235/20 Court Records Book of the Luthuanian Metrica: Archeografical and Source Study Analysis

Dmytro Vashchuk
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), Senior Research Fellow,
Institute of History of Ukraine National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.274

Download PDF

 

Abstract

The 235 Book of the Lithuanian Metrica which belongs to the group of the Court Record book (Nr 20) is analyzed in the article. It is also provided archeographic and source-study description of the book’s documents.

 

Keywords

Lithuanian Metrica, Court Records book, archeographic description, source-study.

 

Archives

Российский государственный архив древних актов [Russian State Archive of Early Acts].

 

References

  1. Beleckij, S., Travkin, S. (2008). Svidnickij polugrosh iz raskopok na gorodishe Voronich (Pskovskaya obl.). Krynicaznaўstva i specyyalnyya gistarychnyya dyscypliny: navuk. zb. (Vol.4). Minsk, 147–156. [in Belorussian].
  2. Blanutsa, A. (2009). Shliakhetske zemlevolodinnia u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu: dzherela doslidzhennia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. (Vol. 2), 194–207. [in Ukrainian].
  3. Blanutsa, A. (2001). Hospodarska polityky korolevy Bony u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu (za materialamy 32 knyhy zapysiv Lytovskoi metryky). Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi (z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st.). (Vol.11). Kyiv, 191–206. [in Ukrainian].
  4. Kashtanov, S. (2014). Issledovaniya po istorii knyazheskih kancelyarij srednevekovoj Rusi. Moskva. [in Russian].
  5. Kashtanov, S. (1988). Russkaya diplomatika. Moskva. [in Russian].
  6. Menzhinskij, V. (1992). Dokumentalnyj sostav knig Zapisej Litovskoj Metriki za 1522–1552 gg. Litovskaya Metrika: Issledovaniya 1988 g. Vilnius, 46–70. [in Russian].
  7. Ryabcevich, V. (1978). O chem rasskazyvayut monety. Minsk. [in Russian].
  8. Vashchuk, D. (2011). Instytut «staryny» u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu (analiz materialiv Lytovskoi Metryky). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. (Vol. 1), 195–209. [in Ukrainian].
  9. Vashchuk, D. (2011). Materialy Lytovskoi Metryky do vyvchennia instytutiv «staryny» ta «novyny» u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi (z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st.). (Vol.11). Kyiv, 207–216. [in Ukrainian].
  10. Zherebtsova, L. (2008). Formuvannia mytnoi systemy na ukrainskykh zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho: dzherela i metody doslidzhennia. Dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kand. ist. nauk. Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].