (2000). Dokument lokacyjny Kamienca Podolskiego. Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i region, (Vol. 1, pp. 61–66). [in Poland].
 12. Kiryk, F. (2000). dziejow poznosredniowiecznego Kamienca Podolskiego. Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu, (Vol. 1). [in Poland].
 13. Kotliar, M. F. (1975). Torhivlia na Ukraini v XIV–XV st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (1). [in Ukrainian].
 14. Kurtyka, J. (2000). Podole między Polską i Litwą w XIV i 1. polowie XV wieku. Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i region, (Vol. 1, pp. 9–59). [in Poland].
 15. Mokeev, H. Ya. (1975). Cherty svoeobrazyia v strukturakh horodov vostochnykh y zapadnykh slavian. Arkhytekturnoe nasledstvo, (23). [in Russian].
 16. Nelhovskyi, Yu. A. (1974). Ystoryko-arkhytekturnыe yssledovanyia pry proektyrovanyy zapovednyka v Kamentse-Podolskom. Rekonstruktsyia tsentrov ystorycheskykh horodov. [in Russian].
 17. Otamanovskyi, V. D. (1993). Vinnytsia v XIV–XVII stolittiakh. Istorychne doslidzhennia. [in Ukrainian].
 18. Petrov, N. B. (1987). Ystorycheskaia topohrafyia Kamentsa-Podolskoho XII–XVIII vv. Dyssertatsyia na soyskanye uchenoi stepeny kandydata ystorycheskykh nauk. Kyiv. [in Russian].
 19. Pohorilets, O., Savvov, R. (2004). Moneta Podilskoho kniazia Kostiantyna. Falerystyka, (3), 24–29. [in Ukrainian].
 20. Pohorilets, O., Savvov, R. (2007). Virmenskyi vplyv na karbuvannia monety Podilskoho kniazivstva (2-a polov. XIV st.). Materialy XII Podilskoi istorykokraieznavchoi konferentsii, (Vol. 1, pp. 228–235). [in Ukrainian].
 21. Setsynskyi, E. (1895). Horod Kamenets-Podolskyi. Ystorycheskoe opysanye. Kiev. [in Russian].
 22. Sitsinskyi, Yu. (1994). Narysy z istorychnoi topohrafii mista Kamiantsia-Podilskoho ta yoho okolyts. Kamianets-Podilskyi. [in Russian].
 23. Shabuldo, F. (1987). Zemly Yuho-Zapadnoi Rusy v sostave Velykoho kniazhestva Lytovskoho. Kyiv. [in Russian].
 24. Shchyhel, R. (1990). Problemy urbanizatsii Tsentralnoi Yevropy u XII–XVI st. Problemy slovianoznavstva, (42). [in Ukrainian].
 25. Shostopal, A. (2007). Monety XIV st. karbovani na Podilli. Numizmatyka i falerystyka, (3), 24–26. [in Ukrainian].
 26. Stryjkowski, M. (1978). O poczatkach, wywodach, dzielnosciach, sprawach rycerskich i domowych slawnego narodu litewskiego, żemojazkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani Kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. [in Poland].
 27. Tykhomyrov, M. N. (1956). Drevnerusskye horoda. Moskva. [in Russian].
 28. Vynokur, I., Petrov, M. (1996). Do pochatku istorii Kamiantsia-Podilskoho. Mappa Mundi. Zbirnyk naukovykh prats na poshanu Yaroslava Dashkevycha z nahody yoho 70-richchia, (pp. 113–136). [in Ukrainian].
 29. Vynokur, I. S., Petrov, M. B. (2004). Kamianets-Podilskyi kintsia XII – pochatku XIII st. za pysemnymy ta arkheolohichnymy dzherelamy. Kamianets-Podilskyi u konteksti ukrainsko-yevropeiskykh zviazkiv: istoriia i suchasnist, (pp. 3–14). [in Ukrainian].
 30. Zaiets, A. (2003). Urbanizatsiinyi protses na Volyni v XVI – pershii polovyni XVII st. [in Ukrainian].